Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Η απόφαση 32790/392/Φ.15/17.3.17 καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.

Οι αναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

  • Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης.

  • Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.

  • Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της.

  • Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά η γνωστοποίηση λειτουργίας υποκαθιστά την αδειοδότηση, διευκολύνοντας την έναρξη λειτουργίς μιας κεταιρείας μεταποιητικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται μετά την έναρξηλειτουργίας.

Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της απόφασης. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Ειδικότερα προκύπτει ότι ο φορέας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών που ασκούνται:

– Σε επαγγελματικά εργαστήρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW ή η θερμική ισχύς τα 70 kW, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εξήντα (60) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 400 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού ενενήντα (90) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 2000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

– Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο που αντιστοιχεί σε ποσοστό μηδέν κόμμα μηδέν εννιά τοις χιλίοις (0,09‰) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται εφόσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού. Εφόσον δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είτε βάσει της ισχύος του.

Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται σε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, που προκαλεί μετάπτωση σε διαφορετική κατηγορία παραβόλου από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά.

Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών της εγκατάστασης της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.

Η μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου επισύρει τις ποινές του άρθρου 8 για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης.

Συνοδευτικά αρχεία

Το ΦΕΚ με την απόφαση

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image