Ηλεκτρονική καταχώρηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας άρθρο 55,παρ.1, Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α” 258/8-12-2014)

“Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Διάταξη περιληφθείσα στο νόμο με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88) διατηρείται.”

 

Σχόλια
Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συμπληρωματικού ωραρίου το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Επαναφορά του «ειδικού βιβλίου υπερωριών» & κατάργηση του «ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών»

Με την επαναφορά του ειδικού βιβλίου υπερωριών πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση της Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 για να μπορεί να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο επί μη επίδειξης του

Το «ειδικό βιβλίο υπερωριών» συνεχίζει να είναι αθεώρητο

Συνέχιση της μη καταγραφής στο «ειδικό βιβλίο υπερωριών» , της υπερεργασίας

Συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 80 , του Ν.4144/2013 βάσει της οποίας η αναγγελία των υπερωριών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του έντυπου Ε8, μέχρι την 15η εκάστου μηνός , για πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση.