Γ.Γ.Δ.Ε. : Γ.Πιτσιλής: «Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.».

Δελτίο Τύπου (Παρασκευή – 08/04/2016)
Γ. Πιτσιλής: «Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 08 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ 2Ο BANKING FORUM

Καλησπέρα σας.

Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν το συγκεκριμένο συνέδριο.

Δε θα πρωτοτυπήσω, λέγοντας ότι ο τραπεζικός τομέας είναι κομβικής σημασίας για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.

Αυτή, όμως, είναι η αλήθεια.

Βλέποντας το πρόγραμμα του συνεδρίου, είδα ότι η ομιλία μου είναι μεταξύ δύο πολύ σημαντικών θεμάτων για τις ελληνικές τράπεζες: των δανείων σε καθυστέρηση και του banking και της οικονομίας χωρίς μετρητά.

Σκέφτηκα αμέσως ότι αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, για έναν πολύ απλό και συγκεκριμένο λόγο:

Διότι η επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων είναι κομβικής σημασίας για την απελευθέρωση κεφαλαίων από τις τράπεζες προς την οικονομία και τη διάθεση μέρους αυτών και στις ψηφιακές επενδύσεις.

Γιατί, η στροφή των πολιτών προς τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συναλλαγές είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, ως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς έχει ήδη συμβάλλει και θα συμβάλλει τα μέγιστα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.

Όλα αυτά, βέβαια, τα γνωρίζουμε όλοι.

Το θέμα είναι τι κάνουμε για να προωθήσουμε όλα αυτά.

Θα σας αναφέρω, λοιπόν, τις βασικές αρχές, που έχουν χαράξει οι Υπηρεσίες μας, για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών:

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα γίνει αφενός με βάση την κατηγοριοποίηση των επαγγελματιών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, αφετέρου με βάση γεωγραφικά κριτήρια.

Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όλοι οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία, με τα οποία πιστοποιείται η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ανάρτηση ειδικής πινακίδας στο χώρο πληρωμής της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφεται η υποχρεωτικότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών και η υποστήριξή τους.

Επιπλέον, μελετάται1:

Η μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, και μεταξύ επιχειρήσεων.

Η σταδιακή κατάργηση χρήσης μετρητών για συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Η κατάργηση των έντυπων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις εφορίες προς την Τράπεζα της Ελλάδος και η αποστολή των συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD1, με αποστολή πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), χρηματοδοτικά ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, χρηματιστήριο και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικονομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων.

Εισήγηση νομοθετικής ρύθμισης για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Κυρίες και κύριοι…

Πέραν όλων αυτών των σχεδιαζόμενων και υπό συζήτηση παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, έχει συμπεριλάβει τις εξής παρεμβάσεις στον τομέα των έργων πληροφορικής, που είναι εξίσου σημαντικές:

• Το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο

• Ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών στη φορολογία κεφαλαίου

• Εκπόνηση Πλάνου Διευρυμένων Συμψηφισμών Δημοσίου.

• Εισήγηση για αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του Κ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβανομένων των διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων με πλειστηριασμούς.

• Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων για τη δημιουργία μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.

• Εμπλουτισμός του μητρώου off-shore εταιριών.

• Δημιουργία μητρώου αλλοδαπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα.

• Ανάπτυξη πλαισίου διενέργειας Κλαδικών Ελέγχων στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

• Διενέργεια έρευνας εντοπισμού και παρακολούθησης φορολογουμένων οι οποίοι, χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται οικονομικά κυρίως μέσω διαδικτύου. Ανάπτυξη επικοινωνιακής δράσης ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Πιλοτική εφαρμογή.

• Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας (Δράση που προβλέπεται στο Νόμο 4336/2015).

• Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Δράση που προβλέπεται στο Νόμο 4336/2015).

• Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων.

• Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης (x-ray για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, γεφυροπλάστιγγες, σκύλοι ανιχνευτές, κάμερες καταγραφής κ.α.).

Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

• Συγκριτική μελέτη αναλυτικών παραμέτρων μεταξύ προτύπων, παραποιημένων και λαθραίων τσιγάρων με σκοπό την αποκάλυψη της προέλευσης επεξεργασίας και της τοξικότητας αυτών.

• Δημιουργία μητρώου εξαγωγέων για την προτιμησιακή καταγωγή – REX (Registered Exporters Scheme).

• Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις, που διενεργεί το Γενικό Χημείο του Κράτους στον τομέα των καυσίμων πλοίων, των χημικών προϊόντων, της αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου.

• Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή Ε9 με χρήση κατάλληλων κριτηρίων και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί. Πιλοτική εφαρμογή.

• Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με χρήση κατάλληλων κριτηρίων και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί. Πιλοτική εφαρμογή.

• Επανεξέταση της διαδικασίας απενεργοποίησης των κλειδαρίθμων θανόντων.

• Εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.

• Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα.

• Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).

• Δημιουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας για τη Γ.Γ.Δ.Ε.

• Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management).

Η λίστα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τάχιστα, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Γιατί, ξέρετε, το ζητούμενο για εμάς, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είναι να ελαχιστοποιήσουμε την ανθρώπινη παρέμβαση στις συναλλαγές B2B και B2C στην αγορά.

Εκτός από την ανάπτυξη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, απαιτείται και πολλή δουλειά στο κομμάτι της εκπαίδευσης των καταναλωτών για να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με μετρητά, αλλά και των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, για να θεωρήσουν αυτονόητη την αποδοχή του πλαστικού χρήματος και τη μείωση των συναλλαγών χωρίς μετρητά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κατά κεφαλήν συναλλαγές με κάρτες υπερδιπλασιάστηκαν μετά τα capital control.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε μακράν πίσω από τους Ιταλούς, που πραγματοποιούν 30 το χρόνο, τους Πορτογάλους με 116, και τους Σουηδούς με 250 ! .

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η σχέση της χρήσης πλαστικού χρήματος και της παραοικονομίας είναι χειρότερη από εμάς μόνο σε τρεις χώρες : Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Τουρκία.

Τα παραπάνω έχουν άμεση επίπτωση και στα αναμενόμενα έσοδα από τον ΦΠΑ, η μη απόδοση του οποίου αποτελεί βασικό στοιχείο της παραοικονομίας.

Μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι αν η χώρα μας διέθετε την ίδια εισπρακτική ικανότητα στο ΦΠΑ με το μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση των φορολογικών εσόδων της κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Η χώρα μας έχει κάθε λόγο να ενισχύσει τη διάδοση του πλαστικού χρήματος, στον βαθμό που η παραοικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, βρίσκεται σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση σε επίπεδα παραοικονομίας, μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία την Εσθονία, τη Λεττονία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πολωνία.

Κυρίες και κύριοι…

Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές είναι οι κατευθύνσεις, προς τις οποίες κινούμαστε.

Το project είναι μεγάλο.

Δεν είναι, όμως, και απίθανο να υλοποιηθεί.

Το αντίθετο θα έλεγα.

Μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας με τη συνεργασία τόσο των τραπεζών, όσο και του επιχειρηματικού κόσμου.

Συνεργασία, που θεωρώ δεδομένη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image