!!!! η ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των επιχειρήσεων: Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της νέας εφαρμογής DIREQT για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων εξωτερικού τομέα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

30/12/2015

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής DIREQT, που αφορά τον τρόπο λήψης στοιχείων για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη για την πιλοτική φάση, η οποία θα διαρκέσει ως και το τέλος Ιανουαρίου 2016. Η καταχώριση των συναλλαγών εξωτερικού τομέα στην παραγωγή, με στοιχεία του Ιανουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1-20 Φεβρουαρίου 2016.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε δύο εγχειρίδια οδηγιών και χρήσης της εφαρμογής, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σκοπός του εγχειριδίου οδηγιών είναι να παρουσιάσει τη νέα μεθοδολογία, να προσδιορίσει τις συναλλαγές για τις οποίες γεννάται υποχρέωση αναγγελίας, να δώσει τους ορισμούς και να παρουσιάσει τα αναρτημένα ερωτηματολόγια στο νέο σύστημα DIREQT με οδηγίες συμπλήρωσης. Σκοπός του εγχειριδίου χρήσης είναι να παρουσιάσει στους χρήστες τον τρόπο εγγραφής και πλοήγησης στο σύστημα DIREQT. Οι υπόχρεοι σε υποβολή στοιχείων μπορούν να εγγραφούν άμεσα μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS της Τράπεζας της Ελλάδος, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στα εγχειρίδια.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταβολή στον τρόπο λήψης στοιχείων για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης γίνεται για να εναρμονιστεί η χώρα μας με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (EE). H εξέλιξη αυτή πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/14.3.2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Μέχρι σήμερα, η κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης στηρίζεται κυρίως στην υποχρέωση των εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων να υποβάλλουν στοιχεία των συναλλαγών με το εξωτερικό.

Με τη νέα εφαρμογή DIREQT, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτοικοι) θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (on-line) τις συναλλαγές τους με μη κατοίκους, οι οποίες θα συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, θα υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και θα συναθροίζονται για τους σκοπούς κατάρτισης των λογαριασμών Εξωτερικού Τομέα.

Επισημαίνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και θα δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να αποφεύγεται η αναγνώριση της ταυτότητας των συναλλασσομένων. Τονίζεται επίσης ότι η συλλογή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.ExtDataCollect@bankofgreece.gr ή να τηλεφωνήσετε στους αριθμούς: 210 320 3849, -3858, -3848, -3850, -3862, -3865 (ώρες: 10.00-13.00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στοιχείων από τις επιχειρήσεις είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image