Βγήκε η εγκύκλιος για τον τρόπο απόδοσης του ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ που νομοθετήθηκε με τον Ν.4389/2016

Τι έλεγε το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 53
Φόρος διαμονής
1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονο-
μασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση
του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοι-
κίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερί-
πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €
και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερί-
σματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 €
4 κλειδιών 1,00 €
2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρή-
σεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού
στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με
μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυ-
τόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος
διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παρο-
χής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Δι-
αμονής».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δή-
λωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος
και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από
την ημερομηνία αυτή και μετά.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Σχόλια

Παρόμοια Άρθρα

Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Φεβρουάριος 11, 2019
Χαράτσι τεκμηρίων στα Ι.Χ. με πινακίδες Βουλγαρίας!
Ιστορική απόφαση της ΔΕΔ/ΑΑΔΕ που κλείνει ένα παράθυρο που εκμεταλλεύονται ορισμένοι Στα τεκμήρια θα συνυπολογίζονται και τα αυτοκίνητα, με ξένες πινακίδες, τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα από Έλληνες φορολογούμενους, ενώ...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Ιανουάριος 25, 2019
Ενημέρωση για την καταβολή στον αρμόδιο Δήμο του τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Η ενημέρωση προέρχεται από επιστολή (ανακοίνωση) του Δήμου Καβάλας προς τον Σύλλογο Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Καβάλας ΘΕΜΑ: « Περί ημερομηνίας καταβολής τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Καταστημάτων...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Ιανουάριος 8, 2019
Ποιοι μπαίνουν τώρα στο «μάτι» της Εφορίας ;
Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 Ποιοι μπαίνουν τώρα στο «μάτι» της Εφορίας Τα νέα δεδομένα που μπορεί να αξιοποιήσει η ΑΑΔΕ και ποιους στοχοποιούν. Ελαχιστοποιούνται οι «τυχαίοι» έλεγχοι και δίνεται βάρος...