!!! ΑΓΡΟΤΕΣ κλπ Επιχειρήσεις- Υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων Φ.Π.Α. μέχρι 31.07.15

ΣΧΕΤΙΚΑ : ΠΟΛ.1149/10-07-2015 & ΠΟΛ.1061/26.3.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 28 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ: 029_28.07.15
S.O.S..!!!! Υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων ΦΠΑ μέχρι 31.07.15.

Όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος θα πρέπει να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την Παρασκευή, 31.07.15 χειρόγραφη συγκεντρωτική κατάσταση για τις πωλήσεις που έκαναν μέσα στο έτος 2014.

Η ΠΟΛ.1262/2.8.1993 όριζε ότι η κατάσταση αυτή υποβαλλόταν μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Η εκκαθαριστική δήλωση όμως καταργήθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο ότι καταργήθηκε και η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης αυτής.

Η ΠΟΛ.1149/10.7.2015 όμως στο παράδειγμα 4δ ορίζει: «δ) Οι καταστάσεις ή τα στοιχεία που προβλέπονταν να υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση αποστέλλονται εφεξής έως την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των διακανονισμών, δηλαδή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος».

Συνεπώς, εκτός από τις επιχειρήσεις και όλοι οι αγρότες οι οποίοι κατά το έτος 2014, διενήργησαν πωλήσεις (είτε με έκδοση δικού τους τιμολογίου, είτε με αυτοτιμολόγηση), πρέπει μέχρι την Παρασκευή 30.07.15, να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές στη Δ.Ο.Υ.

Δεν υπάρχει φόρμα για ηλεκτρονική υποβολή.

Δεν υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα καταχώρισης στο τμήμα ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ.

Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση υποβάλλεται εις διπλούν, σφραγίζεται και παραλαμβάνουμε ένα αντίγραφο.

Σχετικά με τα υποδείγματα που μνημονεύονται στην απόφαση ΠΟΛ.1262/2.8.1993, δείτε την απόφαση ΠΟΛ.1061/26.3.2008.
Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Γ. Γραμματέας
Κώστας Λαμπρόπουλος

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ΠΟΛ.1061/26.3.2008 – Χορήγηση ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) του άρθρου 20,
β) των παρ. 1 περ. α’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ και 2, του άρθρου 24,
γ) των παρ. 1 περ. α’, γ’ και δ’, 2 και 3, του άρθρου 28,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:
α) της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675/Β’),
β) της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212/Β’),
γ) της υπ’ αριθ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527/Β’),
δ) της υπ’ αριθ. 1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (ΦΕΚ 650/Β’),
ε) της υπ’ αριθ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ1173/Β’).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073/Β’) ΑΥΟΟ.
4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.11.2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, Τίτλος ΙΧ Απαλλαγές Κεφάλαιο 10 – Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών – Τμήμα 2 (Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών – μελών) – Άρθρο 164.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τα αιτήματα των συνδέσμων των εξαγωγέων.
7. Την αποδοχή σχετικής πρότασης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (82η Σύσκεψη της Επιτροπής ΦΠΑ).
8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασής μας, όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Χορήγηση ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
οι οποίες εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ, που ορίζεται με την υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής. Πέραν των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, που ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση, για τη λήψη του νέου συμπληρωματικού ορίου οι επιχειρήσεις πρέπει:

α) Να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση, όπως το Υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ», χρώματος πορτοκαλί, όπως το Υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτονται στην παρούσα, μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαμήνου από την προηγούμενη αίτηση.
Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου δωδεκάμηνου.

Το όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκάμηνου και του ορίου απαλλαγής που έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση.
Το όριο αυτό προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των αντίστοιχων τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και προκειμένου για εξαγωγές το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του ΕΔΕ).
β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για θεώρηση το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από τον ΦΠΑ». Η θεώρηση αυτού ενεργείται από το τμήμα του ΚΒΣ με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση ή ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση ανά σειρά για ολόκληρο το δωδεκάμηνο που ισχύει ή μέχρι τη χορήγηση του επόμενου ορίου απαλλαγής στην περίπτωση εξάντλησης του ήδη χορηγηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και υποχρεωτικά προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

Άρθρο 2
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 «Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής και αντιστρόφως» της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ καταργούνται.

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 «Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ» της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΑΥΟ ισχύουν για τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών από το εσωτερικό της χώρας. Για την εισαγωγή αγαθών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 ΑΥΟ.
β) Στις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ……”, που του χορηγήθηκε από το τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω ΔΟΥ να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής.»

3. Οι ετήσιες καταστάσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ φυλάσσονται στον φάκελο του κάθε υπόχρεου στην αρμόδια ΔΟΥ για να εξυπηρετήσουν τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαΐου εκάστου έτους, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις κατά την έναρξη των εργασιών τους έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και για την υποβολή της ετήσιας κατάστασης από τις επιχειρήσεις αυτές, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ.

Άρθρο 3
Υποδείγματα

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αντικαθίστανται τα Υποδείγματα Νο 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθ. 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ.1206/31.7.2002 απόφασή μας, καθώς και τα Νο 4 και 5 που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.
2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του χορηγηθέντος ορίου.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

= = = = = = ==  == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ΠΟΛ 1149/10-7-2015: Π.1149:ΦΠΑ-Διακανονισμοί εκπτώσεων, φορολ.περίοδος αγροτών φπ, ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών κλπ (650082)

 

ΠΟΛ. 1149/10-7-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015.

Αρθρο ΜΟΝΟ

 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 
32/21.3.2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», που αφορούν 
θέματα εφαρμογής ΦΠΑ και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις παρατίθενται κατωτέρω 
κατά τροποποιούμενο άρθρο του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).

1. Αρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν.4321/2015 προστίθεται νέο εδάφιο στο 
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο οι 
διακανονισμοί των εκπτώσεων, που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο, 
περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος 
που έληξε η διαχειριστική περίοδος. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8Β του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 
καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, για τις 
διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2014 και εφεξής από οποιαδήποτε αιτία (λήξη 
διαχειριστικής περιόδου π.χ. 31.12.2014 ή 30.6.2014, παύση εργασιών, κλπ) και για τις 
διαχειριστικές αυτές περιόδους οι ετήσιοι διακανονισμοί των εκπτώσεων διενεργούνται πλέον με τη 
δήλωση ΦΠΑ.

β) Οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 
διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή 
καταβολή στη δήλωση ΦΠΑ, του Ιουνίου για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα και του δευτέρου τριμήνου, για τους τηρούντες απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα ή για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα 
με τη φορολογική νομοθεσία, του επόμενου ημερολογιακού έτους από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου. Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση παύσης εργασιών ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο σημείο στ΄.

Παράδειγμα 1

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 
διαχειριστική περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποσά των διακανονισμών 
για την περίοδο αυτή στη δήλωση ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου του έτους 2015.

Παράδειγμα 2

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και 
διαχειριστική περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποσά των διακανονισμών 
στη δήλωση ΦΠΑ του Ιουνίου του 2015.

Παράδειγμα 3

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και 
διαχειριστική περίοδο 1.7.2013 - 30.06.2014 καταχωρεί τα ποσά των διακανονισμών 
στη δήλωση ΦΠΑ του Ιουνίου του 2015.

γ) Στο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 TAXIS έκδοση 050-ΦΠΑ 2014 τα ποσά των 
διακανονισμών προς έκπτωση αναγράφονται στον κωδικό «407 - Ποσά 
διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου» και τα ποσά 
των διακανονισμών προς καταβολή στον κωδικό «423 - Ποσά διακανονισμών προς 
καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου».

Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω κωδικούς καταχωρείται το αλγεβρικό άθροισμα 
των ποσών προς έκπτωση ή καταβολή από όλους τους διακανονισμούς που 
διενεργούνται για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Παράδειγμα 4

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 
διαχειριστική περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 έχει υποχρέωση καταβολής φόρου 
πεντακοσίων ευρώ (500€) λόγω παύσης χρησιμοποίησης παγίου στοιχείου εντός του 
έτους 2014, για το οποίο δεν έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη 
χρησιμοποίησης αυτού. Επίσης έχει δικαίωμα έκπτωσης διακοσίων ευρώ (200€) λόγω 
αύξησης του ποσοστού pro-rata για το έτος 2014. Η επιχείρηση, περιλαμβάνει τα 
ποσά των διακανονισμών των εκπτώσεων για τη χρήση 2014 στη δήλωση ΦΠΑ που 
υποβάλλεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2015, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει 
το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€) στον κωδικό «423 - Ποσά διακανονισμών προς 
καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου» (500€ για καταβολή - 200€ για 
έκπτωση = 300€ για καταβολή).

δ) Οι καταστάσεις ή τα στοιχεία που προβλέπονταν να υποβάλλονται στη φορολογική 
διοίκηση μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση αποστέλλονται εφεξής έως την 
καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των διακανονισμών, δηλαδή έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος 
που έληξε η διαχειριστική περίοδος.

ε) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μερικής καταβολής ποσών διακανονισμού 
εντός της διαχειριστικής περιόδου, όπως στην περίπτωση κατ΄ αναλογία έκπτωσης 
(pro - rata), στη δήλωση ΦΠΑ που καταχωρούνται οι οριστικοί διακανονισμοί 
υπολογίζεται μόνο η διαφορά που απομένει προς έκπτωση ή καταβολή.

Παράδειγμα 5

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και 
διαχειριστική περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποσά των διακανονισμών 
στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τον Ιούνιο του 2015. Για τις φορολογικές περιόδους 
του έτους 2014 έχει εφαρμόσει προσωρινό ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), επί 
του φόρου των κοινών εισροών που ανέρχονται σε χίλια ευρώ (1.000€). Το οριστικό 
ποσοστό ωστόσο για το έτος 2014 προσδιορίστηκε κατά τον Ιούνιο του 2015 σε 
πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσό των εκατό ευρώ (100€), που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό της διαφοράς δέκα τοις εκατό (10%) επί των χιλίων ευρώ (1.000€), 
αναγράφεται στη δήλωση ΦΠΑ του μηνός Ιουνίου 2015 στον κωδικό «407 - Ποσά 
διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου».

στ) Σε περίπτωση παύσης εργασιών, τα ποσά των διακανονισμών προς έκπτωση ή 
καταβολή καταχωρούνται σε έκτακτη δήλωση η οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα έως 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού 
έτους, από την ημερομηνία της παύσης. Στην έκτακτη δήλωση θα καταχωρείται ως 
ημερολογιακή περίοδος η τελευταία φορολογική περίοδος της διαχειριστικής 
περιόδου πριν από την παύση εργασιών. Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη 
μορφή στη Δ.Ο.Υ. που υποβλήθηκε η δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας φορολογικής 
περιόδου.

Παράδειγμα 6

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 
πραγματοποιεί παύση εργασιών στις 25.11.2014. Για τα ποσά διακανονισμών προς 
έκπτωση ή καταβολή η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει έκτακτη δήλωση, σε έντυπη 
μορφή στη Δ.Ο.Υ., έως στις 31.7.2015 και να αναγράψει σε αυτή ως ημερολογιακή 
περίοδο «1.11.2014 - 25.11.2014».

Παράδειγμα 7

Επιχείρηση που υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 
τέθηκε σε εκκαθάριση στις 15.2.2012 η οποία ολοκληρώθηκε στις 12.5.2015. Για τα 
ποσά διακανονισμών προς έκπτωση ή καταβολή η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει 
έκτακτη δήλωση σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως στις 29.7.2016 και να αναγράψει 
σε αυτή ως ημερολογιακή περίοδο «1.5.2015 - 12.5.2015».

ζ) Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. στην οποία περιέχονται τα ποσά των 
διακανονισμών, το ποσοστό της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro - rata), που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα ΦΠΑ για την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη:

i. Ως οριστικό ποσοστό για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου της 
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

ii. Ως ποσοστό για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου της συγκεκριμένης 
φορολογικής περιόδου καθώς και για όλες τις λοιπές φορολογικές περιόδους της 
τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Επίσης το ποσοστό αυτό λαμβάνεται υπόψη και 
για τις φορολογικές περιόδους της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, έως ότου 
καταχωρηθούν εμπρόθεσμα σε δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί του φόρου για την 
τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

iii. Ως νέο ποσοστό για τις φορολογικές περιόδους που έχουν παρέλθει από την 
έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Η διαφορά του φόρου προς 
καταβολή, λόγω της εφαρμογής του νέου ποσοστού καταχωρείται στον κωδικό 411 
«ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Pro-Rata» ενώ στην περίπτωση που 
προκύπτει ποσό προς έκπτωση αυτό καταχωρείται στον κωδικό 402 «Λοιπά 
προστιθέμ. ποσά» της δήλωσης ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. έχει προσδιορίσει το οριστικό 
ποσοστό έκπτωσης για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α.) με τη λήξη αυτής, δύναται να 
εφαρμόσει αυτό, από την πρώτη φορολογική περίοδο της τρέχουσας διαχειριστικής 
περιόδου. Με την εφαρμογή του ορθού ποσοστού από την πρώτη φορολογική 
περίοδο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, παρέλκει η διόρθωση που 
προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση iii) για τις φορολογικές περιόδους που έχουν 
παρέλθει μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, η οποία συμπεριλαμβάνει τους 
διακανονισμούς.

Παράδειγμα 8

Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με διαχειριστική περίοδο 1.1-31.12.2015 
καταχωρεί στη δήλωση ΦΠΑ του Ιουνίου 2016 τα ποσά των διακανονισμών έχοντας προσδιορίσει 
οριστικό ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης για το φόρο των κοινών εισροών για τη 
διαχειριστική περίοδο 2015 ύψους 73%. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ποσοστό 
που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2015 ύψους 80% (που ήταν το 
οριστικό ποσοστό για τη διαχειριστική περίοδο 2014).

Εάν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών είναι 1500€, το ποσό των εκατόν πέντε 
ευρώ (105€) που αντιστοιχεί στην διαφορά των δύο ποσοστών (7%) επί του ποσού 
αυτού καταχωρείται στην δήλωση ΦΠΑ του Ιουνίου 2016 προς καταβολή στον 
κωδικό «423 - Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου».

Το ποσοστό 73% θα εφαρμοστεί ως ποσοστό για την έκπτωση του φόρου των κοινών 
εισροών για τη φορολογική περίοδο του Ιουνίου 2016 καθώς και των επόμενων 
φορολογικών περιόδων του έτους 2016. Επίσης δεδομένου ότι οι διακανονισμοί του 
φόρου των εισροών για το έτος 2016 θα δηλωθούν στη δήλωση ΦΠΑ του μηνός 
Ιουνίου 2017, το ποσοστό 73% θα εφαρμοστεί και για τις φορολογικές περιόδους των 
μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2017.

Τέλος δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει εφαρμόσει ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης 
80% για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2016 καθώς 
δεν είχε προσδιορίσει για τους μήνες αυτούς το οριστικό ποσοστό για το έτος 2015, στη 
δήλωση ΦΠΑ του Ιουνίου 2016 πρέπει να αναγραφεί προς καταβολή το ποσό του φόρου των 
κοινών εισροών που αναλογεί στην ανωτέρω διαφορά. Δηλαδή εάν το ποσό των κοινών εισροών 
για τις φορολογικές αυτές περιόδους είναι 5.000€ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(350€=5.000€*7%) θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό «411 - ΦΠΑ εισροών που πρέπει να 
μειωθεί βάσει Pro-Rata». Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει εφαρμόσει το ορθό ποσοστό 
73% από 1.1.2016 δεν απαιτείται η ανωτέρω διόρθωση.

η) Τέλος σημειώνεται ότι ειδικά για την διαχειριστική περίοδο 2014 οι υποκείμενοι στο φόρο, 
που υπέβαλλαν εκκαθαριστική δήλωση ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή μέχρι την έκδοση της 
παρούσας εγκυκλίου για τις διαχειριστικές περιόδους που έληξαν εντός του έτους 2014, 
απαλλάσσονται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και οι διακανονισμοί που έχουν διενεργηθεί σε 
αυτές παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Επίσης ειδικά για τις διαχειριστικές περιόδους αυτές, δεδομένου ότι ο Ν.4321/2015 
δημοσιεύθηκε στις 21.3.2015 και έως την έκδοση της παρούσας δεν είχαν δοθεί επαρκείς 
οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση των διακανονισμών, γίνονται δεκτοί οι διακανονισμοί 
των εκπτώσεων που έχουν καταχωρηθεί στην δήλωση ΦΠΑ που αφορά, την τελευταία φορολογική 
περίοδο για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ή τις φορολογικές περιόδους της 
τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου που έχουν παρέλθει μέχρι σήμερα.

2. Αρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ 

α) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 
του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ και προστίθεται νέα παράγραφος 2α. Με την νέα 
παράγραφο 2 καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος που είχε οριστεί με τις 
υφιστάμενες διατάξεις, για τους αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη 
δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Τα πρόσωπα αυτά από 1.1.2015 και εφεξής έχουν μηνιαία φορολογική περίοδο 
εφόσον χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και τρίμηνη φορολογική 
περίοδο εφόσον χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για όλους τους υποκείμενους στο φόρο στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
νέας παραγράφου 2 του άρθρου 38.

Ειδικά για τα πρόσωπα αυτά που από 1.1.2015 χρησιμοποιούν διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις, για τις φορολογικές περιόδους που 
κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν.4321/2015 είχε παρέλθει η καταληκτική 
προθεσμία υποβολής τους, υποβλήθηκαν νόμιμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Απριλίου 2015 χωρίς την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και νόμου. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις τυχόν 
οφειλόμενα ποσά από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλονται ως την ίδια ως άνω 
προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμων, με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. κατόπιν υποβολής αιτήσεως του φορολογούμενου.

β) Με την νέα παράγραφο 2α ορίζεται ότι οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό 
καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
40 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση ΦΠΑ κάθε εξάμηνο.

Ουσιαστικά καταργείται η προισχύουσα περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 σύμφωνα 
με την οποία τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ ανά εξάμηνο και 
διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν για την ίδια περίοδο «έκτακτη» 
δήλωση. Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται με τη χρήση του εντύπου Φ2 TAXIS 050 
έκδοση 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1049/2015.

Επισημαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει η ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1010/2015 στην οποία όπου 
αναφέρεται η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για την άσκηση των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων νοείται εφεξής η υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ.

3. Αρθρα 49 και 50 του Κώδικα ΦΠΑ .

Με το άρθρο 18 προβλέπεται η κατάργηση των παραγράφων, 4.α του άρθρου 49 και 
6 του άρθρου 50 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τις διατάξεις αυτές προβλεπόταν ότι, οι 
οφειλές ΦΠΑ από πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν από 1.7.2013 έως 
31.12.2013 δεν υπάγονταν σε οποιαδήποτε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνεται ότι από 1.1.2014, ημερομηνία ισχύος του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το ζήτημα της ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών 
όπως και όλα τα θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα των φορολογιών, 
καταλαμβάνονται πλέον από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, στον οποίο δεν 
προβλέπονται αντίστοιχες διατάξεις.

Με την κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ είναι πλέον 
δυνατή η υπαγωγή και των συγκεκριμένων οφειλών ΦΠΑ σε προγράμματα 
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image