Αλλαγές για τις Επιχειρήσεις Ν.3842/23-4-10

068- Καβάλα: 28/04/2010

Oι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο

Με το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολοµέλεια της Βουλής µε θέµα «Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης, αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», επέρχονται σηµαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

1. Προβλέπεται η εφάπαξ εξόφληση µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών έως την 31/12/2009 στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, µε ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση (άρθρο 66).

2. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών (άρ. 11 § 2). Ισχύει από τη δηµοσίευση του Νόµου στο ΦΕΚ δηλαδή και για την μισθοδοσία του Απριλίου 2010.

3. Καταργείται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής του Φ.Π.Α. Σηµειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 01/07/2010 και µετά (άρθρο 63).

4. Φορολογείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας για τη χρήση αυτοκινήτου που παραχωρεί η εταιρεία στα στελέχη της:

– Για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 15.000-22.000 ευρώ ποσοστό 15% της Ε.Τ.Α.
– Για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 22.001-30.000 ευρώ ποσοστό 25% της Ε.Τ.Α.
– Για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) πλέον των 30.000 ευρώ ποσοστό 30% της Ε.Τ.Α.

Τα ως άνω ποσά που θα προκύψουν από την εφαρµογή των ανωτέρω ποσοστών θα προστίθενται ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένα µε οποιονδήποτε  τρόπο, για τον πρόεδρο ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος.

Ισχύει για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγµατοποιούνται από 1/1/2010 και µετά.

Σηµειώνεται ότι µε την § 5 του άρθρου 11 περιορίζεται (από 100%) η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών µισθωµάτων που καταβάλλουν σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (έκπτωση 70% µέχρι 1.600 κ.ε. και 35% άνω των 1.600 κ.ε.).

Ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31/12/2010 και µετά.

5. Αυξάνεται σε 70% (από 60%) για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, και σε 35% (από 25%) για τα πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστά το ποσοστό των εκπιπτόµενων δαπανών συντήρησης,  επισκευής, ενοικίασης, κυκλοφορίας κ.λπ. εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Εφιστούµε την προσοχή ότι πλέον περιλαµβάνονται και τα µισθωµένα που πριν οι δαπάνες τους αναγνωρίζοντο σε ποσοστό 100%.
Ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά (άρθρο 11 § 5).

6. Θεσπίζεται για τα νοµικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για τα νοµικά πρόσωπα αυτά των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για δύο (2) συνεχόµενες  διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του Κ.Φ.Ε µειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες  µονάδες µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εργαζοµένων που υφίσταται κατά την προηγούµενη της διετίας διαχειριστικής περιόδου δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).

7. Μειώνεται στα 3.000,00 ευρώ (από 15.000,00 ευρώ) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιµολογίων από τον λήπτη µε επιταγές του ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00 ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι ο νόµος πλέον δεν απαιτεί οι επιταγές να είναι «δίγραµµες».
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρηµένων επιταγών.
Ισχύει από τον µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης του νόµου στο ΦΕΚ (άρ.19 § 25α΄).

8. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου των φυσικών και νοµικών προσώπων. Ισχύει από το οικονοµικό έτος 2010 (χρήση 2009) και επόµενα (άρθρο 14 §§1 & 2).

9. Επαναφέρεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

* Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
* Για τον υπολογισµό του Φ.Α.Π. λαµβάνεται υπόψη η αντικειµενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή 6‰.
* Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών.
* Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.
* Επισηµαίνεται ότι απαλλάσσονται τα κτίσµατα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας, εκτός αν στο διάστηµα αυτό χουν εκµισθωθεί ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιµοποιηθεί.
* Επίσης επισηµαίνεται ότι από το έτος 2011 και για κάθε επόµενο, για την υποβολή της δήλωσης και υπόχρεος σε φόρο είναι ο εργολάβος, για ακίνητα τα οποία συµφωνήθηκε να µεταβιβασθούν και δεν έχουν µεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.
* Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης – για τον Φ.Μ.Α.Π. – για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονοµικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες.
Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010, και καταβάλλεται σε τρεις (3) διµηνιαίες δόσεις.

10. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εξακολουθεί να υποβάλλεται από τα νοµικά πρόσωπα (υποχρεωτικά) από το έτος 2011 την 15η Μαΐου του οικείου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες, ώστε να συµπίπτει µε την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. (άρθρο 51).

11. Προσδιορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο ενηµερώνεται το περιεχόµενο του περιουσιολογίου σύµφωνα µε τον οποίο η ενηµέρωσή του πραγµατοποιείται µέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα προκειµένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση (άρθρο 52).

12. Μειώνεται το αυτοτελές πρόστιµο σε 1.500,00 ευρώ (από 5.000,00ευρώ) για τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.
Προβλέπεται η υποβολή αίτησης για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί µέχρι 30/09/2010 (άρθρα 54 & 55).

13. Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010, µετά την επιβολή Φ.Α.Π. (άρθρο 56).

14. Παρατείνεται µέχρι 31/12/2010 (από 30/06/2010), η προθεσµία παραγραφής του δικαιώµατος ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων κ.λπ.
Σηµειώνεται ότι µέχρι 31/12/2010 παραγράφονται οι χρήσεις: 2000, 2001, 2002 και 2003 (άρθρο 82).

15. Αυξάνεται σε 20% (από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδοµικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται µε συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι µε λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 6 § 2). Αφορά τις οικοδοµικές επιχειρήσεις µε Β’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ.
Για τις οικοδοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας του ΚΒΣ τις αφορά µόνο κατά τον προσωρινό τεκµαρτό προσδιορισµό των κερδών κατά την περίοδο ανέγερσης της οικοδοµής.

Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 01/01/2010.

16. Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωµατεία και περαιτέρω περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νοµικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισµούς. Ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31/12/2010 και µετά (άρθρο 11 § 3).

17. Καταργείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, άµισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιµελητών (εναρµόνιση της νοµοθεσίας στα λοιπά κράτη-µέλη).
Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α. (21%) (άρθρο 62 § 3). Ισχύει από 01/07/2010.

18. Αυξάνεται σε 1.200,00 ευρώ (από 880,00 ευρώ) το όριο του προστίμου (των περιπτώσεων α΄και β΄ της § 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 – ποινολόγιο) για παραβάσεις που αναφέρονται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).
Ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τον µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης στο ΦΕΚ.

19. Αυξάνεται σε 25% (από 10%) το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και για το εισόδηµα και για τον Φ.Π.Α. (άρθρο 81 § 3).
Ισχύει από τη δηµοσίευση του Νόµου στο ΦΕΚ.

20. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των µερισµάτων στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ∆ΗΜΟΣΙΕΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

Προβλέπονται σε βάρος του νοµικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο διαφορετικοί φόροι όχι αθροιστικά αλλά εναλλακτικά:

α) Ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέµονται µε συντελεστή 40% (αµοιβές και ποσοστά στα µέλη ∆.Σ., µερίσµατα, προµερίσµατα κ.λπ.)
β) Ένας φόρος στα αδιανέµητα κέρδη:
µε συντελεστή 24% για το 2010
23% για το 2011
22% για το 2012
21% για το 2013
20% για το 2014 και µετά

Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεµόµενα (µερίσµατα, προµερίσµατα, αµοιβές και ποσοστά σε µέλη ∆.Σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίµακα µε τις γενικές διατάξεις συµψηφιζοµένου του φόρου 40% µε βάση πιστωτική βεβαίωση που λαµβάνει από την εταιρεία.

Αντίθετα αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του. Στα διανεµόµενα µερίσµατα, προµερίσµατα, αµοιβές και ποσοστά µελών ∆.Σ. κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, θεωρείται ότι ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου.

Μπορεί ονομαστικά ο φορολογικός συντελεστής για τα διανεµόµενα κέρδη να αυξάνεται σε 40% από 32,50% (για την χρήση 2009) που προέκυπτε τελικά από τους µέχρι σήµερα ισχύοντες συντελεστές (25% φόρος νοµικού προσώπου και 10% παρακράτηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσης) όμως ευνοούνται ΣΙΓΟΥΡΑ όσοι έχουν συνολικό ΜΙΚΤΟ (καθαρά + παρακρατούμενος φόρος 40%) εισόδημα από μερίσματα (ή αθροιστικά από κάθε πηγή) μέχρι 100.000,oo €.

Με την αύξηση αυτή του φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο νοµικού προσώπου δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και η Οδηγία 123/2003 της Ε.Ε. για τη φορολόγηση µητρικών-θυγατρικών (κατά την οποία οι ηµεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέµουν προς εταιρείες άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές µε τις προϋποθέσεις που απαιτούσε το συγκεκριµένο άρθρο), αφού θεωρείται ότι ουδεµία παρακράτηση πλέον ενεργείται στα µερίσµατα, µετά την τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 2238/94.
Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ. περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από τη συµµετοχή της σε άλλη ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα κέρδη, σε περίπτωση διανοµής κερδών από τον φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές.
Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011.

Από το φόρο που οφείλεται µε βάση τις κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται) παραπάνω διατάξεις (40%) θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νοµικού προσώπου µε συντελεστή που αναλογεί στη χρήση στην οποία ανάγονται (35% ή 32% ή 25% κ.λπ.).

Εφιστούµε την προσοχή στις εταιρείες που έχουν κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ότι εάν προβούν σε διανοµή ή κεφαλαιοποίηση µε Τακτική Γενική Συνέλευση µέχρι της 30/06/2010 ο φόρος που θα παρακρατηθεί θα είναι µόνο 10%.

Επισηµαίνεται ότι εάν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν µε Έκτακτη Γενική Συνέλευση µετά την 30/06/2010 και επειδή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να επικυρωθεί από την Επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση (Πολ. 13/1978 και Γνωµ. 950/1977 της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ.) θα φορολογηθούν µε 40% όπως προαναφέραµε και σε επίπεδο φυσικού προσώπου πιθανώς και µέχρι 45% (για εισοδήµατα άνω των 100.000,00 ευρώ).

Εξυπακούεται ότι για τα κέρδη της χρήσεως 2009 που θα διανεµηθούν θα ισχύει η παρακράτηση του 10% για όσα υπάγονται (εξαιρουµένων των εταιρειών που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 123/2003 της Ε.Ε.).

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31/12/2010 και µετά.

21. Αυξάνεται σε 35% (από 25%) ο παρακρατούµενος φόρος στους µισθούς που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε. στους εταίρους τους (εξοµοιώνεται µε τις Α.Ε.) (άρθρο 13§ 5).

22. ∆εν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ή εταιρικών µερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο µεταβιβάσει τις πιο πάνω συµµετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους.
Επίσης ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 3 του Ν. 3775/2009) έχουν εφαρµογή και για τα οµολογιακά δάνεια καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεµένες επιχειρήσεις  συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία όµως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (προβλέπονται και εξαιρέσεις).
Ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31/12/2010 και µετά (άρθρο 11 § 7).

23. Συµψηφίζεται ρητά πλέον από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για µεταβιβάσεις εταιρικών µεριδίων και µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α. (§ 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.) αφού η υπεραξία πλέον φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις (άρθρο 14 § 3).

24. Επιβάλλεται φορολογία µόνο στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εντός τριών ή δώδεκα µηνών από την απόκτησή τους
Εφαρµόζεται για µετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και µετά. Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. Επίσης προβλέπεται για τα κέρδη αυτά παρακράτηση φόρου (υπεραξίας) µε συντελεστή 20% εάν η πώληση των µετοχών γίνει σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαµήνου (12), µε την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ., µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού τριµήνου. (βραχυπρόθεσµες επενδύσεις).

* Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές κ.λπ.) από βραχυπρόθεσµες επενδύσεις φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 20% εάν η πώληση των µετοχών γίνει σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαµήνου (12).
Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού να υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση µε την οποία να δηλώνει το αποτέλεσµα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω µετοχών µε τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.
Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω µετοχών µετά την αφαίρεση ζηµιών από την ίδια αιτία εµφανίζεται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού το οποίο σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζηµία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να συµψηφιστεί από µελλοντικά κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
Σηµειώνεται ότι:
α) εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση µετοχών µετά την παρέλευση δωδεκαµήνου (µακροπρόθεσµες επενδύσεις) από την απόκτησή τους
(άρθρο 38 § 1 του Κ.Φ.Ε.).
β)
Ο φόρος 1,5‰ εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγµένες µετοχές, που αποκτώνται µέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγµένες µετοχές που αποκτώνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά και πωλούνται µετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο απόκτησής τους (άρθρο 16).

25. Προβλέπεται η εισαγωγή µέσα σε έξι (6) µήνες από φυσικά και νοµικά πρόσωπα κεφαλαίων ή µέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσµιακό λογαριασµό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους µε την προϋπόθεση καταβολής φόρου µε συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραµείνουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόµενα κεφάλαια να είναι κατατεθειµένα στην αλλοδαπή κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, «πόθεν έσχες» και λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη «τεκµηρίων»
Υπό ορισµένες προϋποθέσεις τοποθέτησης των κεφαλαίων αυτών (τίτλους δανείων Ελληνικού ∆ηµοσίου, αµοιβαία κεφάλαια, αγορά ακινήτου, ανέγερση είδους οικοδοµής στην Ελλάδα ή επένδυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει καταβληθεί.
Ισχύει από 15/04/2010 (άρθρο 18).

26. Θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενηµέρωσης των βιβλίων για µία φορά µέσα στο έτος µέχρι 50 ηµέρες µε υποβολή γνωστοποίησης (αντί έγκρισης) στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. * Ισχύει από τον µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης του νόµου στο ΦΕΚ (άρθρο 19 § 24).

27. Τροποποιείται η προθεσµία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών – προµηθευτών) και υποβάλλονται στις 25 Ιουνίου (από τις 30 Σεπτεµβρίου).
Επίσης θεσµοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300,00 ευρώ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (εδίδετο τα τελευταία χρόνια µε αποφάσεις).
Ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στο ΦΕΚ.
Σηµειώνεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του ηµερολογιακού έτους 2009 θα υποβληθούν στις 25 Ιουνίου 2010 (άρθρο 19 § 26).

28. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ µεταξύ επιτηδευµατιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λπ.) µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).

29. Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ, µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών για τους οποίους οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αµοιβές για την λειτουργία τους.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 2).

30. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων για τις εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, σε 15% (από 3%) (άρθρο 57).

31. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της ωφέλειας που αποκτούν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας ή υποκαταστήµατος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών της ίδιας ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο (stock options). Συγκεκριµένα για τον υπολογισµό της ωφέλειας που υπόκειται σε  φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο Χρηµατιστήριο κατά την ηµέρα που ασκείται το δικαίωµα και της τιµής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράµµατος, σε αντίθεση µε το προϊσχύον καθεστώς µε το οποίο λαµβανόταν υπόψη η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώµατος από τη γενική συνέλευση.
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση ως εισοδήµατος από ελευθέρια επαγγέλµατα της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι όταν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Ισχύει για δικαιώµατα που ασκούνται από τη δηµοσίευση του νόµου (άρθρο 9).

32. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής των § 6, 8 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (αναφέρεται σε αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση µελετών και σχεδίων κ.λπ.) (άρθρο 5 §§ 4 και 5).

33. ∆εν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελµατίες για συναλλαγές µέχρι 300,00 ευρώ (άρθρο 6 § 11). Ισχύει από 01/01/2011

34. Μειώνεται σε 10% (από 30%) το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που τυγχάνει απαλλαγής για τις πολιτιστικές χορηγίες (του Ν. 3525/2007) (άρθρο 11 § 4α).

35. Ρυθµίζεται το θέµα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος µέσω φυσικών προσώπων, κάθε είδους νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (offshore κ.λπ.) µε κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε κράτη µη συνεργάσιµα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς.
Με τις νέες διατάξεις τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται µε το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών σε µεγαλύτερη τιµή από την µεσολαβούσα τέτοια εταιρεία προς άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, όταν τα προϊόντα δεν έχουν µεταφερθεί εκτός Ελλάδος.
Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση πωλεί σε τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιµή µικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια εµπορεύµατα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης.
Σηµειώνεται ότι µε νέο εδάφιο που προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της §1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (για να αντιµετωπιστεί το θέµα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος) προβλέπεται ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής (ως κόστος αγοράς ή δαπάνη της ηµεδαπής επιχείρησης) όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριµένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιµολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.
Επισηµαίνεται ότι προστίθενται δύο (2) νέα άρθρα 51Α και 51Β στον Ν. 2238/94 µε τίτλο «Πληρωµές προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κρατών µη συνεργάσιµων στο φορολογικό τοµέα ή κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς». Με τα άρθρα αυτά εισάγονται οι ορισµοί, οι τρόποι και τα κριτήρια για τον καθορισµό των µη συνεργάσιµων κρατών ή των υπαγόµενων σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρα 11 §§ 1 & 6 και 78).

36. Αυξάνεται σε 20% (από 10%) το αυτοτελές πρόστιµο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 39 του Ν. 2238/94
( Υποτιµολογήσεις –  Υπερτιµολογήσεις µεταξύ συγγενών επιχειρήσεων) (άρθρο 11 § 13 περ. β.).

37. Τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 31 του Ν.2238/94 ώστε οι αποζηµιώσεις και οι πάσης φύσεως αµοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση, συµβιβασµό κ.λπ. να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον οι αποφάσεις κατατίθενται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι και ένα µήνα από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου (από πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών) (άρθρο 11 § 9).

38. Μειώνεται σε 25% (από 30%) ο συντελεστής φορολόγησης (υπεραξία) για µεταβιβάσεις Ι.Χ. επαγγελµατικών αυτοκινήτων (άρθρο 5 § 2 του Ν. 1146/1972). (άρθρο 5 § 10).

39. Μειώνεται σε 100.000,00 ευρώ (από 200.000,00 ευρώ) ετησίως το συνολικό ύψος των συναλλαγών µεταξύ των «ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ» επιχειρήσεων µε το ίδιο αντικείµενο που εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκµηρίωσης των συναλλαγών του άρθρου 39Α του Ν. 2238/94.
Επίσης µειώνεται σε τριάντα (30) ηµέρες (από 60 ηµέρες) το χρονικό διάστηµα που υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας φορολογικής αρχής οι ηµεδαπές επιχειρήσεις τα στοιχεία τεκµηρίωσης µετά από σηµείωµά της στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.
Σηµειώνεται ότι εάν από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η µη τήρηση ή η ελλιπής τήρησης των στοιχείων κ.λπ. ή δεν τεθούν στα πλαίσια της φορολογικής αρχής εντός 30 ηµερών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ίσο µε το 20% της αξίας των συναλλαγών (από αυτοτελές πρόστιµο που προβλεπόταν ύψους 8.800,00 ευρώ) για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή δεν τέθηκαν τα στοιχεία τεκµηρίωσης (άρθρο 11 § 13 περ. ε΄, στ΄, ζ΄).

40. Το καθαρό εισόδηµα αρχιτεκτόνων και µηχανικών από τη σύνταξη µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις (Έσοδα –Έξοδα). (άρθρο 7 § 1΄).
Ισχύει από 1/1/2010.

41. Μετονοµάζεται σε Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες αυτής (άρθρο 88).

42. Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αποζηµιώσεων οι οποίες θα φορολογούνται µε την κατωτέρω κλίµακα:
Κλιµάκιο αποζηµίωσης (ποσά σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής

0 – 60.000                                             0%
60.001 – 100.000                              10%
100.001 – 150.000                           20%
150.001 και άνω                                30%

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα φορολογούντο µε 20% για το ποσό πάνω από 20.000,00 ευρώ.
∆εν θα φορολογείται η αποζηµίωση για ηθική βλάβη (άρθρο 5 § 6).

**************
Το κείμενο που σας παραδίδουμε σήμερα περιέχει κάποια βασικά σημεία που πρέπει να τύχουν της προσοχής σας ενώ σίγουρα υπάρχουν και άλλα σημεία που σας ενδιαφέρουν σε ένα νόμο με ΦΕΚ 90 σελίδων που θα απαιτήσει 310 Υπουργικές Αποφάσεις για να «λειτουργήσει». Ήδη από 23/4 βγήκαν 5.
Σκοπός μας δεν είναι να σας πείσουμε για το φάσμα των αλλαγών που θα υποχρεωτικά θα επέλθουν στον τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησής σας αλλά να σας δείξουμε ότι επενδύουμε όλο τον απαιτούμενο χρόνο για να είμαστε ενημερωμένοι προς όφελος των πελατών μας όπως κάνουμε με συνέπεια και τα 26 χρόνια της Επαγγελματικής μας Δραστηριότητας για όλο το φάσμα που αφορά τις σχέσεις της Επιχείρησης με το «Δημόσιο».
Καθώς η συνάντηση που θα έχουμε με τον καθένα από εσάς είναι χρήσιμο να επικεντρωθεί στα θέματα που σας αφορούν, είναι αναγκαία η «μελέτη» του κειμένου καθώς θα σας βοηθήσει να «καταγράψετε» τις απορίες σας ή τους προβληματισμούς σας για να τα συζητήσουμε όλα από κοντά, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.
Καθώς πολλά εξ αυτών είναι άμεσης εφαρμογής ή πολύ σημαντικά τα επισημάναμε ώστε να τραβήξουν την προσοχή σας.
Σίγουρα κάποια σημεία αφορούν πολύ λίγους όμως κρίναμε ότι θα αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία επιχειρηματικής ενημέρωσης για πολλούς από εσάς .

Υπηρετώντας με συνέπεια το σύνθημά μας:
«Καλός Πελάτης είναι ο ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ Πελάτης »
φροντίζουμε και πάλι για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας χωρίς να υπολογίζουμε κόπο και χρόνο συμβάλλοντας στην δημιουργία των προϋποθέσεων για να αποφύγετε ΜΗ λειτουργικές επιβαρύνσεις (πρόστιμα) σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο.

Για να σας αφιερώσουμε τον χρόνο που θέλουμε και σε συνθήκες που θα σας επιτρέψουν να αφοσιωθείται στην συζήτησή μας προτείνουμε – και επιθυμούμε – οι συναντήσεις μας να γίνουν στα γραφεία μας – με παρουσία όλων των Εκπροσώπων σας ή των Στελεχών σας – κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες (από 19.00 – 22.00) σύμφωνα με την πρότασή σας για την ημέρα, την ώρα και την διάρκεια που σας εξυπηρετεί.
Παρακαλούμε μόνον η επικοινωνία μας να προηγείται τουλάχιστον 2 ημέρες καθώς σκοπός μας είναι ένα meeting την ημέρα ώστε να υπάρχει όλος ο απαιτούμενος χρόνος στην διάθεσή μας σύμφωνα με την επιθυμία σας.
Υπεύθυνη για την καταγραφή των συναντήσεων (meeting) στο ημερολόγιο έχει ορισθεί η Συνεργάτης μας Κυρία Αναστασία Νικοπούλου και περιμένει στα τηλέφωνα 2510-831667 ή 6936901211 κατά τις πρωινές ώρες (9.00 – 14.00).

Για την Ε.Γ.Ε.Σ. Ο.Ε.
Νικόλαος Γ. Πατέλης

(Αν λάβατε αυτό το κείμενο με fax σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μέσω e-mail που αποτελεί και τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας από την πλευρά μας)

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image