Διευκόλυνση εισαγωγών – Αλλαγές στην Επιτρ.Έγκρισης Τραπ.Συναλλαγών Αρ.664/21.07.2015 Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα .

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Αριθμ. 664/21.07.2015
Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα .

Αριθμ. 664

(ΦΕΚ Β΄ 1563/24.07.2015)

Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 79) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ορισμού των μελών της Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του άρθ ρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την αναγκαιότητα σύστασης ειδικών υποεπιτροπών ανά πιστωτικό ίδρυμα για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών.

5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών, ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την έγκριση συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84).

Σύνθεση των υποεπιτροπών:

Η Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 ΠΝΠ.

Για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται:

• Εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προ−τιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),

• άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή, και

• έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:

• Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και

• εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε Π.Ι. ξεχωριστά.

Οι ως άνω συναλλαγές περιλαμβάνονται στο αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζεται το Π.Ι. και προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι.

Το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών κατά την προηγούμενη χρήση, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.

Ο έλεγχος για τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται από το Π.Ι., το οποίο ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.

Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλλεται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.

Για την εξυπηρέτηση πελατών φυσικών προσώπων, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση των αιτημάτων α) πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας και β) για εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Π.Ι. από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Το μηνιαίο όριο διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές).

Το εν λόγω μηνιαίο όριο για φυσικά πρόσωπα δεν συμπεριλαμβάνεται στο ημερήσιο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι.

Οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι. εμπίπτουν ομοίως στα ανωτέρω όρια και ως εκ τούτου προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι.

Οι μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό, οι οποίες εμπίπτουν στα στοιχεία ε), στ), ζ), η), θ), ιβ), ιγ), και ιδ) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18−7−2015 ΠΝΠ δεν προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι.. Επίσης, δεν προσμετρώνται:

• Ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών, πιστώσεις σε αναμονή, εγγυητικές εξωτερικού έκδοσης Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα,

• ενέγγυες πιστώσεις στις οποίες προστέθηκε βεβαίωση από Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα,

• τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές,

• προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές, εφόσον η πράξη έκδοσης, βεβαίωσης και τριτεγγύησης ολοκληρώθηκε πριν την τραπεζική αργία, δηλαδή, πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιομόρφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς πρακτικές.

Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικά (πχ. τιμολόγια, φορτωτικές κλπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του πελάτη στην οποία θα δηλώνει ότι τα εν λόγω παραστατικά δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί προς έγκριση μέσω έτερου Π.Ι.

• Το Π.Ι. τηρεί πλήρες και αναλυτικό αρχείο του συνόλου των αιτημάτων που λαμβάνει και πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει στοιχεία/αναφορές για την πορεία τους, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή.

• Η Ειδική Υποεπιτροπή θα θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενααγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής

Προτεραιοποίηση

I. Φάρμακα

II. Καύσιμα, Ενέργεια

III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης

1

I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

II. Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη

2

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

3

Μέσω της ως άνω διαδικασίας, η Ειδική Υποεπιτροπή διασφαλίζει την κατανομή του συνολικού εγκριτικού ορίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες του Π.Ι. προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

• Η Ειδική Υποεπιτροπή εξετάζει τα αιτήματα των πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ των πελατών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους σχέσης με το Π.Ι.

Τα Π.Ι. αποστέλλουν στην Επιτροπή, σε καθημερινή βάση, αναλυτικούς πίνακες με τις εγκρίσεις της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εκτελεσθείσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Υποεπιτροπής. Οι ως άνω πίνακες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Ημ/νία υποβολής αιτήματος,

• επωνυμία πελάτη/εντολέα,

• ποσό,

• νόμισμα,

• επωνυμία προμηθευτή/ δικαιούχου,

• είδος συναλλαγής,

• αιτιολογία και προϊόν εισαγωγής (εφόσον συντρέχει περίπτωση),

• είδος παραστατικού (τιμολόγιο, pro forma, cash on delivery/ COD, κ.λ.π.),

• ημ/νία λήξης τιμολογίου,

• ημ/νία εκτέλεσης εντολής μεταφοράς κεφαλαίων.

Ο εν λόγω πίνακας θεωρείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντίστοιχου εντεταλμένου προσώπου του Π.Ι., πριν αποσταλεί στην Επιτροπή.

Τα αιτήματα πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) που εμπίπτουν στα ανωτέρω και έχουν υποβληθεί από τα Π.Ι. προς την Επιτροπή μέχρι και την 21.07.2015 και για τα οποία μέχρι και την 22.07.2015 δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή, αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από την αρμόδια Ειδική Υποεπιτροπή του Π.Ι.

Η Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να άρει ή τροποποιήσει την παρούσα απόφαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται η 21η Ιουλίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image