Βγήκε η εγκύκλιος για τον τρόπο απόδοσης του ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ που νομοθετήθηκε με τον Ν.4389/2016

Τι έλεγε το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 53
Φόρος διαμονής
1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονο-
μασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση
του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοι-
κίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερί-
πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €
και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερί-
σματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 €
4 κλειδιών 1,00 €
2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρή-
σεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού
στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με
μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυ-
τόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος
διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παρο-
χής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Δι-
αμονής».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δή-
λωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος
και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από
την ημερομηνία αυτή και μετά.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Σχόλια

Παρόμοια Άρθρα

Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Νοέμβριος 17, 2018
Από 15.11.2018 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών» (e-Μητρώο Πλοίων)
Δελτίο Τύπου (Πέμπτη - 15/11/2018) e-Μητρώο Πλοίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-Μητρώο Πλοίων Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Σεπτέμβριος 24, 2018
Οι κλάδοι που υποχρεούνται σε POS και δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών
Οι τελικές οδηγίες της ΑΑΔΕ με όλες τις διευκρινίσεις και τη διαδικασία χρήσης των POS προκειμένου να αποφευχθούν τα πρόστιμα Τις τελικές οδηγίες για την ορθή χρήση των POS και...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Αύγουστος 31, 2018
Αirbnb: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν όσοι εκμισθώνουν ακίνητα σε 28 απαντήσεις για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα
Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων και των συμβάσεων μίσθωσης. Τρίμηνη προθεσμία για να δηλωθούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2018 Είναι η...