Η ΕΕ εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Λιανικό Εμπόριο και διεξάγει διαβουλεύσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εχθές, 31 Ιανουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το λιανικό εμπόριο και την Πράσινη Βίβλο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα και άλλα προϊόντα εκτός των ειδών διατροφής.

Ο κλάδος υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της Ε.Ε. και προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020» Europe 2020 strategy.

Αντιπροσωπεύει το 11% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και το 29% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και απασχολεί σχεδόν 33 εκατομμύρια άτομα, προσφέροντας ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες και τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης ή προσόντα. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρεμβάλλονται ορισμένα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του διασυνοριακού ανεφοδιασμού με προϊόντα, την πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και την διείσδυση στην αγορά για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Michel Barnier:«οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο φέρνοντας την ενιαία αγορά στους καταναλωτές της Ε.Ε. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρεμβάλλονται εμπόδια στο έργο της δημιουργίας της αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στον χώρο του λιανικού εμπορίου. Στο παρόν σχέδιο δράσης καθορίζεται η στρατηγική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του λιανικού εμπορίου και για την ενίσχυση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων του κλάδου. Ο Επίτροπος Barnier συνέχισε τις δηλώσεις του αναφέροντας τα εξής:«θέλουμε επίσης να επικρατούν ισότιμοι όροι στις συναλλαγές. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και καθιστούν την αλυσίδα ανεφοδιασμού του λιανικού εμπορίου αναποτελεσματική. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, αλλά θέλουμε επίσης οι επιχειρήσεις που εφοδιάζουν το λιανικό εμπόριο να αποκομίζουν δίκαιες τιμές για τα προϊόντα τους.»

Τα μέτρα του σχεδίου δράσης για το Ευρωπαϊκό λιανικό εμπόριο σχετίζονται με πέντε βασικές προτεραιότητες:

  • την ενίσχυση της δύναμης που έχουν οι καταναλωτές μέσω της καλύτερης πληροφόρησης
  • τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε υπηρεσίες λιανικής, με την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό θεμάτων εμπορίου και χωροταξίας
  • την επικράτηση δικαιότερων και πιο βιώσιμων σχέσεων στις εμπορικές συναλλαγές σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα και άλλα προϊόντα εκτός των ειδών διατροφής
  • την εξασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης λιανικού εμπορίου και καινοτομιών
  • τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στους χώρους εργασίας, για παράδειγμα με την καλύτερη αντιστοίχιση των αναγκών των εργοδοτών με τα εξειδικευμένα προσόντα του προσωπικού.

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μόνιμη ομάδα για τα θέματα της ανταγωνιστικότητας στο χώρο του λιανικού εμπορίου η οποία θα συμβάλει στην χάραξη των περαιτέρω ειδικών στόχων στις προσδιοριζόμενες περιοχές, θα παρακολουθεί την επιτευχθείσα πρόοδο, θα διατυπώνει συστάσεις για να εξασφαλίζεται η απόλυτη υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο και, κατά περίπτωση, θα συμβουλεύει την Επιτροπή αναφορικά με τις πρόσθετες νέες δράσεις που θα μπορούσαν να προταθούν.

Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η Πράσινη Βίβλος, με την οποία εγκαινιάζονται οι διαβουλεύσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των επιχειρήσεων με τρόφιμα και άλλα είδη εκτός της αλυσίδας διατροφής, η οποία εγκρίθηκε ταυτόχρονα με το σχέδιο δράσης. Οι τρίμηνες διαβουλεύσεις θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει το μέγεθος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Επιτροπή θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτορύθμισης και των νομοθετικών πλαισίων που έχουν θεσπισθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και θα εξετάσει το θέμα του κατά πόσον οι προαναφερόμενες αποκλίνουσες προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Πράσινη Βίβλο έως τις 30 Απριλίου του 2013.

Στην ειδική περίπτωση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα των τροφίμων, το 2010 συγκροτήθηκε ο μηχανισμός του Βήματος Εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στο οποίο ανατέθηκε η αποστολή να επεξεργαστεί λύσεις για το ζήτημα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα εμπόδια για την ενιαία αγορά λιανικού εμπορίου είχαν προσδιοριστεί στην έκθεση της Επιτροπής του Ιουλίου 2010 για την παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής  στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη αγορά λιανικού εμπορίου» “Towards a more efficient and fair retail sector” του Ιουλίου 2011 και στα εργαστήρια που είχε διοργανώσει η Επιτροπή με εκπροσώπους των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του σχεδίου δράσης.

ΠΗΓΗ: http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image