Αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος – ηλεκτρονική λήψη – προϋποθέσεις

Εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος για τους παρακάτω λόγους και περιπτώσεις:

1. Για (α) κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, ή (β) για μεταβίβαση ακινήτου ή (γ) για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.

2. Για (α) κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, ή (β) για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

3. Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση ηλεκτρονικά του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

· η αιτία έκδοσης,

– κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

– μεταβίβαση ακινήτου

– είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

– είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης

· ο φορέας κατάθεσης,

· τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

(Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image