Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ & ΓΣ στο ΓΕΜΗ και στο ΦΕΚ στις 21/7/14- Ανακοινώσεις Επιμελητηρίου Καβάλας και Αθηνών

Για να μην είστε χωρίς λόγο στην “ουρά” που θα σχηματισθεί …………

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους των ΑΕ των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων της 29/6/2014 και της 30/06/2014 την 21/7/2014 χωρίς την συνυποβολή παραβόλου για δημοσίευση στο ΦΕΚ, μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να μην υπάρξει παρερμηνεία ότι:

1) Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 μπορούν να υποβληθούν την 20/7 και 21/7 ηλεκτρονικά χωρίς τέλος για δημοσίευση στο ΦΕΚ

2) Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 μπορούν να υποβληθούν την 21/7 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου χωρίς τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

3) Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 που θα υποβληθούν εντός της 20ήμερης προθεσμίας αλλά όχι τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες, πρέπει να συνοδεύονται με τέλος δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

4) Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 28/6 και παλαιότερα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου με τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

5) Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 1/7 και μεταγενέστερα υποβάλλονται μέσα σε 20ήμερη προθεσμία. Εφόσον η υποβολή γίνει από την 20/7 και μετά, είτε ηλεκτρονικά είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου δεν απαιτείται τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης

(Ενημερωμένο) Οι υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. στις 21.7.2014 θα λειτουργήσουν μόνο για παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.

 

Το Ε.Β.Ε.Α. στις 21/07/2014 θα λειτουργήσει με ωράριο συναλλαγής από 08:00 έως 20:00 ΜΟΝΟ για την παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η κατάθεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε. μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών (στο www.businessportal.gr) είτε με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικά για την υποβολή με φυσική παρουσία, ισχύει διαφορετική αίτηση και οδηγίες για κατάθεση (α) έως και Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και (β) από Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014. Η διαφοροποίηση οφείλεται στην κατάργηση του παραβόλου Δ.Ο.Υ. για το ΦΕΚ. 2

Οδηγίες και έντυπα:

1. Για Ηλεκτρονική Υποβολή (ανεξαρτήτως ημερομηνίας):

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας οι Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ:

www.businessportal.gr

α) Αν η υποβολή γίνει έως και Παρασκευή 18/07/2014 :

· δεν καταβάλλεται το κόστος εγγραφήςτων15,00 €και

· καταβάλλεται κανονικά το παράβολο από ΔΟΥ για το ΦΕΚ

ισχύει για τις συνελεύσεις που έγιναν μέχρι και 28/06/2014

β Αν η υποβολή γίνει Κυριακή 20/07/2014 ή Δευτέρα21/07/2014 :

· δεν καταβάλλεται το κόστος εγγραφής των15,00 €και

· δεν καταβάλλεται το παράβολο από ΔΟΥ για το ΦΕΚ

εφόσον οι συνελεύσεις τους έχουν γίνει στις 29 και 30/06/2014

 

2. Γιακατάθεση με Φυσική Παρουσία

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΑΕ (Μέχρι 18/7/2014)

Όσες ΑΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ, θα πρέπει:

– Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ και να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.

– Τα υποβαλλόμενα αίτηση και νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), να έχουν πρωτότυπες υπογραφές.

Να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ και Δ), που θα βρουν στη Δ/νση : “www.acci.gr> “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Αίτηση- Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.”.(Για κατάθεση μέχρι 18/7/2014)

Να καταβάλλουν (στο Ταμείο του ΕΒΕΑ και όχι μέσω του ΤΑΧΙS) το αντίστοιχο τέλος των 10,00 € για κάθε καταχώρηση (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Να επισυνάπτουν στην αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ και Δ), που απαιτείται καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, για νομιμοποίηση ή/και για δημοσιότητά των και συγκεκριμένα:

Α) Για την Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης με ή χωρίς Εκλογή Ελεγκτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

Σε περίπτωση εκλογής Ελεγκτών, θα πρέπει να αναγράφονται στα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός ΣΟΕΛ (αν είναι ορκωτοί) ή Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου και Αριθμός Αδείας και Τάξη Ελεγκτού (αν δεν είναι ορκωτοί).

Β) Για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για τη Συγκρότησή του ΔΣ σε σώμα, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Συγκρότηση σε Σώμα και για παροχή εκπροσώπησης.

3. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

Για τα Μέλη του ΔΣ και για τους εκπροσώπους, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ και ιδιότητα (αξίωμα).

Γ) Για την Τροποποίηση άρθρου/ων του Καταστατικού τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Νέο Κείμενο καταστατικού [όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση] (εις τριπλούν),

3. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

4. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93).

5. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το ΕΒΕΑ (εκδίδεται με καταβολή τέλους 50,00 € στο Ταμείο του ΕΒΕΑ).

Δ). Για την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων με τροποποίηση των ποσών αυτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων κλπ),

3. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (544,67€) για το ΦΕΚ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, επεξεργασίας, ελέγχου και καταχώρησης των αποφάσεων των Γ.Σ. ή των ΔΣ και έκδοσης των Ανακοινώσεων, παρακαλούνται οι αιτούντες, όπως :

(α) Υποβάλλουν, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε ψηφιακή μορφή (CDή USB),με ξεχωριστό αρχείο PDF για κάθε νόμιμα υπογεγραμμένο δικαιολογητικό και σε ένα σετ φωτοτυπίες των δικ/κων, προκειμένου να σταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία Α.Ε των Περιφερειών στη περίπτωση προβλήματος στα ηλεκτρονικά αρχεία.

(β) Συνυποβάλλουν στο CDή USB και σε ξεχωριστό αρχείο WORD, το, κατά απόφαση ΓΣ ή ΔΣ,σχέδιο Ανακοίνωσης, που θα βρουν στη Δ/νση : “www.acci.gr” > “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ)”,δεόντως συμπληρωμένο (με copy and paste) από τα πρακτικά των ΓΣ ή ΔΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω (α) και (β), η όλη διαδικασία καταχώρησης των αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα καθυστερήσει πολύ.

Τα παραρτήματα Γλυφάδας και Κορωπίου στις 21/07/2014 θα λειτουργήσουν με ωράριο συναλλαγής από 08:00 έως 20:00 ΜΟΝΟ για την παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

——————————

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΑΕ(από 21-07-2014 και μετά)

 

Όσες ΑΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ, θα πρέπει:

– Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ και να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.

– Τα υποβαλλόμενα αίτηση και νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), να έχουν πρωτότυπες υπογραφές.

Να υποβάλλουν αίτηση, καταχώρισης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ και Δ), που θα βρουν στη Δ/νση :“www.acci.gr” > “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Αίτηση- Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.”. (Για κατάθεση από τις 21/7/2014 και μετά)

Να καταβάλλουν (στο Ταμείο του ΕΒΕΑ και όχι μέσω του ΤΑΧΙS) το αντίστοιχο τέλος των 10,00 € για κάθε καταχώρηση (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Να επισυνάπτουν στην αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ και Δ), που απαιτείται καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, για νομιμοποίηση ή/και για δημοσιότητά των και συγκεκριμένα:

Α) Για την Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης (χωρίς τροποποίησή τους) και με ή χωρίς Εκλογή Ελεγκτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

Σε περίπτωση εκλογής Ελεγκτών, θα πρέπει να αναγράφονται στα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός ΣΟΕΛ (αν είναι ορκωτοί) ή Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου και Αριθμός Αδείας και Τάξη Ελεγκτού (αν δεν είναι ορκωτοί).

Β) Για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για τη Συγκρότησή του ΔΣ σε σώμα, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Συγκρότηση σε Σώμα και για παροχή εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής.

Για τα Μέλη του ΔΣ και για τους εκπροσώπους, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ και ιδιότητα (αξίωμα).

Γ) Για την Τροποποίηση άρθρου/ων του Καταστατικού τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Νέο Κείμενο καταστατικού [όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση] (εις τριπλούν),

3. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93).

4. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το ΕΒΕΑ (εκδίδεται με καταβολή τέλους 50,00 € στο Ταμείο του ΕΒΕΑ).

Δ). Για την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων με τροποποίηση των ποσών αυτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2. Τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων κλπ)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, επεξεργασίας, ελέγχου και καταχώρησης των αποφάσεων των Γ.Σ. ή των ΔΣ και έκδοσης των Ανακοινώσεων, παρακαλούνται οι αιτούντες, όπως :

(α) Υποβάλλουν, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε ψηφιακή μορφή (CDή USB),με ξεχωριστό αρχείο PDF για κάθε νόμιμα υπογεγραμμένο δικαιολογητικό) και σε ένα σετ φωτοτυπίες των δικ/κων, προκειμένου να σταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία Α.Ε των Περιφερειών στη περίπτωση προβλήματος στα ηλεκτρονικά αρχεία.

(β) Συνυποβάλλουν στο CDή USB και σε ξεχωριστό αρχείο WORD, το, κατά απόφαση ΓΣ ή ΔΣ,σχέδιο Ανακοίνωσης, που θα βρουν στη Δ/νση : “www.acci.gr” >“Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ)”, δεόντως συμπληρωμένο (με copy and paste) από τα πρακτικά των ΓΣ ή ΔΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω (α) και (β), η όλη διαδικασία καταχώρησης των αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα καθυστερήσει πολύ.

Τα παραρτήματα Γλυφάδας και Κορωπίου στις 21/07/2014 θα λειτουργήσουν με ωράριο συναλλαγής από 08:00 έως 20:00 ΜΟΝΟ για την παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα.
Δείτε επίσης Διαδικασία υποβολής αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. στο Ε.Β.Ε.Α.
Δείτε επίσης και Χωρίς το κόστος του παραβόλου δημοσίευσης όσοι στείλουν τις αιτήσεις των Γ.Σ. στις 21.7.2014

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image