ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Πότε δεν έχουν προσαύξηση τα ένσημα που λείπουν-Εγκ.ΙΚΑ.17/5/12

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/199/17.5.2012
Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τις περιπτώσεις καταλογισμού εισφορών με βάση τις προσδιοριζόμενες ως κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον υποβάλλεται εμπρόθεσμη δήλωση αποπεράτωσης των έργων

Αθήνα 17/05/2012 

Αριθ. Πρωτ. Ε41/199

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Κοκκίνης Σ., Ρούσσης Σ.

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258-256

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΘΕΜΑ : «Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τις περιπτώσεις καταλογισμού εισφορών με βάση τις προσδιοριζόμενες ως κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον υποβάλλεται εμπρόθεσμη δήλωση αποπεράτωσης των έργων»

 

Σχετ.: εγκύκλιο 54/04, εγκύκλιο 39/12

 

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται σε εργοδότες πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών και στην περίπτωση 3 της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προσδιορίζεται η έννοια της ανακριβούς Α.Π.Δ., για την οποία επιβάλλεται προσαύξηση ανερχόμενη σε ποσοστό 30% επί των κυρίων εισφορών.

 

Ειδικότερα μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «… Ως ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζόμενους καθώς και η Α.Π.Δ. των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου»

 

Έτσι, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 54/04, οσάκις η δήλωση αποπεράτωσης ιδιωτικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου έχει υποβληθεί μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (εμπροθέσμως) από το χρόνο αποπεράτωσης, οι όποιες διαφορές προκύπτουν κατά τον έλεγχο, με βάση τις κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με το άρθρο 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση εισφορών.

 

Η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης αποπεράτωσης ιδιωτικού έργου προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως ίσχυαν και από τις διατάξεις του, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, εκδοθέντα Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.

 

Ειδικότερα, για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, οι μεταβολές για τις οποίες είχαν υποχρέωση οι εργοδότες να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που επέρχονταν η σχετικές μεταβολές, προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ και ήταν:

 

Η αλλαγή της επωνυμίας, αλλαγή των κατά νόμου υπευθύνων, αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας τους , αποπεράτωση ιδιωτικού έργου, αλλαγή έδρας, αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.

 

Στους εργοδότες που παρέβαιναν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλονταν πρόστιμο που ανέρχονταν σε ποσό τριακοσίων ευρώ, αν δεν γνωστοποιούσαν εμπρόθεσμα την αλλαγή στην επωνυμία της επιχείρησης και την αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν γνωστοποιούσαν τις λοιπές μεταβολές.

 

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4075/2012 (Α΄89), που σας έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 39/12 «Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 ( Α΄214) και με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών καταργείται», ενώ οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48), που προαναφέρονται, εξακολουθούν να ισχύουν, από της λήψεως του παρόντος θα πρέπει:

 

• Να εξακολουθήσουν οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων να υποβάλλουν τις δηλώσεις μεταβολών στοιχείων , με χρήση του εντύπου που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:www.ika.gr) και να δηλώνουν τις μεταβολές που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν έχουν κυρώσεις για την μη εμπρόθεσμη υποβολή τους .

 

• Στις περιπτώσεις «εκπροθέσμου» υποβολής, άλλως υποβολής μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών, που ορίζει ο Κανονισμός, της δήλωσης μεταβολής με την οποία γνωστοποιείται η αποπεράτωση ιδιωτικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου, δεν θα επιβάλλεται πλέον αυτοτελές πρόστιμο, όταν όμως η γνωστοποίηση αυτή (με την υποβολή δήλωσης) λάβει χώρα μέσα σε τριάντα ημέρες και είναι οιονεί «εμπρόθεσμη», έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48).

 

Ο σχετικός έλεγχος για το «εμπρόθεσμο» ή «εκπρόθεσμο» θα συνεχίσει να γίνεται από Ο.Π.Σ. όπως και μέχρι σήμερα.

 

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές , θα συνεχισθεί και η μη επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, εφόσον βέβαια πρόκειται για διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, με βάση τις κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές που προσδιορίζονται με το άρθρο 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (υπέρ αγνώστων για κάλυψη των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων).

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image