Κατάργηση από 01/01/15 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων των επιχειρήσεων. Τι ισχύει για τα παλαιότερα

Eπείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε σήμερα διευκρινίζει τι ισχύει σχετικά με την δημοσίευση των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων των επιχειρήσεων από 1.1.2015 και μετά, μετά και την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των ανωτέρω πράξεων/ανακοινώσεων σύμφωνα με το  άρθρο 2 του Ν. 4250/2014 .

Συγκεκριμένα :

1. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από την 1-1-2015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005 (βλ. και σχετικό έγγραφό μας με ΑΠ 7370/14-1-2015).

2. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε μέχρι και την 31-12-2014 θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, ακόμα και εάν η επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1-1-2015. Επομένως, για τις αιτήσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων (και δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31-12-2014, η διαδικασία δημοσιότητας ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η μετονομασία του Τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» δεν αποτελεί ουσιώδη αλλαγή που να καθιστά απαγορευτική την δυνατότητα των λόγω δημοσιεύσεων. Με άλλα λόγια για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 31-12-2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρούνται ως μη ολοκληρωμένες.

Ειδικότερα για πράξεις, στοιχεία και ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η υποχρέωση δημοσιότητας των οποίων γεννήθηκε πριν τις 20-7-2014 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, τονίζουμε ότι η υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου τέλους δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, προκειμένου να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις όπου η υποχρέωση δημοσίευσης γεννήθηκε πριν τις 30-6-2014 και η σχετική αίτηση κατατέθηκε μέχρι τις 31-12-2014, τέλος δημοσίευσης πρέπει να καταβάλλεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα από το πότε ολοκλήρωσε την επεξεργασία του φακέλου και προχώρησε στη δημοσίευση η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

= = = = = = = = = = = =

Αρ. πρωτ.: 5285/16.1.2015
Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 5285ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη
Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981
210 – 38 42 509ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σχετικά:
1. Η με Α.Π. Κ2-1244/2.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ1Φ-ΟΜΝ) διευκρινιστική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
2. Το με Α.Π. Κ2 – 2859/5.6.2014 διευκρινιστικό έγγραφό της Υπηρεσίας μας προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων
3. Τα με Α.Π. Κ2-3090/21-10-2014 και 1234/8-1-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τα με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/26316/25-11-2014 και ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/387/ 9-1-2015 έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 2 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1990 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», και στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των Διοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις, καταργείται από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και πραγματοποιείται είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., είτε με επιμέλεια του υπόχρεου.

Η ανωτέρω καταργούμενη υποχρέωση προβλέπεται στα άρθρα 7β και 26 του Ν. 2190/1920, στα άρθρα 8 και 8α του Ν. 3190/1955, στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3469/2006 και στα άρθρα 8, 13 και 16 του Ν. 3419/2005. Από 1-1-2015 το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 καταργούνται.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»

Καθίσταται σαφές ότι σκοπός του νομοθέτη είναι ότι από την 1-1-2015 η ανάγκη για δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Στα πλαίσια λοιπόν ισχύος των παραπάνω διατάξεων, και κατόπιν επικοινωνίας με το ΥπΔιΜΗΔ και το Εθνικό Τυπογραφείο για την κατά το δυνατόν ορθότερη εφαρμογή τους και υλοποίηση της βούλησης του νομοθέτη, κρίθηκε σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι περιπτώσεις δημοσιότητας με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε αίτησης καταχώρισης. Συνεπώς διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από την 1-1-2015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005 (βλ. και σχετικό έγγραφό μας με ΑΠ 7370/14-1-2015).

2. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε μέχρι και την 31-12-2014 θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, ακόμα και εάν η επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1-1-2015. Επομένως, για τις αιτήσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων (και δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31-12-2014, η διαδικασία δημοσιότητας ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η μετονομασία του Τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» δεν αποτελεί ουσιώδη αλλαγή που να καθιστά απαγορευτική την δυνατότητα των λόγω δημοσιεύσεων. Με άλλα λόγια για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 31-12-2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρούνται ως μη ολοκληρωμένες.

Ειδικότερα για πράξεις, στοιχεία και ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η υποχρέωση δημοσιότητας των οποίων γεννήθηκε πριν τις 20-7-2014 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, τονίζουμε ότι η υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου τέλους δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, προκειμένου να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις όπου η υποχρέωση δημοσίευσης γεννήθηκε πριν τις 30-6-2014 και η σχετική αίτηση κατατέθηκε μέχρι τις 31-12-2014, τέλος δημοσίευσης πρέπει να καταβάλλεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα από το πότε ολοκλήρωσε την επεξεργασία του φακέλου και προχώρησε στη δημοσίευση η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΟΣ

1 Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ.του ν. 4250/2014:
«1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε
ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς.» *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 207 Ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160/8.8.2014.
2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και β. η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.
4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της
παραγράφου α` πραγματοποιείται ατελώς.»

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image