Επιδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου για ενίσχυση δράσεων αύξηση εξωστρέφειας & ανταγωνιστικότητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ευκαιρία επιδότησης έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (εξοπλισμός, προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, κλπ.).
·         Πρώτη ημέρα υποβολής προτάσεων: 10 Μαρτίου 2011
·         Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων: 24 Μαΐου 2011
ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
·         Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
·         Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
·         Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
·         Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
·         Η δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στον τομέα της Μεταποίησης, των Kατασκευών και Yπηρεσιών (με ορισμένες εξαιρέσεις). Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις  με την προϋπόθεση να έχουν συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με μεταποιητική επιχείρηση, κατασκευών ή υπηρεσιών
·         Να έχει κλείσει μια πλήρη διαχειριστική χρήση
·         Να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες
·         Το πρόγραμμα εντάσσεται στον κανόνα DE MINIMIS

Σημειώνουμε ότι η ύπαρξη τεκμηριωμένης ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΙΣΗ:
Το ποσοστό επιδότησης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην δράση κυμαίνεται από 40% έως 50% ανάλογα την περίπτωση.
·         Ελάχιστος Προϋπολογισμός επένδυσης: 30.000 ευρώ
·         Μέγιστος Προϋπολογισμός επένδυσης: 250.000 ευρώ
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (2008-2010).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
·         Μηχανολογικός εξοπλισμός: Δαπάνες που αφορούν μόνο τα τελικά στάδια παραγωγής όπως μηχανήματα πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης κλπ (έως  50% της επένδυσης)
·         Δαπάνες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών: Δαπάνες που στοχεύουν στην υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας όπως προμήθεια λογισμικών, τηλεφωνικά κέντρα, δημιουργία δικτυακού τόπου (έως  40% της επένδυσης)
·         Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας όπως διαδικασίες πιστοποίησης,  εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας  (έως  80% της επένδυσης)
·         Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές-στόχους (έως  50% της επένδυσης)
·         Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (έως  40% της επένδυσης max:50.000,00€)
·         Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως  50% της επένδυσης)
·         Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως  10% της επένδυσης)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιμες ενέργειες οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.
Με την ολοκλήρωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να επιδείξει δελτία παραγγελίας ή / και συμβόλαια / σύμφωνα συνεργασίας με εμπορικούς και εν γένει επιχειρηματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Σημειώνουμε ότι ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος 4.2.2011

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image