ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Π.Α. της τελευταίας περιόδου 2013 (τρίμηνο ή μήνας)

1. Αποσυνδέεται πλήρως η δήλωση ΦΠΑ από την καταβολή, όπως θα συμβεί με το σύνολο των δηλώσεων, δηλαδή η δήλωση θα υποβάλλεται και θα  γίνεται αποδεκτή και χωρίς την καταβολή φόρου γι’ αυτό και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπεται άλλο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή  δήλωσης και άλλο για την εκπρόθεσμη καταβολή συν τους αναλογούντες τόκους.

2. Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ τετάρτου τριμήνου 2013 για τους τηρούντες βιβλία εσόδων εξόδων και Δεκεμβρίου για τους τηρούντες λογιστικά βιβλία. Μεταβολές που επέρχονται στον τρόπο μεταβολής.

Με Δελτίο Tύπου της 16-1-2014 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής:

«Υποβολή εμπρόθεσμης τροποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων κατανόησης που έχουν προκύψει κατά την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2013 & 4ο τρίμηνο 2013), διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από 1.1.2014 κάθε δήλωση που υποβάλλεται οριστικοποιείται άμεσα κατά το χρόνο υποβολής της. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της από το σύστημα, όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.13.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση με λανθασμένα δεδομένα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία της επιχείρησης. Το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα περιλαμβάνεται στον κωδ. 403 της περιοδικής δήλωσης.

Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές και χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο βεβαιώνεται και εκδίδεται ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

Στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού. Η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων.

Για την αποφυγή κυρώσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής και δεδομένου ότι η επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό και σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία (20.1.14) μόνο το πραγματικά οφειλόμενο ποσό. Για οποιοδήποτε οφειλόμενο τελικά ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την προθεσμία αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις.

Είναι ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όταν αυτή υποβληθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή της αρχικής, καθώς απαιτείται η εκ των προτέρων ένταξή της στο σύστημα TAXIS. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει ξανά προσπάθεια υποβολής της τροποποιητικής αργότερα.»

Συμπεράσματα επισημάνσεις:

1. Από 1.1.2014 κάθε δήλωση που υποβάλλεται οριστικοποιείται άμεσα κατά το χρόνο υποβολής της.

2. Δεν είναι δυνατή η ακύρωσή δήλωσης από το σύστημα, όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.13.

3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αρχική δήλωση (πρώτη) με λανθασμένα δεδομένα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση (δεύτερη), στην οποία θα εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα περιλαμβάνεται στον κωδ. 403 της  «νέας» περιοδικής δήλωσης.

4. Όταν με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού. Δηλαδή καταβάλλεται το πραγματικά οφειλόμενο ποσό και η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων.

5. Δεν καταργούνται οι δόσεις, άρα οι καταβολές μπορεί να γίνουν, όπως και προηγούμενα στις 20/1/14, στις 31/1/2014 και στις 28/2/2014

Η επιλογή της καταβολής και η χρήση των δόσεων είναι στην δικαιοδοσία του φορολογούμενου. Δηλαδή μέχρι 31/1/2014 πρέπει να έχει πληρωθεί το 50%. Προσοχή: πρέπει να πληρωθεί κάποιο ποσό ειδικά στις 20/1/14 για να ανοίξουν οι δόσεις.

Σημειώνεται ότι το 50% που μπορεί να μείνει προς πληρωμή  για τις 28/2/2014 θα προσαυξηθεί με το 2%, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν πληρωθεί κανένα ποσό στις 20/1/14  και δεν δηλωθούν δόσεις, το σύστημα θα αποδεχθεί την περιοδική δήλωση αλλά ολόκληρο το ποσό θα είναι ληξιπρόθεσμο από τις 21/1/2014. Στην περίπτωση αυτή όλο το ποσό θεωρείται οφειλόμενο και ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκο με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, δηλαδή στις 21/1/2014 επιβαρύνεται με 0,73% ανά μήνα.

Δείτε για τον καθορισμό του παραπάνω επιτοκίου την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 εδώ.

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση και δεν επιβάλλεται πρόστιμο κατά τον Κ.Φ.Δ.. Τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταλαμβάνουν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά.

Μετά όμως την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου, δηλαδή τη βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ., σχετικά με τους τόκους και την επιβολή του σχετικού προστίμου.

Διευκρινίζεται, δηλαδή, ότι εάν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί κανένα ποσό, το ποσό του οφειλόμενου φόρου θα προσαυξάνεται 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αν το οφειλόμενο ποσό φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο μηνών, δηλαδή μετά τις 20.3.2014, υπολογίζεται και πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Αν το οφειλόμενο ποσό φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους, δηλαδή μετά τις 20.3.2015, υπολογίζεται και πρόστιμο ίσο με ποσοστό 20% του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Αν το οφειλόμενο ποσό φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο ετών, δηλαδή μετά τις 20.3.2016, υπολογίζεται και πρόστιμο ίσο με ποσοστό 30% του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Πηγή:forin

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image