Απεμπλοκή κονδυλίων ΕΣΠΑ/ΕΤΕΑΝ για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, στις 12 Νοεμβρίου παρουσίασε τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Στόχος των παρεμβάσεων του Υπουργείου είναι:

  • η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.
  • η διοχέτευση στην αγορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα,
  • η διευκόλυνση της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών
  • και η εξυγίανση – βελτίωση της αξιοπιστίας της ΕΤΕΑΝ

 Το Υπουργείο αναλαμβάνει τέσσερις (4) σχετικές πρωτοβουλίες:

1η: αναδιάρθρωση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ.

Θεσμοθετείται η δυνατότητα να επεκτείνεται από τις τράπεζες η αποπληρωμή των δανείων αυτών μέχρι το Μάιο του 2014, οπότε και λήγουν τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Η ακριβής διάρκεια της επιμήκυνσης, θα εξαρτάται από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξει κάθε δανειολήπτης με την τράπεζά του. Η δυνατότητα παράτασης προσφέρεται τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες επειδή δεν εξυπηρετούνταν.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τα παραπάνω και τροποποιεί τον Κανονισμό του ΕΤΕΑΝ, βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος , η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα αναδιάρθρωσης, δηλαδή παράτασης των δανείων. Η Απόφαση είναι ήδη έτοιμη, υπογράφεται άμεσα και θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο Νοέμβριο.

2η: νέο πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις

Από κοινού με τη νέα διοίκηση του ΕΤΕΑΝ θα απεμπλακούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και εμφανίζουν χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά απορρόφησης, ώστε να διοχετευθεί πολύτιμη ρευστότητα στην αγορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, θα μειωθεί ο συντελεστής μόχλευσης των κεφαλαίων του Ταμείου και σε εφαρμογή νέου προγράμματος για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τράπεζες και θα είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς. Αυτό θα γίνει μέσω του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Κεφαλαίων Κίνησης.

α. Αποδεσμεύονται 170 εκατ. ευρώ από τα υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Με τα κονδύλια αυτά προκηρύσσεται νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, από όλες τις τράπεζες που θα ενδιαφερθούν, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, προς όλες τις επιχειρήσεις. Αξίζει να τονισθεί ξανά πως πρόκειται για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, ενώ τα υφιστάμενα προγράμματα αφορούν μόνον επενδυτικού χαρακτήρα πιστώσεις.

β. Μειώνεται ο συντελεστής μόχλευσης στο 1 : 1. Αυτό σημαίνει ότι για τα 170 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ, οι τράπεζες θα εισφέρουν άλλα 170 εκ., ούτως ώστε τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος για κεφάλαιο κίνησης να φθάσουν στα 340 εκατ. ευρώ περίπου, που θα πέσουν στην αγορά, ενώ πριν δεν υπήρχε προοπτική να δοθεί τίποτα εξ αυτών.

γ. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η επιδότηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί στο 50%, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το δάνειο στο μέρος που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ θα είναι άτοκο και άρα στην πράξη, ο δανειολήπτης θα επιβαρύνεται με το μισό επιτόκιο από το ισχύον στην αγορά. Και σίγουρα το επιτόκιο θα είναι αρκετά μικρότερο από το μέχρι σήμερα ισχύον, καθώς μέχρι σήμερα λόγω της μόχλευσης ήταν άτοκο μόνο το 1/3 του δανείου. Άρα, η ρύθμιση αυτή συμφέρει στις επιχειρήσεις.

δ. Το πρόγραμμα πλέον θα απευθύνεται σε όλες τις τράπεζες για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Αυτό γίνεται, επειδή με τις προηγούμενες δράσεις διαπιστώθηκε ότι επιχειρηματίες που ήταν πελάτες μιας τράπεζας υποχρεώνονταν να απευθυνθούν σε άλλη προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα δανειοδότησης που επιθυμούσαν. Ήταν και αυτή μία από τις αγκυλώσεις που εμπόδισαν την απορρόφηση των κονδυλίων από τα υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου. Γι αυτό πήραμε την απόφαση να την αντιμετωπίσουμε.

ε. Τα υπόλοιπα 130 εκ. του ταμείου επιχειρηματικότητας, οι ίδιες οι τράπεζες έκριναν πως μπορούν να απορροφηθούν και παραμένουν διαθέσιμα στα υφιστάμενα προγράμματα για τα οποία επίσης ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται στο 1 : 1 προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους

Η 3η πρωτοβουλία αφορά την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων των λοιπών Προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ«Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Σε αυτό το πρόγραμμα διαπιστώνεται πως υπάρχει απορροφητικότητα. Ωστόσο, εάν υπήρχε απλούστερη δομή, είναι βέβαιον πως η απόδοσή του θα ήταν πολύ υψηλότερη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδιο ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 50%.

Επίσης, για το πρόγραμμα του Ταμείου «ΕΝΑΛΙΟ», που αφορά τον αλιευτικό στόλο, τις υδατοκαλλιέργειες, τις επιχειρήσεις των αλιευτικών προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγμένων σχετικών περιοχών. Η απορρόφησή του είναι μηδενική. Είχε αποφασισθεί κατά το παρελθόν, νέα προκήρυξή του, η οποία δεν μπορεί να αποδώσει. Ωστόσο, τώρα με τη νέα διοίκηση, πρόκειται εντός ενός μηνός να δοθεί ο νέος Οδηγός Εφαρμογής που θα το καταστήσει λειτουργικότερο και αποδοτικό.

Τέλος, σχετικά με τα 150 εκ. του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Και εκεί δυστυχώς, η απορρόφηση μέχρι σήμερα ήταν μηδενική. Και για αυτό, εντός ενός μηνός από σήμερα, θα υπάρξουν εξελίξεις και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η 4η πρωτοβουλία συνίσταται στο Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Πρόκειται για νέο επίσης πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν τον Οκτώβριο και τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ και το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης είναι 50 %. Δηλαδή η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών φθάνει μέχρι τα 90 εκατ. ευρώ. Μετά τις πρώτες ανακοινώσεις, το πρόγραμμα είναι τώρα σε πλήρη εφαρμογή καθώς εκδόθηκαν και οι σχετικοί Οδηγοί , που προβλέπουν ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα,πολλές είναι πλέον και οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί σε αυτό.

*Για πιο αναλυτικές πληροφορίες δείτε εδώ.

Πηγή άρθρου: ANKO-EUNET

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image