Α.Ε. & Νέος Φολογικός Νόμος (ΕΓΕΣ:28/4/10)

No 067

ΚΑΒΑΛΑ 28/04/2010

Τα διανεμόμενα και τα αδιανέμητα κέρδη της ΑΕ

Με το άρθρο 13 του ψηφισθέντος (Ν.3842/23-4-2010) Φορολογικού Νόμου, ρυθμίζεται το ζήτημα της παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες (άρθρο 54 του ΚΦΕ) και αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των κερδών της ΑΕ (άρθρα 109 και 110), για ισολογισμούς που κλείνουν την 31/12/2010 και μετά.
Συγκεκριμένα, έχουμε σε γενικές γραμμές, επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε, πριν την ψήφιση του Ν.2065/1992 (ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί νόμος σημαντικών αλλαγών στην φορολογία των επιχειρήσεων), δηλαδή διάσπαση των κερδών της ΑΕ σε διανεμόμενα και αδιανέμητα.
Η διαφορά σε σχέση με παλαιότερα, είναι ότι τώρα, με τις αλλαγές αυτές, παρουσιάζεται ως υπόχρεο το νομικό πρόσωπο και για τους δύο αυτούς φόρους. Καταρχάς δηλαδή, διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου, για τα διανεμόμενα κέρδη (καταργείται η παρακράτηση του 10%, που είχε εισαχθεί με τον Ν.3697/2008), ενώ στη συνέχεια, ο φόρος των διανεμόμενων κερδών, συμψηφίζεται σε επίπεδο φυσικού προσώπου.
Περαιτέρω, η παράγραφος 1, του άρθρου 109 του ΚΦΕ (Υπολογισμός του φόρου), αντικαθίσταται από τις νέες διατάξεις (παράγραφος 7, του άρθρου 13), και αρχικά, χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις:
(α) φορολογία αδιανέμητων κερδών, με φθίνουσα κλιμάκωση των συντελεστών υπολογισμού του φόρου, από 24% για την χρήση 2010 , σε 23% για την χρήση 2011, σε 22% για την χρήση 2012, σε 21% για την χρήση 2013 και τέλος σε 20% για την χρήση 2014 και μετά.
(β) για τα διανεμόμενα κέρδη, με οποιαδήποτε μορφή (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του ΔΣ, εκτός μισθού αμοιβές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό), προς οποιονδήποτε (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων κ.λπ.) και ανεξαρτήτως, αν η καταβολή γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, η ΑΕ καταβάλλει φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 40%.
Μέχρι αυτό το σημείο, το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι η ΑΕ, επιβαρύνεται με δύο φόρους: Επί των αδιανέμητων και επί των διανεμόμενων κερδών. Ωστόσο, προχωρώντας την ανάγνωση της παραγράφου 7, του άρθρου 13, του νέου Φορολογικού νόμου, στις περιπτώσεις (γ) και (δ), διαπιστώνουμε ότι ο δεύτερος φόρος (αυτός που υπολογίζεται επί των διανεμομένων, με συντελεστή 40%), δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του εταιρικού βάρους για την ΑΕ. Τούτο γιατί, σύμφωνα με την περίπτωση (γ), η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει βεβαίωση στο όνομα του φυσικού προσώπου, η οποία θα περιέχει τόσο το ποσό που διανεμήθηκε, όσο και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε αυτό. Επιπλέον, το εισόδημα αυτό, θα φορολογείται στη συνέχεια (για το φυσικό πρόσωπο), με τις γενικές διατάξεις και βεβαίως, από τον αναλογούντα φόρο, θα εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε από την ΑΕ με τον συντελεστή 40%, όπως θα αναγράφεται στην βεβαίωση (περίπτωση δ).
Συνεπώς, για τα κέρδη της χρήσης 2009, θα εφαρμοσθεί για τελευταία φορά η παρακράτηση του 10%, ενώ από 1/1/2011, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, θα έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις, με την φορολόγηση του 40% (δεύτερο εδάφιο, της ε περίπτωσης, της παραγράφου 7, του άρθρου 13).

Για την Εταιρία
Νικόλαος Γ. Πατέλης

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image