Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Εγκ.13/20-8-14 Γ.Γ.Δημοσίων Έργων).

Αριθ. πρωτ.: Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.8.2014
Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

Αθήνα, 20/08/2014
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : Α΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 213 1523 558
FAX : 213 1523 572
E-mail :ggded17@ggde.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13

ΘEMΑ: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Σας πληροφορούμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157), καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04-08-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 59 Προεδρικού Διατάγματος. Με το Διάταγμα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών.

Τέλος επισημαίνεται, ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις με νεότερη εγκύκλιο για την ουσιαστικότερη εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 147 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της σημείωσης 43 του Α’ τύπου των εγκεκριμένων πρότυπων διακηρύξεων), που αφορούν επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας, που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου φορέα (δάνεια εμπειρία).

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος “Διαύγεια”. .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image