ΕΝΦΙΑ – μη ηλεκτροδοτούμενα, θεωρούνται τα ακίνητα που διαθέτουν ρολόι της Δ.Ε.Η. αλλά είχε διακοπεί η ρευματοδότησή τους από την 1/1/2013 έως 31/12/2013

Το σημείο εκείνο που αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση μεταξύ φορολογούμενων και Συναδέλφων ήταν το ακόλουθο: «[…] Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με την άποψη της Διοίκησης -σχετικά με την έκπτωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.-, μη ηλεκτροδοτούμενα, θεωρούνται τα ακίνητα που διαθέτουν ρολόι της Δ.Ε.Η. αλλά είχε διακοπεί η ρευματοδότησή τους από την 1/1/2013 έως 31/12/2013 […]».Το επιχείρημα όσων διαφώνησαν με την τοποθέτηση μας αυτή, ήταν οι οδηγίες που δόθηκαν από το υπ. Οικ. σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9. Τι αναφέρεται λοιπόν στην απόφαση αυτή; Ας παραθέσουμε το επίμαχο εδάφιο:

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
(ΣΤΗΛΗ 30)
Αναγράφεται ΝΑΙ, αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο, και ΟΧΙ, αν δεν είναι. Ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (μετρητής ρεύματος), ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή.
Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην πιο κάτω στήλη 31.          

Συνεπώς, ηλεκτροδοτούμενο για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ε9 θεωρείται το αποπερατωμένο ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (μετρητής ρεύματος), ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή. 

Η ένσταση πολλών προκύπτει από την λανθασμένη άποψη που έχουν αναφορικά με τη διάταξη του ΕΝ.Φ.Ι.Α. η οποία αναφέρεται σε κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τους μπέρδεψε η φράση «μη ηλεκτροδοτούμενα», παρόλο που είχαμε γράψει ότι αυτό αναφέρεται για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Λογικό βέβαια είναι να έχουν μπερδευτεί αφού συχνά οι διατάξεις των νόμων γράφονται μεν στην ελληνική γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούνται λάθος εκφράσεις ή λέξεις που δημιουργούν σύγχυση. Θα εξηγήσω παρακάτω που έγκειται το λάθος στο οποίο έχουν υποπέσει πολλοί φορολογούμενοι.

Ας πάμε τώρα στις διατάξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, ισχύουν τα ακόλουθα:

 5. Για το έτος 2014, ο ΕΝ.Φ. Ι. Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 και αναφέρονται στις περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η ανωτέρω παράγραφος 5 του άρθρου 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4286/2014 και ισχύει από 01-01-2014, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Ας δούμε τι ανέφερε η αιτιολογική έκθεση της βουλής σχετικά με την ανωτέρω προσθήκη:

«[…] Με τις διατάξεις της παραγράφου 9, προκειμένου κατά το έτος 2014 να ελαφρυνθούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιώματα επί κύριων χώρων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2013) κενά και ουδόλως κατά το έτος αυτό ηλεκτροδοτήθηκαν, προβλέπεται ότι ο προκύπτων φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) μειώνεται κατά 20%. Είναι αυτονόητο, ότι η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά τα ανωτέρω κτίσματα τα οποία έχουν αποπερατωθεί και ηλεκτροδοτηθεί, πλην, όμως, καθ’ όλο το έτος 2013, παρέμειναν κενά και δεν ηλεκτροδοτήθηκαν. Αυτονόητα, για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων της περίπτωσης η) της παραγράφου 2 του άρθρου 4, ενώ, αντίστοιχα, και για τα ημιτελή κτίσματα της προηγούμενης περίπτωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση. Τέλος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης […]».Συνεπώς, από τη διάταξη του νόμου αλλά κυρίως από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει εναργώς ότι, η έκπτωση αυτή αφορά στα ακίνητα εκείνα τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2013) κενά και ουδόλως κατά το έτος αυτό ηλεκτροδοτήθηκαν. Δηλαδή, αφορά τα αποπερατωμένα ακίνητα τα οποία είχαν ρευματοδοτηθεί (είχαν δηλαδή μετρητή της Δ.Ε.Η.), πλην, όμως, καθ’ όλο το έτος 2013, παρέμειναν κενά και είχε διακοπεί η σύνδεσή τους με τη Δ.Ε.Η.

Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του κενού και μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α.και θεωρώ ότι δεν χωρούν αμφισβητήσεις. Ο ρόλος που παίζει ο αριθμός ρεύματος της Δ.Ε.Η. είναι καταλυτικός για τους ελέγχους που πραγματοποιεί το υπ. Οικ., γι΄ αυτό και οι ιθύνοντες ζητούν να αναγραφεί ο αριθμός παροχής της Δ.Ε.Η. στα διάφορα έντυπα.

Με τον τρόπο αυτόν -αναφορικά με την έκπτωση 20% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα-, το υπ. Οικ. επιτυγχάνει το εξής:
– Ελέγχει τον αριθμό παροχής ρεύματος του ακινήτου που έχει αναγραφεί στο Ε2 με την ένδειξη «κενό».
– Μετά, τσεκάρει το ίδιο ακίνητο και τον αριθμό παροχής του στο Ε9.
– Στη συνέχεια διασταυρώνει τα στοιχεία αυτά με τα αρχεία που διαθέτει από την αρμόδια αρχή της ΔΕΔΔΗΕ ανά περιφέρεια, ότι ο τάδε αριθμός παροχής είχε διακόψει τη σύνδεση με το δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.
Να θυμίσω εδώ ότι έτσι έγινε και η πρώτη εκκαθάριση από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.(βλ. σχετ. απόφαση ΠΟΛ. 1232/21.10.2014). Αυτή είναι η διαδικασία σχετικά με την έκπτωση που δικαιούνται όσοι φορολογούμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image