Απόφ. 5/8 – ΦΕΚ 10/8/15 Τροποποίηση της υπ ΄ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ΄ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Αυγούστου 2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1667

Αριθ. 759

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της υπ ΄ αριθ. 664/21.07.2015 (Β ΄ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».
3. Την υπ΄ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄1563/24.07.2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Την αναγκαιότητα καθορισμού εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού στις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.
6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της ως άνω υπό (3) απόφασης και αναπροσαρμογής του ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη και ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (Π.Ι.), για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Η έγκριση συναλλαγής από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο.

Β) Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 €, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.

2) Για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Για τις ως άνω δύο περιπτώσεις εξέτασης αιτημάτων απευθείας από τα Π.Ι. καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι. και για την πληρότητα αυτής, η αίτηση του πελάτη θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι) Τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής.

II) Υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι:
i) τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii) δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii) δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/παραγωγικές εταιρείες) από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό.
iv) δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά τον τρέχοντα μήνα από Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό.
ν) αποδέχεται ότι πιθανή έγκριση του αιτήματος του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της.|

Γ) Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε εβδομάδας το συνολικό χρηματικό ποσό των εκκρεμών αιτημάτων αρμοδιότητας των Υποεπιτροπών των Π.Ι. τα οποία δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.|

Δ) Για την πληρότητα της εισήγησης του Π.Ι. προς την Ε.Ε.Τ.Σ. όσον αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση μετρητών ποσού μεγαλύτερου αυτού που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Υποεπιτροπών των Π.Ι., θα πρέπει να υποβάλλονται στο Π.Ι. και να διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Τ.Σ. τα κάτωθι:
(i) Αίτημα του πελάτη και δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στην αίτηση. Διαφορετικά το αίτημα δεν θα εξετάζεται από την Ε.Ε.Τ.Σ. και θα επιστρέφεται στο Π.Ι. ως απαράδεκτο.
(ii) Αναλυτική εισήγηση του Π.Ι. στην οποία να αναφέρεται κατά πόσον το Π.Ι. θα ενέκρινε ή θα απέρριπτε το συγκεκριμένο αίτημα πελάτη, αν το αίτημα ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Υποεπιτροπής αυτού.

Ε) Καθορίζεται εφάπαξ πρόσθετο ποσό για την έγκριση των συναλλαγών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ειδικών Υποεπιτροπών, οι οποίες συστήθηκαν στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) με την υπό στοιχείο (3) απόφαση, βάσει αιτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν στα Π.Ι. και μέχρι και 31 Ιουλίου 2015 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση.

Το πρόσθετο ποσό κατανέμεται στα Π.Ι. ως ακολούθως:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

9.000.000

Τράπεζα Πειραιώς

19.500.000

Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε.

83.000.000

Τράπεζα Alpha Bank

75.000.000

HSBC

121.000

BANK OF AMERICA

16.000

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ

HSBC

70.000

ΣΤ) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου Ε ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (5.8.2015), οι λοιπές ρυθμίσεις ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image