Επίτροπη Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Αριθ. 756/29.07.2015 Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών βάσει υποβληθέντων προ της 22ας Ιουλίου 2015 αιτημάτων που εκκρεμούν.

Επίτροπη Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Αριθ. 756/29.07.2015
Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών βάσει υποβληθέντων προ της 22ας Ιουλίου 2015 αιτημάτων που εκκρεμούν.

Αριθ. 756

(ΦΕΚ Β΄ 1597/30.07.2015)

Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών βάσει υποβληθέντων προ της 22ας Ιουλίου 2015 αιτημάτων που εκκρεμούν .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».

3. Την υπ’ αριθμ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

5. Την αναγκαιότητα καθορισμού εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού στις ειδικές υποεπιτροπές των πιστωτικών ιδρυμάτων για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό εφάπαξ πρόσθετου συνολικού ποσού 59 εκατ. ευρώ για την έγκριση των συναλλαγών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ειδικών Υποεπιτροπών, οι οποίες συστήθηκαν στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) με την υπό στοιχείο (3) απόφαση, βάσει αιτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν στα Π.Ι. μέχρι και την 21η Ιουλίου 2015 και για τα οποία δεν είχε εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έως την 22α Ιουλίου 2015.

2. Το ως άνω όριο ποσού κατανέμεται στα Π.Ι. ως ακολούθως:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ
ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

26

Τράπεζα Alpha Bank

6

Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε.

15

Τράπεζα Πειραιώς

12

3. Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα για τα ως άνω εκκρεμή αιτήματα ορίζεται από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές).

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών:

«Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται η 29η Ιουλίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image