ΕΒΕΠ: Αυτές είναι οι βασικές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Τις κυριότερες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών παρουσιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με αφορμή και σχετική εκδήλωση με ομιλητή τον Φ. Κουρμούση.

Με αφορμή την επιβεβαίωση της παρουσίας του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φ. Κουρμούση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Β. Κορκίδη, ο οποίος θα δώσει αναλυτικές οδηγίες για την ένταξη των επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στις 17:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. και στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του, το Επιμελητήριο επισημαίνει τις βελτιωτικές αλλαγές στον ανωτέρω, πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο.

Οι κυριότερες εξ’ αυτών σταχυολογούνται ως εξής:

1. Πλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης (διακοπή λειτουργίας επιχείρησης), να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση, συνιστά η δήλωση έναρξης εργασιών, προτού υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η εν λόγω εξέλιξη ικανοποιεί ένα κομβικής σημασίας αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς η μη δυνατότητα ένταξης των χρεών των επιχειρήσεων, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους σε ένα ευνοϊκότερο από το υφιστάμενο πλαίσιο, προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα με άμεση συνέπεια τη συνεχή διόγκωση των οφειλών τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δοθούν κατατοπιστικές διευκρινίσεις, αναφορικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης εργασιών και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

2. Η αναστολή της εφαρμογής της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών λαμβάνει χώρα, αφού διαπιστωθεί από το συντονιστή η πληρότητα του φακέλου της αίτησης και όχι με την απλή υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, όπως προβλέπονταν στις αρχικές διατάξεις του Νομοσχεδίου.

3. Σημαντικές αρμοδιότητες μπορούν πλέον να ανατεθούν στον οριζόμενο εμπειρογνώμονα, καθώς τόσο η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή τους πιστωτές, όσο και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών, δύνανται να αποτελέσουν μέρος των καθηκόντων του.

4. Εν τέλει, δεν υιοθετήθηκε η λύση της επικύρωσης ορισμένων συμβάσεων ρύθμισης οφειλών με απλή διάταξη από δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου με δικαίωμα οποιουδήποτε θιγομένου να ασκήσει ανακοπή. Η προαναφερθείσα πρόταση θα μπορούσε να συντελέσει στην αποσυμφόρηση της υφιστάμενης κατάστασης των δικαστηρίων, αναφορικά με το μεγάλο όγκο υποθέσεων, που πρέπει να διευθετηθούν.

Αντιθέτως, η ακολουθούμενη διαδικασία επικύρωσης για το σύνολο των περιπτώσεων θα συντελείται με ακροαματική διαδικασία, μέσω του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Εντούτοις, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μελλοντικά να επέλθει κάποια τροποποίηση του Νομοσχεδίου, όπου η διαδικασία της επικύρωσης με διάταξη του δικαστή θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η πιθανότητα άσκησης ανακοπής είναι μικρή έως ανύπαρκτη.

Οι κυριότερες διατάξεις του Νόμου για τις επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στο Μηχανισμό είναι:

➢ Δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση, που μέχρι τα τέλη του 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 € με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.

➢ Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

➢ Στο μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οι εταιρείες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχουν θετικό EBITDA σε τουλάχιστον 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και εταιρείες, που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχουν, είτε θετικά EBITDA, είτε θετική καθαρή θέση (equity).

Προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικού ποσοστού (85%-95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από πρόστιμα, προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Προϋπόθεση είναι οι πιστωτές να μην υπεισέλθουν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν, σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

➢ Παράλληλα, η συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία, αλλά θα παρέχεται προστασία στους μικρούς πιστωτές, που μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Πηγή: euro2day.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image