Ενίσχυση 100% για νέους επαγγελματίες ή εταιρίες (μετά την 1/1/11) και ανέργους που θα αρχίσουν δραστηριότητα, αλλά και για παλαιές επιχειρήσεις με πάνω από 5 εργαζόμενους (αιτήσεις από 15/11/11 – 15/01/12)

ΘΕΜΑ Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ με την ονομασία «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.»:

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1

«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Το πρόγραμμα, έχει σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων και δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αναφέρεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις πλην των ανωνύμων εταιρειών.

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται προτάσεις με ποσοστό 100% και επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) από 10.000 έως  20.000€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

  • Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011  ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
  • Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες:Τουριστικές, Μεταποιητικές Τροφίμων, ποτών, καπνού, ένδυσης, επίπλων κ.α, Κατασκευαστικές, Πληροφορικής, Συμβούλων, Έρευνας, Απορριμμάτων, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταφορές, Εκδοτικές δραστηριότητες, τηλεπικοινωνίες, Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, συσκευαστήρια.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις Λιανικής (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση ΚΑΔ που υπάγονται)

Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της Δράσης 1 θεωρούνται οι παρακάτω:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης Μέγιστο ποσοστό στον συνολικό  προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50%
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40%
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10%
4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 10%
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5%
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20%
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5%
8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10%
9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 15.000 €

ΔΡΑΣΗ 2

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Αναφέρεται σε Επιχειρήσεις:

1.    Που έχουν κάνει έναρξη δραστηριοτήτων πριν τις 1.1.2011

2.    Που έχουν  τουλάχιστον 5 εργαζόμενους και δεν έχουν απολύσει κανέναν εργαζόμενο τον τελευταίο χρόνο

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1. Υπηρεσίες Συμβούλων: οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.

2. Ενέργειες Κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση. Ο καταρτιζόμενος δικαιούται για την θεωρητική κατάρτιση 5 Ευρώ/ώρα κατάρτισης. Όταν η πρακτική άσκηση υλοποιείται εντός ωρών εργασίας και εντός της επιχείρησης, τότε καταβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε καταρτιζόμενο το μέσο ωριαίο κόστος του προγράμματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αναλογία του ωρομισθίου του καταρτιζόμενου, η αμοιβή της επιχείρησης και του Κ.Ε.Κ.

3. Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας : Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται προτάσεις με ποσοστό 100% και επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) από 10.000 έως  20.000 €. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές με την ακόλουθη Δραστηριότητα: Τουριστικές, Μεταποιητικές Τροφίμων, ποτών, καπνού, ένδυσης, επίπλων κ.α, Κατασκευαστικές, Πληροφορικής, Συμβούλων, Έρευνας, Απορριμμάτων, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταφορές, Εκδοτικές δραστηριότητες, τηλεπικοινωνίες, Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, συσκευαστήρια.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις Λιανικής και μια σειρά άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση ΚΑΔ που υπάγονται)

Η δράση 2 αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

  • Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων,
  • Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, και
  • Η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας

Για κάθε διευκρίνιση, αλλά και για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην αρχή του κειμένου ή ακόμα και να κλείσετε ένα ραντεβού για κατ’ ιδίαν ενημέρωση.

Για να ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Φορολογίας,  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.eges.gr

Με εκτίμηση,

Για την Εταιρία:

Πατέλης Ν. Χριστόφορος

Υπεύθυνος

Τμήματος Μάρκετινγκ και Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων

Μέθοδοι επικοινωνία: Σταθερό 2510-831667 & 226224 – Κινητό 6936901209 – Fax 2510-224698 – E-mail Christopher.patelis@eges.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image