ΓΕΜΗ Αριθμ. Πρωτ. : 82432/04.08.2015 Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων εταίρων / μετόχων για τη θέση εταιρείας σε λύση & εκκαθάριση.

ΓΕΜΗ Αριθμ. Πρωτ. : 82432/04.08.2015
Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων εταίρων / μετόχων για τη θέση εταιρείας σε λύση & εκκαθάριση.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ

Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας: 101 81

Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη

Τηλέφωνο: 213 15 14 303

FAX: 210 38 38 981

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4 – 8 – 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 82432

Σχετ. 81523/22-7-15

ΠΡΟΣ:-Επιμελητήρια της χώρας Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ (με fax & e-mail φροντίδι της ΚΕΕ)

-Περιφερειακές ενότητες της χώρας Δ/νσεις Ανάπτυξης (με fax & e-mail)

ΚΟΙΝ/ΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗ Μ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

Καρ. Σερβίας 10 10184, Αθήνα

(σχετ. με το με ΑΠ ΔΠΦΥ ΣΤ 1100017 ΕΞ 2015/ 22-7- 15 έγγραφό σας)

– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΆΔΟΣ Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ακαδημίας 6,

10671 Αθήνα

-ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ Ακαδημίας 6 10671 Αθήνα

-Κο. Μιχαήλ Βαρδόση Τζων Κέννεντυ 153 12136 Περιστέρι

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε συνέχεια των με ΑΠ Κ2-1493/11-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε) και 68293/24-6-2015 (ΑΔΑ Ω20Δ465ΦΘΘ-3ΝΡ) εγκυκλίων μας σχετικά με την διαδικασία λύσης – εκκαθάρισης και διαγραφής ενός νομικού προσώπου από το ΓΕΜΗ, και επειδή η Υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων σχετικά με τις συνέπειες τυχόν καθυστερήσεων στη διαδικασία καταχώρισης των εν λόγω νομικών γεγονότων στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια στο φορολογικό μητρώο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως ορίζεται στην περίπτωση ε. της παρ. 1 του άρθρου 15 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταχώριση στο ΓΕΜΗ της απόφασης των εταίρων ή μετόχων μιας εταιρείας για τη θέση της τελευταίας σε λύση και εκκαθάριση έχει συστατικό χαρακτήρα, με άλλα λόγια τα εν λόγω γεγονότα αποκτούν νομική υπόσταση μόνο μετά την καταχώριση τους στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, αν μια εταιρεία τεθεί σε λύση και εκκαθάριση με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων της που λαμβάνεται στις 15-12-200Χ και η εν λόγω απόφαση καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ στις 31-5-200Χ+1, ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης λογίζεται η 31-5-200Χ+1 (ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) κι όχι η 15-12-200Χ (ημερομηνία της απόφασης των εταίρων/μετόχων).

Επιπλέον, η ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της απόφασης για θέση σε λύση-εκκαθάριση δεν έχει έννομα αποτελέσματα ως προς την επέλευση του νομικού γεγονότος. Στο ανωτέρω παράδειγμα της εταιρείας όπου η απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων της για λύση & εκκαθάριση λήφθηκε στις 15-12-200Χ και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 31-5-200Χ+1, αν η σχετική ανακοίνωση για την καταχώριση εκδοθεί στις 10-1-200Χ+2, ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης λογίζεται η 31-5-200Χ+1 (ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) και όχι η 15-12-200Χ (ημερομηνία της απόφασης των εταίρων/μετόχων) ούτε η 10-1- 200Χ+2 (ημερομηνία ανακοίνωσης περί της καταχώρισης).

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι η χρονική υστέρηση ανάμεσα στη λήψη της απόφασης των εταίρων για τη θέση μιας εταιρείας σε καθεστώς λύσης & εκκαθάρισης, στην καταχώριση της απόφασης αυτής στο ΓΕΜΗ και στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης είναι συχνά μεγάλη. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δημιουργούν πολλά προβλήματα στις υπόχρεες εταιρείες καθώς καθιστούν δυσχερείς τις δηλώσεις σχετικά με το γεγονός της λύσης σε άλλες εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες, και κυρίως στις Δ.Ο.Υ., και τις επιβαρύνουν με επιπλέον κόστη όπως π.χ. αυτό της σύνταξης και καταχώρισης «ενδιάμεσων» οικονομικών καταστάσεων για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην απόφαση των εταίρων και την καταχώριση αυτής στο ΓΕΜΗ. Έτσι, στο παράδειγμα που αναφέρεται ανωτέρω, για την εταιρεία η οποία αποφάσισε τη λύση της στις 15-12-200Χ αλλά η σχετική καταχώριση έγινε στις 31-5-200Χ+1, πρέπει:

1. ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης να έχει ημερομηνία 31-5-200Χ+1,

2. για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (από 15-12-200Χ έως 31-5-200Χ+1) να καταρτιστούν κανονικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις δημοσιότητας με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και μάλιστα η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει εις διπλούν, μία φορά για τη χρήση 1-1-200Χ έως 31-12-200Χ και μία για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα 1-1-200Χ+1 έως 31-5-200Χ+1

3. να γίνουν και όλες οι παρεπόμενες δηλώσεις όπως πχ συγκεντρωτική ΦΠΑ κά. Μολονότι μάλιστα έχει γίνει αποδεκτό ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης (στο παράδειγμά μας 10-1-200Χ+2) έχει έννομες συνέπειες μόνο για τον υπολογισμό του εμπροθέσμου της αίτησης καταχώρισης στο φορολογικό μητρώο προκειμένου για την επιβολή ή μη σχετικών προστίμων από τις Δ.Ο.Υ., η χρονική απόσταση μεταξύ καταχώρισης και ανακοίνωσης μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των υπό εκκαθάριση εταιρειών, δεδομένου ότι πλέον (κατόπιν και των σχετικών ΠΟΑ του αρμοδίου Υπουργείου Οικονομικών) η εικόνα μιας εταιρείας στο φορολογικό μητρώο δε μπορεί να επικαιροποιηθεί χωρίς την ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ ακόμα και αν η καταχώριση στο ΓΕΜΗ έχει γίνει και το νομικό γεγονός έχει επέλθει.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιβαρύνεις που αφορούν στη καταχώριση της λύσης & θέσης σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων στο ΓΕΜΗ και προκειμένου η ημερομηνία λήψης της απόφασης των εταίρων για λύση & εκκαθάριση να συγκλίνει χρονικά με τις ημερομηνίες της σχετικής καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και της σχετικής ανακοίνωσης παρακαλούμε οι μεν αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών να ασκούν αμελλητί την εποπτεία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3419/2005 όπου απαιτείται, οι δε Υπηρεσίες ΓΕΜΗ να καταχωρίζουν αμελλητί τις αποφάσεις των εταίρων για το συγκεκριμένο θέμα και να εκδίδουν επίσης αμελλητί τις σχετικές ανακοινώσεις (οι ημερομηνίες καταχώρισης και ανακοίνωσης ιδανικά πρέπει να ταυτίζονται). Φαινόμενα όπου η απόφαση των εταίρων για λύση & εκκαθάριση απέχει από τη σχετική καταχώριση και λήψη ΚΑΚ στο ΓΕΜΗ πάνω από μήνα ενώ η ανακοίνωση για την καταχώριση απέχει πάνω από εξάμηνο από τη λήψη του ΚΑΚ δεν μπορούν και δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι να διευκολυνθούν κατά το μέγιστο δυνατόν οι υπόχρεες εταιρείες αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στο έργο τους, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων διατάξεων.

Ο Διευθυντής

Σ. Μασγάνας

_____

1 Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 «Αποτελέσματα της καταχώρησης» του ν. 3419/2005 όπως ισχύει προβλέπονται τα εξής:

«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα, β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.

δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.

ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

στ. Επέρχεται η αναβίωση.

(…)»

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image