Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2015 (ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ: εγκ.10520/213/16-3-15)

Αριθ.: 10520/213/16.3.2015 (απόσπασμα)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2015

Κατηγορία: Εργατικά – Απασχόληση

Αριθ. 10520/213

(ΦΕΚ Β 453/24.3.2015)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

………………

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Σκοπός

 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός, για το έτος 2015, των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:

α. Διάρκειας 35 ωρών

αα) εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

ββ) εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

β. Διάρκειας 10 ωρών εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 1. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας για το έτος 2015, το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος τριάντα ημερολογιακές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) πριν την έναρξη του προγράμματος αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για μία μόνο φορά.

Άρθρο 2 – Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων

 1. Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

……………………………

Άρθρο 3 – Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων

 1. Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να εκτελούνται:

α. Σε …………………

β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.

γ. Για κάθε εκπαιδευόμενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός (καρέκλα-τραπέζι).

 1. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων επιμόρφωσης.

…………………..

δ. Εξοπλισμός
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:

…………………………

Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης-κλιματισμού.

Άρθρο 4 – Περιεχόμενο προγραμμάτων – Ομάδες εκπαιδευμένων

 1. Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών σε 7 ημέρες.

Το θεματολόγιο επιμόρφωσης των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ
1 •  Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.

•  Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

•  Αρχή της ευθύνης του εργοδότη,

•  Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους

•  Τεχνικά έργα – Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας – Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Εκσκαφές – Κατεδαφίσεις – Διακίνηση υλικών

•  Η συμμετοχή των εργαζομένων

•  Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

•  Κυρώσεις

3
Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 2
2 Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου (κύριος του έργου, εργολάβοι- υπεργολάβοι, μελετητές, επιβλέποντες, συντονιστές κλπ.) 2
• Τεχνικός ασφάλειας

•  Καθήκοντα και υποχρεώσεις

•  Οργάνωση υπηρεσίας

•  Διαδικασίες επιθεώρησης

•  Λίστες ελέγχου

3
3 Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων 2
•  Κίνδυνοι από τα μηχανήματα

•  Γενικές αρχές ασφάλειας

•  Συντήρηση, επισκευές

•  Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία

•  Μηχανές κατεργασίας μετάλλων

•  Ξυλουργικά μηχανήματα

• Ανυψωτικά μηχανήματα – Μηχανήματα έργων

•  Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

3
4 Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας – Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού – Πυ­ροπροστασία 2
Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας 3
5 Θόρυβος – Δονήσεις 2
•  Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

•  Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα

•  Μέτρα προφύλαξης

• Όρια επαγγελματικής έκθεσης

•  Μέσα ατομικής προστασίας

3
6 *   Προστασία από πτώσεις

*   Εργασία σε κλειστούς χώρους

2
Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα – Φορητές Κλίμακες) Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 3
7 Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα 3
Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων Γενική ανασκόπηση – συζήτηση Κλείσιμο σεμιναρίου 2
ΣΥΝΟΛΟ 35
 1. Πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών σε δύο ημέρες (Για επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας δηλ. Παροχής Υπηρεσιών και εμπορικές επιχειρήσεις)
  Το θεματολόγιο επιμόρφωσης των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ώρες
1 Γενικά

•    Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)

•    Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνη­ση και καταγραφή)

•    Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

•    Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών – Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

•    Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας

•    Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις)

•    Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των ερ­γαζομένων)

•    Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κλπ.)

3
–    Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

–     Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

2 – Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96. 2
–    Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργονομικές διευθετήσεις

–    Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων

3 –     Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

–     Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό

–     Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

3
4 Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

–     Νομική υποχρέωση

–    Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξή της

–     Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου (τα παραδείγματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων).

2
Σύνολο 10
 1. Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα ορίζεται στις 5 ώρες.
 2. Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.

  Άρθρο 5 – Προσόντα εκπαιδευτών

…………………………

Άρθρο 6 – Περιεχόμενο αιτήσεων – Διαδικασία έγκρισης – Λοιπές προϋποθέσεις

 1. Πριν την υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι εκπαιδευόμενοι, η αίθουσα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτές.
 1. ………………..Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:

……………………………

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα προσδιορισθούν με τη σχετική εγκύκλιο.

………………………

Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί ο ίδιος ή εργαζόμενος της επιχείρησής του υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του.

Ειδικότερα για τα προγράμματα επιμόρφωσης των 35 ωρών με την αίτηση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση το αντίγραφο του πτυχίου του ενδιαφερομένου για επιμόρφωση ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ή βεβαίωση από δημόσια ή άλλη αρχή με την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας για την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες καθώς και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία ή βεβαιώσεις των ενδιαφερομένων για επιμόρφωση εργοδοτών. Για τα προγράμματα των 10 ωρών υποβάλλεται, εφόσον δεν προκύπτει άμεσα από την «σφραγίδα» της επιχείρησης ή από βεβαίωση επιμελητηρίου κλπ., παραστατικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι «εργοδότης» ή διαχειριστής κλπ.

 1. Η κάθε αίτηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ……….
 2. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων για το έτος 2015 υποβάλλονται ………………..
 3. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από διαπιστευμένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης……
 4. Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου, συλλόγου ή άλλων ν.π.δ.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:

α. υπεύθυνη δήλωση …..

…….

…….

 1. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος.
 2. Η Διεύθυνση Δ3 θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, …….

Στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης του Σ.Υ.Α.Ε., αλλά καθυστέρησης έκδοσης …..

 1. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράμματα συμμετέχουν μόνον:

α. εργοδότες που η επιχείρησή τους ανήκει στην Β’ ή Γ’ κατηγορία και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 5 και 6 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

β. εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα επιμόρφωσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η επιθυμία τους να συμμετέχουν σε πρόγραμμα δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη δήλωση που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο. Η συμμετοχή εργοδοτών με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση επιτρέπεται με την διευκρίνιση ότι δεν τους χορηγείται η προβλεπόμενη από την εγκύκλιο σχετική βεβαίωση.

 1. Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης έγκρισης του προγράμματος, την υποβολή της κατάστασης των τελικώς εκπαιδευθέντων και των πρωτοτύπων παρουσιολογίων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΕΝΤΥΠΩΝ της εγκυκλίου.
 2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δέκα (10) ημερών θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δ3 σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς εκπαιδευθέντων.
 3. Οι σχετικές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης και οι λοιπές προϋποθέσεις, τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, το θεματολόγιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χορήγηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης, ο κατάλογος των εκπαιδευθέντων, τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κλπ. θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο.
 4. Στους συμμετέχοντες με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράμματος θα δίνονται αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναμο έντυπο υλικό χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευομένων Η περίπτωση επανέκδοσης βεβαίωσης (π.χ. λόγω απώλειας της προηγούμενης) γίνεται χωρίς επιβάρυνση του προσώπου που επιμορφώθηκε.
 5. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία για τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους. Οι δαπάνες παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους.
 6. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2015 έως και 16-08-2015.
 7. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 04-04-2015 έως και 14-04-2015 (περίοδος Πάσχα) και για τρεις ημέρες κατά τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών (ημέρα εκλογών, παραμονή και επομένη).
 8. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20.12.2015 Οι αιτήσεις για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως και 13 Νοεμβρίου 2015 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Υπουργείου).
 9. Επισημαίνεται ότι αποκλείεται μετά την υποβολή τους η δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος με συνέπεια στην περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, κλπ. το πρόγραμμα να απορρίπτεται. Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ’ ή Β’, θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης. Εφιστάται η προσοχή ειδικότερα στη συμπλήρωση των στοιχείων στο έντυπο Δ από τα οποία προκύπτει η συνολική εικόνα των στοιχείων που αφορούν τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι με τη συμπερίληψη στην εγκύκλιο βοηθητικών πινάκων κατάταξης των επιχειρήσεων στην κατηγορία Β’ ή Γ’ οι φορείς διευκολύνονται στη σωστή κατάταξη χωρίς εν γένει να χρειάζεται να απευθύνονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία και να δημιουργούνται προβλήματα καθυστέρησης στη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των προγραμμάτων.

Άρθρο 7 -Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων – Κυρώσεις

 1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνονται παραβάσεις, όσον αφορά στην εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης, τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο και θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Δ3.
 3. Δεν επιτρέπεται φορείς ή πρόσωπα (εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτές κλπ.):
 • να χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προ- γράμματά τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσής τους το Υπουργείο θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους “παραπλανητικούς” ισχυρισμούς
 • να παρενοχλούν επανειλημμένα ή να ασκούν οιανδήποτε μορφής πίεσης στους πολίτες-εργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έναντι των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Εφόσον, για κάποιο φορέα ή πρόσωπο, υπάρξουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικές διαμαρτυρίες ή καταγγελίες πολιτών, ο φορέας ή το πρόσωπο καλείται σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά περίπτωση θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα.

 1. Η κλήση σε παροχή εξηγήσεων μπορεί να γίνει είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. είτε από τον πρόεδρο του Σ.Υ.Α.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δ3. Η επιβολή κυρώσεων θα αφορά αποκλεισμό (μερικό ή οριστικό) από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα.

Μετά την κλήση για παροχή εξηγήσεων και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από το Σ.Υ.Α.Ε. δεν αποκλείεται η περίπτωση του προσωρινού αποκλεισμού του φορέα ή του προσώπου από τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων.

 1. Όσοι εκπαιδευτές καταθέτουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο θα αποκλείονται εφεξής από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.
 2. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001-2014 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Ομοίως εάν για διεξαχθέντα προγράμματα προηγούμενων ετών διαπιστωθούν από τον υποβληθέντα απολογισμό των προγραμμάτων παραλείψεις ή συμπληρώσεις λανθασμένων στοιχείων, στους φορείς θα επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις.
 3. Οι φορείς διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική. Ομοίως σε καμία περίπτωση ο φορέας και οι εκπαιδευτές δεν μεσολαβούν για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων αυτών κινείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 τόσο για τον φορέα όσο και για τους εκπαιδευτές. Από τους φορείς εκπαίδευσης επισημαίνεται στους εκπαιδευόμενους της Γ’ κατηγορίας ότι αυτοί έχουν κατά νόμο τη δυνατότητα να διενεργούν την γραπτή εκτίμηση κινδύνου στην επιχείρησή τους.
 4. Ο παραπάνω αποκλεισμός μπορεί κατά περίπτωση να αφορά ορισμένο χρονικό διάστημα ή να είναι οριστικός. Πριν την επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης προηγείται κλήση για παροχή γραπτών ή και προφορικών εξηγήσεων στο Σ.Υ.Α.Ε..

Για το θέμα γνωμοδοτεί το Σ.Υ.Α.Ε. και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προεδρεύοντος του Σ.Υ.Α.Ε.. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή μέσα σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση της ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο οποίος και αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε..

Άρθρο 8 – Καταχώριση εργοδότη ως ΤΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Με την υπ’ αριθ. εγκύκλιο 1495/68/17.1.2014 είχε δοθεί προθεσμία στους εργοδότες που δεν είχαν επιμορφωθεί αλλά είχαν υποβάλει σχετική αίτηση σε φορέα επιμόρφωσης προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους να συμπληρώνουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στο πεδίο «αρ. πρωτ.» τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβληθεί σε φορέα επιμόρφωσης.

Λαμβανομένου υπόψη ότι έχει καθιερωθεί πλέον η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθορίζονται τα ακόλουθα και όσον αφορά τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εργοδότης επιθυμεί να ασκήσει καθήκοντα ΤΑ εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις:

 • Για τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά εισέρχονται στο ΕΡΓΑΝΗ παρέχεται χρονικό διάστημα 6 μηνών για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης παρέχεται χρονικό όριο έως και 30-06-2015 για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.
 • Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ και οι οποίες υποβάλλουν στις επιθεωρήσεις εργασίας έντυπες καταστάσεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι παραπάνω προθεσμίες.

Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση των χρονικών αυτών ορίων οι εργοδότες για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης και μέχρις ότου συμπληρώσουν την επιμόρφωσή τους, είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν υπηρεσίες ΤΑ σε πρόσωπα ή φορείς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης ο εργοδότης φέρει στο ακέραιο τις ευθύνες του όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων.

Για τον ενιαίο τρόπο συμπλήρωσης του ΕΡΓΑΝΗ όσον αφορά την απασχόληση τεχνικού ασφάλειας και ειδικότερα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, θα συμπεριληφθούν σχετικές οδηγίες στην εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου που συνοδεύει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Παράρτημα Ελάχιστες προδιαγραφές για την διεξαγωγή προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης

Ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης:

……………….

Το σύστημα τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

………………………

Σημείωση: Τα παραπάνω τέσσερα σημεία εξασφαλίζουν την ύπαρξη συσκευής τηλεδιάσκεψης και όχι μόνο λογισμικού (π.χ. skype)

…………………

Άρθρο 9 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image