Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004782 ΕΞ 2017/699/28.04.2017 Κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ.

Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004782 ΕΞ 2017/699/28.04.2017
Κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα χ.Δ/νση Λεωχάρους 2

Ταχ. Κώδικας 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Ε. Πρεβεζάνου

Τηλέφωνο 210 3224997

FAX 210 3235135

e-mail evpre@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα,28/04/2017 – 12:06

Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004782 ΕΞ 2017/699

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: /1. Υττ. Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης Γραφ. Υπουργού Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα (με φωτοαντίγραφο της ερώτησης)

2. Βουλευτή κ. Α. Κατσανιώτη Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2809/23.1.2017 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2809/23.1.17 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Κατσανιώτης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ. πρωτ. ΔΗΛΕΔ Β 1015694/2.2.2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών σας γνωρίζουμε ότι με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αφενός δίνεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών σε δόσεις και αφετέρου για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αναστέλλεται η ποινική διαδικασία ή αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Μάλιστα, με την ΠΟΛ 1055/12-05-2010 τονίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας) κλπ, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη όλων των ληξιπρόθεσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των άρθρων 30, 30Α & 30Β του ΚΕΔΕ), κατά των οφειλετών και των συνυπόχρεων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διακοπή της παραγραφής τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Η κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους, για ο οποίο αυτή επιβλήθηκε. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ. 1092/3-04-2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως (σχετ. ΠΟΛ. 1222/2015 & ΠΟΛ. 1182/2014).

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης για θέματα αρμοδιότητάς του.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image