Γ.Γ.Δ.Ε.: Διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αιτημάτων αναστολής του 50% (του προστίμου) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/6/2016

“ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ”

Επειδή έχει διαπιστωθεί από την Υπηρεσία μας ότι οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήματα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, χωρίς όμως να εξειδικεύουν επαρκώς τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την αναστολή και χωρίς να προσκομίζουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια την απόρριψη των αιτημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. Το αίτημα αναστολής είτε συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής είτε υποβάλλεται αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.

2. Η αναστολή της πληρωμής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης χορηγείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

Για τον λόγο αυτό το υποβαλλόμενο αίτημα αναστολής πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους ισχυρισμούς που μπορούν να θεμελιώσουν την επικαλούμενη από τον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη.

3. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης από την καταβολή.

Ειδικότερα, υποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει με πληρότητα και ακρίβεια: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών, καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως :

 τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα (για τα οποία πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται υποχρεωτικά η εκτιμώμενη αγοραία και η αντικειμενική αξία τους),

 τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα,

 τις επενδύσεις σε κινητές αξίες,

 τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς,

 τα δάνεια και τις δωρεές,

 τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. ( Ν. 4174/2013) και

 τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι πρέπει να δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση, ενώ για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών, όπως προαναφέρθηκε.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να δηλώνονται σε κάθε περίπτωση, έστω και αρνητικά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν. (π.χ. « δεν διαθέτω άλλο έσοδο, εισόδημα ή περιουσιακό στοιχείο, πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση»)

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

4. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό ο αιτών πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την προσκόμιση των κατά περίπτωση αναγκαίων δικαιολογητικών και να υποβάλει απαραιτήτως:

α) την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 για τα έσοδα, τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση με το περιεχόμενο που αναφέρεται ανωτέρω,

β) εφόσον τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, να υποβάλει και τον τελευταίο ισολογισμό και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους, καθώς και

γ) να προσκομίζει κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει αναγκαίο για την απόδειξη της ανεπανόρθωτης βλάβης που δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής.

Επειδή τα δηλωθέντα στοιχεία που υποβάλλονται ενώπιον της Δ.Ε.Δ. διασταυρώνονται με τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, εφιστάται η προσοχή στην ορθή συμπλήρωση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, περαιτέρω δε, κρίνεται σκόπιμη και η προσκόμιση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ε1) του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους1, καθώς και της βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη εξέταση του αιτήματος αναστολής από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και η έκδοση απόφασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες (εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, υποδείγματα ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι κλπ.) για την αίτηση αναστολής που υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Ε.Δ. αλλά και γενικότερα για την ενδικοφανή διαδικασία, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων http://www.publicrevenue.gr/, στον σύνδεσμο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image