Καθορίστηκαν τα ποσά της ετήσιας συνδρομής στα Eπιμελητήρια καθώς και τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη

Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Τα παραπάνω προβλέπει υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Γιακουμάτος. Από την εν λόγω υπουργική απόφαση εξάλλου προκύπτει ότι επί της ουσίας η συνδρομή στα επιμελητήρια εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, καθώς στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για τις οποίες υποχρεώνονται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή, περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), υπηρεσίες οι οποίες εκ του νόμου είναι υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπουργική απόφαση, η ετήσια συνδρομή ορίζεται ως εξής:

Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.
50-100 €
Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.
40-70 €
Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινοπραξίες
30-50 €
Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων
10-20 €

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:
i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:

Περιγραφή ανταποδοτικής
υπηρεσίας
Ενιαίο τέλος
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικήςδραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία) 10,00 €
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους 5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ 10,00 €

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image