Αριθ. πρωτ.: 1167207/432/23.12.2015 Σχετικά με την επαναφορά του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές προς το Δημόσιο ή την Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 23/12/2015
Αριθ.Πρωτ: 1167207/432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066 210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 490/26.11.15 αναφορά. Σχετικά με την επαναφορά του ακατάσχετου ορίου για τις συντάξεις στο αριθμητικό ποσό των 1500 ευρώ για όσους συνταξιούχους έχουν ειδικές ανάγκες ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.

Σε απάντηση της αριθμ. 490/26.11.15 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών.

Ειδικότερα, επί κατασχέσεων απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 31 του ως άνω ν.δ., ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το πρσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Τονίζεται, ότι με την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η εκτέλεση των ποινών που επιβλήθηκαν ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν εξετάζεται επί του παρόντος από τη Φορολογική Διοίκηση περαιτέρω τροποποίηση της πρόσφατα αντικατασταθείσης διάταξης του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. που ρυθμίζει τα όρια του ακατασχέτου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων καθώς και του ακατασχέτου ποσού των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image