Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Αριθμ. 757/30.07.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β’ 1563/24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Αριθμ. 757/30.07.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β’ 1563/24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αριθμ. 757

(ΦΕΚ Β΄ 1625/03.08.2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β’ 1563/24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (Α’ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».

3. Την υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563/24.07.2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της ως άνω υπό (3) Απόφασης και αναπροσαρμογής του ύψους και της κατανομής ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (Π.Ι.) του ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω υπό (3) απόφαση, ανακατανέμεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΟΡΙΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

5.000.000

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

5.000.000

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙ­ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

450.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

5.000.000

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

60.000

AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.

60.000

CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

0

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

100.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

60.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ­ΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

200.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤ­ΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑ­ΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟ­ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0

FCA BANK GmbH

0

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.

0

OPEL BANK GmbH

0

FCE BANK, pc

0

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

120.000

HSBC BANK PLC

230.000

UNICREDIT BANK A.G.

120.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΛΤΔ

0

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

120.000

VOLKSWAGEN BANK GmbH

0

BMW AUSTRIA BANK GmbH

0

MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SA

0

DEUTSCHE BANK AG

0

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

0

FIMBANK PLC.

0

HSH NORDBANK AG

0

BANK SADERAT IRAN

0

BANK OF AMERICA N.A.

20.000

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

20.000

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

20.000

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑ­ΝΕΙΩΝ

0

Β) Το εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση των ως άνω αιτημάτων, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

• από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και

• εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται ανά Π.Ι. με την παρούσα, ως ανωτέρω.

Γ) Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 €, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.

2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι. Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.

Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 €, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.

Δ) Ο πίνακας 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής

Προτεραιοποίηση

Ι. Φάρμακα

II. Καύσιμα, Ενέργεια

III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης

VI. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παρα­γωγικών εταιρειών

1

Ι. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργα­σμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

II. Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη δια­φύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια

2

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημε­ρινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κλπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχα­γωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βα­σικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

3

Ε) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563/24.07.2015).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image