Αρ. πρωτ.: 77089/20.7.2015 Παράταση Προθεσμιών Γενικών Συνελεύσεων έως 20/8/15

Αρ. πρωτ.: 77089/20.7.2015
Παράταση Προθεσμιών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 77089
Σχετ. 72559/6-7-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.:101 81
Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο: 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax: 210 – 38 38 981
210 – 38 42 509

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Σχετ.: Το με ΑΠ 72559/6.7.2015 έγγραφό μας

Με την ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ 1500B’/17-7-2015) δόθηκε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 20ή Αυγούστου 2015.

Από το συνδυασμό των ανωτέρων και της διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4331/2015 (σύμφωνα με την οποία ειδικά για τη χρήση που έληξε 31-12-2014 ο χρόνος σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ, ΕΠΕ και IKE λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), προκύπτει ότι ο χρόνος εντός του οποίου μπορούν να λάβουν χώρα οι συνελεύσεις αυτές λήγει πλέον στις 20-9-2015.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image