Αμπελο-οινικές Επιχειρήσεις- αναστολή ενός έτους της δόσης 31/12/10 δανείου με επιδοτ. βάσει ΥΑ.45955/17-9-09

Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31-12-2010 θα καταβληθεί στις 31-12-2011 με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου καθώς και της διάρκειας επιδότησης επιτοκίου.

Αριθ. Πρωτ.: 59099/Β.2090/24.12.2010

Τροποποίηση της αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα, 24 – 12 -2010
Α.Π. 59099/Β.2090

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Πληρ.: Στ. Καλλίγα
Τηλ.: 210-3332539
Email: st.kalliga@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν.128/1975 (ΦΕΚ 178/τΑ/28-8-1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.1266/1982 (ΦΕΚ 81/τΑ/26-7-1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»
δ. του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τΑ/27-11-1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

2.Την αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3.Το αριθ. 303266/18-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε το άρθρο 3 της αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής :

Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31-12-2010 θα καταβληθεί στις 31-12-2011 με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου καθώς και της διάρκειας επιδότησης επιτοκίου.

Για τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υπαχθεί στην αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας, τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι της 31-3-2011.

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν.128/75, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 45955/B.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image