Κατάργηση αδειοδότησης σε 103 μεταποιητικές δραστηριότητες – διαβάστε την Κοινη Υπουργική Απόφαση 12684/92/21.11.14

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/21.11.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 12684/92

(ΦΕΚ Β’ 3181/27-11-2014)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων του Ν. 4262/2014 (Α’114) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 34 παρ. 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4307/2014 (Α’ 246).

2. Του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

3. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

4. Της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (B’ 21) υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)».

5. Της υπ’ αριθμ. οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β’ 158) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

6. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Του Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α’ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με¬ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

8. Του Π.Δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

9. Του Π.Δ. 158/2014 (Α’ 240) «Διορισμός Υπουργών» και του Π.Δ. 119/2013 (Α’153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Της υπ’ αριθμ. 54169 (ΦΕΚ Β’ 2944/3.11.2014) απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

Καθώς επίσης και:

11. Την ανάγκη απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές του Ν. 4262/2014

12. Τη σχετική μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία ανατέθηκε σε αυτήν από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ελληνικού Δημοσίου και την αξιολόγηση των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με κριτήριο την εκτίμηση κινδύνου από την άσκηση τους ως οικονομικές δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Από την δημοσίευση της παρούσας, οι αναφερόμενες στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β’ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α’114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/35/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β’158) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω υπουργική απόφαση 483/35/Φ.15/17.1.2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Η Αδειοδοτούσα Αρχή του Ν. 3982/2011 οφείλει, εφόσον της ζητείται, να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις, κάνοντας χρήση του προβλεπόμενου από την άνω απόφαση 483/35/Φ.15/17.1.2012 ερωτηματολογίου, καθώς και για τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητάς του, με βάση την προσκομιζόμενη βεβαίωση χρήσης γης, προσδιορίζοντας επιπλέον τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος, εφόσον αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί σε άλλο στάδιο της διαδικασίας. Η διαδικασία λήψης από τον ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων διέπεται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 2

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ασκήσει μία ή/και περισσότερες από τις οικονομικές δραστηριότητες του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος αφού τηρήσει τις σχετικές με την κείμενη φορολογική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία υποχρεώσεις του, εγγραφεί στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) και λάβει, κατά τα παραπάνω, τα απαραίτητα επί μέρους δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις.

2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και σε κάθε επέκταση ή εκσυγχρονισμό της, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή του Ν. 3982/2011, η οποία και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά νόμο ελέγχους. Όταν δεν προηγείται στάδιο άδειας εγκατάστασης, στην εν λόγω ενημέρωση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το προβλεπόμενο στην άνω απόφαση 483/35/Φ.15/17.1.2012 ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, κατά το άρθρο 23 του Ν.3982/2011, τόσο ο παλαιός, όσο και ο νέος φορέας, ενημερώνουν σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β’ 2012), για έλλειψη άδειας λειτουργίας ή μη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, επιβάλλονται εφεξής για τη μη ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπουργική απόφαση 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β’ 2012), για παράβαση όρων και περιορισμών της άδειας λειτουργίας ή της Υπεύθυνης Δήλωσης, επιβάλλονται εφεξής σε περίπτωση έλλειψης ή μη ισχύος των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 δικαιολογητικών, εγκρίσεων ή σύμφωνης γνώμης, καθώς και σε περίπτωση παράβασης όρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτά και στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις δραστηριότητες του συνημμένου Παραρτήματος που υπάγονται στην περίπτωση ιγ της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011.

Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις ρυθμίσεις της παρούσας καταργείται.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3982/2011 (άρθρα 17-40) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οικονομικές Δραστηριότητες της 9ης Ομάδας του Παραρτήματος του Ν. 4262/2014

Α/Α

Α/Α της ομ.9ης του Παραρτ. του Ν. 4262/2014

Οικονομική Δραστηριότητα

1

5

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

2

6

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

3

7

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

4

8

Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας

5

9

Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.α. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης

6

10

Επεξεργασία τομάτας

7

11

Ελαιοτριβεία

8

12

Παραγωγή α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

9

13

Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)

10

14

Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

11

15

Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

12

16

Τυροκόμηση γάλακτος

13

17

Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων

14

18

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

15

19

Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης

16

20

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

17

21

Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

18

22

Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

19

23

Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

20

25

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

21

26

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

22

27

Eπεξεργασία τσαγιού και καφέ

23

28

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

24

29

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

25

30

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

26

33

Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

27

34

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

28

35

Ζυθοποιία

29

36

Παραγωγή βύνης

30

37

Παραγωγή αναψυκτικών

31

39

Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

32

42

Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο

33

43

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)

34

44

Κατασκευή ραφοκλωστών

35

45

Ύφανση φυτικών, ζωϊκών και συνθετικών νημάτων

36

46

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

37

47

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

38

48

Κατασκευή κιλιμιών

39

49

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

40

50

Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα

41

51

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

42

52

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

43

53

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

44

54

Κατασκευή εσωρούχων

45

55

Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.

46

58

Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών

47

59

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

48

60

Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιΐας

49

61

Κατασκευή υποδημάτων

50

62

Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου

51

63

Εμποτισμός ή χημική επεξεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες

52

64

Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)

53

65

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα

54

66

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

55

67

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

56

71

Kατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

57

72

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί

58

73

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

59

75

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

60

77

Eκτύπωση εφημερίδων

61

78

Eκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες

62

79

Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

63

80

Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

64

113

Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)

65

114

Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

66

115

Κατασκευή: −Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών. −Κεραμικών ειδών υγιεινής –Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων −Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων −Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη −Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

67

116

Κατασκευή: −Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων –Άλλων προϊόντων κεραμικής

68

162

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

69

163

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

70

164

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

71

165

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

72

166

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

73

167

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία

74

172

Γενικές μηχανολογικές εργασίες

75

173

Κατασκευή: −Ειδών μαχαιροποιίας −Εργαλείων −Κλειδαριών και μεντεσέδων −Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων −Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας −Ειδών από σύρμα −Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών −Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

76

176

Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

77

177

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

78

178

Κατασκευή: −Μηχανών γραφείου −Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής −Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών −Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος −Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων –Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. −Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. −Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων

79

180

Κατασκευή: − Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. − Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας

80

181

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

81

182

Κατασκευή: − Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής – Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

82

184

Κατασκευή: Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων -Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες

83

185

Κατασκευή: − Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα -Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες

84

188

Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών

85

189

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: − Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης − Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων − Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου − Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.− Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων

86

191

Κατασκευή και επισκευή: Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων − Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. − Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση

87

192

Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών

88

193

Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)

89

194

Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

90

195

Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών

91

196

Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων

92

197

Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων

93

198

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

94

200

Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού

95

212

Κατασκευή και βαφή: − καρεκλών και καθισμάτων − άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα -άλλων επίπλων κουζίνας − άλλων επίπλων

96

213

Κατασκευή στρωμάτων

97

214

Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων

98

215

Κατασκευή: − Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.α. – Απομιμήσεις κοσμημάτων

99

216

Κατασκευή μουσικών οργάνων

100

217

Κατασκευή αθλητικών ειδών

101

218

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

102

219

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

103

223

Στεγνοκαθαριστήρια − Πλυντήρια ταπήτων − Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image