Ιδού η τροπολογία για τις offshore των πολιτικών.

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Διαχωρισμός πολιτικών προσώπων από δικαστικούς, τραπεζίτες στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι απαγορεύσεις σε νυν ή εν διαστάσει συζύγους και σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

Κατατέθηκε νωρίς το πρωί στη Βουλή η τροπολογία για την καθολική και γενική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων σε εταιρίες με έδρα σε χώρα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

– Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, και στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

– Για τα μη πολιτικά δημόσια πρόσωπα ορίζεται απαγόρευση συμμετοχής τους σε εταιρία που εδρεύει σε χώρα “με φορολογικό σύστημα καταφανώς ελαφρύτερο έναντι του ελληνικού”.

Συγκεκριμένα: “Στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.

Ως παρένθετα πρόσωπα ορίζονται:

1. Οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

3. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην ΕΕ.

Η τροπολογία για offshore

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image