ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σήμερα στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος.

Αριθ.Πρωτ: /2011/0008056/19.09.2016
Στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α. Χατζαλή

Τηλέφωνο: 2103224878

FAX: 2103235135

Αθήνα, 19-9-2016

Αριθ.Πρωτ: /2011/0008056

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.6718/4-7-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6718/4-7-2016 ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές του πίνακα αποδεκτών, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Χώρας μας με διατάξεις των άρθρων 24§1- ζ’ και 28§1-δ'( του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

« … τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν …

α) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο και τις εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για τον υποκείμενο στον φόρο με σκοπό να εξαχθούν, αυτούσια ή μεταποιημένα, εκτός της Κοινότητας,

β) τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα του συγκεκριμένου υποκείμενου στον φόρο» και μέχρι του ποσού των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.

Περαιτέρω και προκειμένου για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων ορίστηκε με την αριθ.. ΠΟΛ. 1167/2015 Απόφαση της ΓΓΔΕ η σχετική διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για την

εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Ομοίως, εκδόθηκε από την Γενική Δ/νση Τελωνείων /Δ/νση Ε.Φ.Κ. και η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β)Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. από την υπηρεσία μας, για τα αγαθά που προέρχονται από τρίτη χώρα (εισαγωγή) σύμφωνα με την οποία, ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται αυτούσια ή μεταποιημένα να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης μεταποιημένων αγαθών απαιτείται η διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγόμενων αγαθών (α’ και β’ βοηθητικές ύλες ) στο τελικό προϊόν.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η χρησιμοποίηση ενεργειακών προϊόντων που συμβάλλουν μεν στην επίτευξη της μεταποίησης ενός αγαθού πλην όμως καταναλώνονται ή εξαϋλώνονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς να καθίσταται δυνατό να αναγνωρισθούν ως ενσωματωμένα στο τελικό μεταποιημένο προϊόν, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των άρθρων 24 και 28 του ν.2859/2000, βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι σχετικές Αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς προκύπτει ότι η βούληση του Ενωσιακού νομοθέτη ήταν να συμπεριληφθούν στην εν λόγω απαλλαγή αποκλειστικά τα αγαθά που αυτούσια ή μεταποιημένα εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος.

Συνεπώς, το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγόμενων προϊόντων, δεν μπορεί να υπαχθεί στην προβλεπόμενη με την αριθ. ΠΟΛ. 1167/2015 απόφαση της ΓΓΔΕ διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., καθότι δεν πρόκειται για αγαθό το οποίο προορίζεται να εξαχθεί ή να παραδοθεί σε άλλο κράτος-μέλοςτης ευρωπαϊκής ένωσης είτε αυτούσιο είτε μεταποιημένο.

Προκειμένου για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις της Οδηγίας 112/2006, ερμηνευόμενες στενά δεν παρέχουν τέτοια δυνατότητα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προτίθενται να διερευνήσουν το θέμα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο.

Β. Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες πραγματοποιείται σήμερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ 1090/2.4.2012 και ΠΟΛ 1067/3.4.2013. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω της διενέργειας στοχευμένων ελέγχων, από 15.3.2013 για όλες τις αιτήσεις επιστροφής, ανεξαρτήτως ποσού εφαρμόζεται μέθοδος ανάλυσης κινδύνου σε κεντρικό επίπεδο και

προσδιορίζονται οι αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο και οι αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται κατόπιν ελέγχου.

Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με αριθ. ΠΟΛ 1212/26.9.2014 οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σοβαρή συμμόρφωση προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις λαμβάνουν άμεσα την επιστροφή ΦΠΑ.

Οι Δ/νσεις του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν σε συνεχή βάση την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος με στόχο την ολοκλήρωση της επιστροφής το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολής της σχετικής αίτησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image