ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 277/10.06.2015 Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 277/10.06.2015
Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αθήνα , 10 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ. 277

Προς :

-Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Δ/νση εταιρειών & ΓΕΜΗ -Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

Κοινοποίηση: -Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμ. πρωτ. 46104/28.4.2015 έγγραφο και τις μετέπειτα από 21.5.2015 σχετικές παρατηρήσεις της Διεύθυνσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το υπ’ αριθμ. 3171/21.5.2015 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1474/15.5.2015 εισήγηση των κ.κ. Παναγιώτη Αγνιάδη (μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ) και Γεωργίου Γεωργακόπουλου (ειδικού συμβούλου Προέδρου ΚΕΕ και Κ.Υ. ΓΕΜΗ), κατά τη συνεδρίασή του στις 22.5.2015, δέχθηκε ομοφώνως τα ακόλουθα:

Για την έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας (φυσικού προσώπου) μέλους Επιμελητηρίου ή μέλους εταιρείας μέλους του επιμελητηρίου, που ζητείται από τις υπηρεσίες Μητρώου αυτού, και εκδίδεται με τη χρήση στοιχείων από τα τηρούμενα αρχεία των Επιμελητηρίων, απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2081/92 όπως ισχύει.

Είναι αυτονόητο ότι, λαμβανομένου υπόψη του λόγου για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό (συνταξιοδότηση), θα πρέπει αφενός να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην τακτοποίηση των οφειλών του και αφετέρου να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης πλήρους οικονομικής αδυναμίας.

Σημειώνεται ότι στη παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ιστορικότητας φυσικού προσώπου και ως μέλους εταιρειών,από άλλο Μητρώο και ιδιαίτερα από το Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο σήμερα δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image