Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (ΠΟΛ.1081-6.4.15) στην οποία ανήκει και η Περιφέρεια Ανατολ.Μακεδονίας και Θράκης

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ι. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β1

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19

Ταχ. Κωδ. : 17671 – Καλλιθέα

Τηλ. : 210 9515155, 210 9576882,

210 9576883, 210 9525111

FAX : 210 9531321

Email : yee.ny@mofadm.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΚαλλιθέα, 06.04.2015

ΠΟΛ. 1081

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης»

Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/01-12-2014 (ΦΕΚ B΄ 3250/4.12.2014) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων μεταφέρθηκε, από 1-1-2015, η έδρα των Τμημάτων «Επανεξέτασης Α9΄ και Α10΄» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, από το νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποσπάσθηκαν αυτά από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και υπήχθησαν απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μετονομάσθηκαν δε, σε «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης», αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 ΕΞ 2014/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3586/31.12.2014) και Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ 2015/19-01-2015 (ΦΕΚ Β΄ 165/23.01.2015) Αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, ανακαθορίστηκε η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Αυτοτελών Τμημάτων και ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίστηκε η 1/4/2015.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα ως άνω αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης και το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδια για τις υποθέσεις φορολογούμενων που υπάγονται: α) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός των Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και β) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Ηπείρου (από τις υπαγόμενες στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών).

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», εξετάζονται από τα Αυτοτελή Τμήματα Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι στην αρμοδιότητα των ως άνω Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν υπάγονται:

α) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

β) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Φ.Δ.

Οι ανωτέρω ενδικοφανείς προσφυγές υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υποδιευθύνσεων Επανεξέτασης και Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

2. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αυτοτελών Τμημάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατά τα ανωτέρω, η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και ακολούθως, διαβιβάζεται, κατά τα προβλεπόμενα, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, άμεσα και πάντως όχι αργότερα από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της, απευθείας στα ως άνω Αυτοτελή Τμήματα. Οι υποθέσεις ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Επανεξέτασης του ιδίου Τμήματος ή στο Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης.

3. Σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης (ρητής ή σιωπηρής) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής επιδίδεται, με επιμέλεια του υπόχρεου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην αρμόδια προς τούτο αρχή, και εν προκειμένω στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η απόφαση της οποίας προσβάλλεται. Ειδικότερα όμως, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για υποθέσεις αρμοδιότητας των Αυτοτελών Τμημάτων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι επιδόσεις των δικογράφων των προσφυγών, καθώς και των σχετικών κλήσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια, θα γίνονται στην έδρα αυτών (Θεσσαλονίκη) και δεν απαιτείται επίδοση και στην έδρα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Η καταγραφή και παρακολούθηση των ενδικοφανών προσφυγών αρμοδιότητας των Αυτοτελών Τμημάτων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και των δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδικοφανών προσφυγών ή των σιωπηρών απορρίψεων αυτών, γίνεται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Το ως άνω Γραφείο παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στατιστικά και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του συνόλου των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών και δικαστικών προσφυγών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Απόφαση ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55 Β΄/16.1.2014) και στην ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image