Βγήκε η εγκύκλιος για τον τρόπο απόδοσης του ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ που νομοθετήθηκε με τον Ν.4389/2016

Τι έλεγε το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 53
Φόρος διαμονής
1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονο-
μασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση
του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοι-
κίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερί-
πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €
και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερί-
σματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 €
4 κλειδιών 1,00 €
2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρή-
σεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού
στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με
μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυ-
τόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος
διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παρο-
χής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Δι-
αμονής».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δή-
λωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος
και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από
την ημερομηνία αυτή και μετά.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Σχόλια

Παρόμοια Άρθρα

Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Μάιος 21, 2019
Όλες οι αλλαγές στον ΦΠΑ από 20/05/2019 και τα νέα παράδοξα.
20.05.2019 Σε ποια προϊόντα μειώθηκε ο ΦΠΑ από χθες Δευτέρα 20 Μαίου. 13% στην κέτσαπ... 24% στη μουστάρδα! Τι ισχύει για καφέ, παραδόσεις «πακέτο», ξενοδοχεία και εστίαση. Αγώνας δρόμου για...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Μάιος 8, 2019
ΠΟΦΕΕ: Σχολιασμός στα κυριότερα και σοβαρά θέματα που προκύπτουν από το Σ/Ν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και τους ΟΤΑ και τις νέες υποχρεώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας – Ανάγκη για απόσυρση διατάξεων.
ΠΟΦΕΕ: Σχολιασμός στα κυριότερα και σοβαρά θέματα που προκύπτουν από το Σ/Ν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού και άλλες διατάξεις - Ανάγκη...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Απρίλιος 25, 2019
Την επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος σε χιλιάδες επαγγελματίες δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
25 Απριλίου 2019 Η επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος αφορά σε επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα, τα οποία, όχι μόνο θα πάρουν πίσω το τέλος που κατέβαλαν παράτυπα στα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν...