Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (8.11.2011)

Αριθμ. 47718/8.11.2011

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 και τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α−261).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, παρ. 1, 2, 3 και 18 του νόμου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−148).

7. Την υπ’ αριθμ. 2667/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−1603).

8. Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την εξ αυτών παρατηρούμενη μείωση της απασχόλησης στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 καθώς και την ανάγκη της κατά το δυνατόν ενιαίας αντιμετώπισης των ζητημάτων επιβολής κυρώσεων λόγω της μη τήρησης των όρων των εγκριτικών αποφάσεων υπαγωγής ως προς τις θέσεις εργασίας.

9. Tη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διοικητική πρακτική στα ζητήματα επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 και ιδίως στον προσδιορισμό του ποσού της επιστροφής ή της παρακράτησης της ενίσχυσης στις περιπτώσεις παράβασης από τις επιχειρήσεις των όρων του νόμου και της υπαγωγής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004, στις περιπτώσεις παράβασης των όρων υπαγωγής, ως προς τις θέσεις απασχόλησης, από τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Επένδυσης

1. Νέες θέσεις απασχόλησης

α. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται με την προϋπόθεση δημιουργίας τουλάχιστον του 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και με την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.

βi. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, με την επιφύλαξη της κατωτέρω περίπτωσης (γ), σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αριθμό μικρότερο του 50% αυτών που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπολειπομένων μέχρι το 50% νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (πέντε − 5) που η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1Α του ν. 3299/2004, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζομένου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ii. Το άθροισμα του πραγματικού αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και του αριθμού που αντιστοιχεί στο 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής αποτελεί νέο όρο στην απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

γ. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας λιγότερες από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, σύμφωνα με το κριτήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 Υπουργικής απόφασης για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

2. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες.

Άρθρο 3
Πενταετής παραγωγική λειτουργία επένδυσης

Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση για πέντε (5) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης των θέσεων απασχόλησης όπως ορίσθηκαν στην απόφαση υπαγωγής ή στην απόφαση ολοκλήρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

1. Νέες θέσεις απασχόλησης

Η μείωση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση επιφέρει την κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων νέων θέσεων απασχόλησης με τον αριθμό των ετών ή των μηνών που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών που η επιχείρηση οφείλει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1Α του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζομένου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

2. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης

Σε περίπτωση διαπίστωσης μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες.

Άρθρο 4
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Η διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης επιφέρει την κύρωση της επιστροφής της ενίσχυσης σε ποσό που αναλογεί στις καταβολές για κάθε θέση που καταργήθηκε, ανεξάρτητα του έτους κατάργησης και μέχρι της συμπλήρωσης των πέντε (5) ετών από τη δημιουργία τους.

Άρθρο 5
Όρια επιστρεφομένων ποσών ενισχύσεων

1. Τα παρακρατούμενα ή επιστρεφόμενα ποσά κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, και με την επιφύλαξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 0.5% ή ανώτερα του 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004.

2. Σε περίπτωση που τα παρακρατούμενα ή επιστρεφόμενα ποσά, κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, υπερβαίνουν το όριο του 30%, γίνεται προσαρμογή στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 30%.

3. Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τα επιστρεφόμενα ή παρακρατούμενα ποσά που αφορούν στις νέες θέσεις εργασίας μειώνονται κατά ποσοστό 30%.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image