Βενζινάδικα – τι στοιχεία πρέπει να εκδίδουν (ΕΓΕΣ:23/6/10)

23/06/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Για την Ε.Γ.Ε.Σ. Ο.Ε. Νικόλαος Πατέλης

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) σε πελάτες λιανικής ( ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευματίες) .
1. Αναφορικά με την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988 ενσωματωμένων στις αντλίες (που λειτουργούν δηλαδή αυτόματα με τη ροή του καυσίμου), είτε όχι, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τις λιανικές πωλήσεις (σε ιδιώτες), εκδίδεται Α.Λ.Π. από τη ταμειακή μηχανή (είτε αυτή είναι η απλή ταμειακή μηχανή, είτε είναι συνδεδεμένη-ενσωματωμένη-στις αντλίες και λειτουργεί αυτόματα με τη ροή του καυσίμου).
Σε περίπτωση αποστολής λιανικώς πωληθέντος πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης, στο εκδιδόμενο Δελτ.Αποστ. θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της Α.Λ.Π.
Για τις μεμονωμένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης σε επαγγελματίες (αλλά αγρότες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, Δημόσιο κλπ), έως και τριακόσια (300) ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. (από τη ταμειακή μηχανή είτε την απλή, είτε την ενσωματωμένη στις αντλίες που λειτουργεί αυτόματα με τη ροή του καυσίμου), για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των αντλιών με φορολογικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων.
Η Α.Λ.Π. αυτή δεν αντικαθίσταται με τιμολόγιο, στο πίσω μέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, οι δε λήπτες – επιτηδευματίες για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες υπέχουν θέση τιμολογίου.
• Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των τριακοσίων (300) ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α.) ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής (Τ-ΔΑ), ή Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης
Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου σε «αντικατάσταση» απόδειξης λιανικής πώλησης η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται στο πρωτότυπο Τ-ΔΑ ή Τιμολόγιο και παραδίδεται στον πελάτη – αγοραστή, από τον οποίο φυλάσσεται στη προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

2. Ποιά Φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης μέσα στον ίδιο μήνα

Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου και βενζίνης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παράγραφος 2),δηλαδή Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο για όλες τις επιμέρους παραδόσεις ανεξάρτητα της αξίας του καυσίμου, κάθε επιμέρους συναλλαγής.
Για τις πωλήσεις των ως άνω περιπτώσεων , εφόσον έχουν εκδοθεί και Α.Λ.Π., στα σχετικά Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια κατά περίπτωση θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. ή των αριθμ…..αποδείξεων λιανικής πώλησης», οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το αντίτυπο του Τ-ΔΑ ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει μαζί με αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Το Τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία τη τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παραδόσεις.
Στο τιμολόγιο επισυνάπτονται οι αποδείξεις και αναγράφονται σ’ αυτό οι αύξοντες αριθμοί των Δελτίων Αποστολής.Επίσης εναλλακτικά μπορεί να επισυνάπτονται στο κάθε Δ.Α. με το οποίο διακινείται η συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμων που αφορούν και να αναγράφονται επί του Δ.Α. οι αύξοντες αριθμοί των αποδείξεων, η δε αναγραφόμενη ώρα παράδοσης στο Δ.Α. μπορεί να διαφέρει ελάχιστα λεπτά από αυτή της απόδειξης,. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση οι αύξοντες αριθμοί των Δ.Α. αναγράφονται επίσης στο τιμολόγιο

Παρακαλώ να ενημερωθούμε για την ύπαρξη e-mail προς μείωση κόστους

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image