Κωδικοποίηση του Ν.1545/1985 για το Επίδομα Ανεργίας, Προϋποθέσεις λήψης, ημέρες εργασίας και επιδότησης κλπ


Νόμος 1545 της 17/20.5.85.

Εθνικό σύστημα  προστασίας  απο  την  ανεργία  και  άλλες  διατάξεις . – (Α’ 91 ).

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. το άρθρο 4 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 2/90703/0026 (ΦΕΚ Β 2448/14.12.2009),με το οποίο θεωρούνται ως παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 και τα επιδόματα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας(ΕΣΠΑ) ν. 1545/85 άρθρο 2.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ’ αριθμ. 3409/2009, 309/2010 αποφάσεις ΣΤΕ.

Άρθρο 1.

Γενικές Διατάξεις.

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  ανατίθεται  η εφαρμογή και  λειτουργία εθνικού συστήματος προστασίας από την ανεργία (ΕΣΠΑ) με σκοπό την προστασία των εργαζομένων  από  τις  συνέπειες  που δημιουργεί  η  ανεργία  και την απόκτηση κρατικού χρέους σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2.

 Επιδότηση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.       

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. το άρθρο 4 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 2/90703/0026 (ΦΕΚ Β 448/14.12.2009), με το οποίο θεωρούνται ως παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 και τα επιδόματα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας(ΕΣΠΑ) ν. 1545/85 άρθρο 2.

1.Ο  ΟΑΕΔ καταβάλλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών συμπληρωμένων, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της  ηλικίας  τους  και  οι  άνδρες έχουν  εκπληρώσει τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα,

β) εγγραφούν στα ειδικά μητρώα άνεργων νέων που τηρεί ο ΟΑΕΔ, μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση του 20ού έτους της ηλικίας τους ή από την απόλυσή  τους  από  το  στρατό ή την απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.   Οι  μαθητές,  σπουδαστές  ή  φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής  βαθμίδας  πρέπει  να εγγραφούν στα ίδια μητρώα μέσα σε 3 μήνες αφότου λάβουν τον τίτλο σπουδών τους. Αν διακόψουν τις σπουδές, η εγγραφή πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες από τη διακοπή  ή  το  αργότερο μέσα  σε  2  μήνες από τη λήξη του σπουδαστικού έτους στο οποίο φοιτούσαν όταν διέκοψαν τις σπουδές τους. Για έλληνες αθλητές, σπουδαστές  ή φοιτητές  του  εξωτερικού  η  προθεσμία ορίζεται τετράμηνη για όλες τις περιπτώσεις και αρχίζει από την ημέρα επανόδου τους στην Ελλάδα,

γ) παραμείνουν άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την  ημέρα εγγραφής τους στα ειδικά μητρώα, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν χρόνος  ασθένειας  του  ανέργου  ή ευκαιριακής  και  μέχρι   2   μήνες απασχόλησης  τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η χρονική περίοδος παραμονής στην κατάσταση ανεργίας μπορεί να μειωθεί σε 6 μήνες.

2. Το επίδομα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 5 μηνών κατά ανώτατο όριο από την ημέρα που θεμελιώνεται το δικαίωμα για επιδότηση, το  ποσό δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο από  20 ούτε μικρότερο από ημερήσια βασικά επιδόματα ανεργίας το μήνα.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα:

α)  όσοι  μετά  την  παραπάνω  εγγραφή  τους  στα  μητρώα  ανέργων πραγματοποίησαν  80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα,

β ) οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση του ή της   συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,

γ)   όσοι   συνταξιοδοτούνται   ή   έχουν  σύζυγο  που  εργάζεται  ή συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει το παραπάνω ειδικό επίδομα,

δ) όσοι έχουν επιδοτηθεί για ανεργία,

ε) όσοι απασχολούνται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες

4. Ο άνεργος που δεν αποδέχεται απασχόληση που του  προσφέρεται  και ιδίως  σε  βραχυχρόνια προγράμματα  κοινωφελών έργων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α.  ή επιχειρήσεων που εποπτεύονται από ΟΤΑ ή αρνείται να υποβληθεί σε επαγγελματική κατάρτιση ή μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτική  μονάδα του Ο.Α.Ε.Δ.  ή φορέα που συνεργάζεται με τον Ο.Α.Ε.Δ., στερείται το δικαίωμα επιδότησης.

5  Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται με πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, καθορίζονται:

α)  το ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται κάθε φορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, καθώς και η  διάρκεια  καταβολής  του.   Το επίδομα  αυτό  μπορεί  να  ορίζεται  γενικά  για όλους ή για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων ανάλογα με την ηλικία τους,  την  οικογενειακή  ή οικονομική τους κατάσταση ή κατά περιοχές της Χώρας,

β) η διαδικασία και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος,

γ) ο έλεγχος ανεργίας, αναστολής ή διακοπής  της  επιδότησης  και  ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος για την είσπραξη του επιδόματος,

δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή  των  διατάξεων του παρόντος.

6.  Τα επιδόματα που καταβάλλονται σύμφωνα με  τις  διατάξεις  αυτού του  άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις  για  το  δημόσιο και  τρίτους,  δεν  εκχωρούνται  και   δεν κατάσχονται.

Άρθρο 3.

Τακτική επιδότηση ανεργίας.

1.  Άνεργος θεωρείται εκείνος  που  μετά  τη  λύση  ή  τη  λήξη  της εργασιακής  σχέσης αναζητεί  εργασία,  αποδέχεται  να  απασχοληθεί  σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Ο.Α.Ε.Δ. στον  ευρύτερο  επαγγελματικό  του  κλάδο  ή  δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής  εκπαίδευσης  ή  μετεκπαίδευσης  και  γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση.

2. Δεν θεωρούνται άνεργοι:

α)  όσοι  απασχολούνται  ή  ασκούν  οποιοδήποτε  ελευθέριο  ή   άλλο επάγγελμα  ή είναι  επιχειρηματίες  ή η κύρια απασχόληση τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός  από  τους  υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ,

β) οι  σύζυγοι  ή  τα  παιδιά  που  απασχολούνται  σε  επιχείρηση  ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,

γ)  οι  μαθητευόμενοι  των  επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού  εκπαιδευτικού  προγράμματος  χωρίς εργασιακή σχέση.

δ)”Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.”

***Η περ.δ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

ε) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις,

στ)  όσοι  εκτίουν  ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά  ή  θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα.

Άρθρο 4.

Προϋποθέσεις επιδότησης.

1.   Για  να  δικαιούται  επίδομα   ο   άνεργος   πρέπει   να   έχει πραγματοποιήσει  125 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν  από  τη  λύση  της  εργασιακής  σχέσης.

Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο της Υ.Α. 30290 (ΕΡΓ) της 5/27.2.87 (Β` 104):  “Μειώνουμε  σε  εκατό  (100)  τα  ημερομίσθια  που απαιτούνται για τη  θεμελίωση του δικαιώματος επιδότησης λόγω  ανεργίας  όπως  καθορίζεται  στο  άρθρο  4  παρ.  1  του Ν. 1545/1985, για τους άνεργους οικοδόμους  ολόκληρης της Χώρας”.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ`αριθμ. 33749/8-18.7.1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν.Ασφ/σεων (ΦΕΚ Β`605), ορίσθηκαν τα εξής: Εγκρίνουμε τη μείωση των ημερομισθίων που αναφέρονται στην παρ. 1  του άρθρου 4 του Ν. 1545/85, στα εκατό ημερομίσθια, για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους καθηγητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την επιδότησή τους λόγω ανεργίας, με βάση τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που αναφέρεται στη σχολική περίοδο 1996 – 1997.”

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 36716/1211/30.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2565/30.12.2009) ισχύουν τα ακόλουθα:

“Εγκρίνουμε την μείωση των ημερομισθίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 στα εκατό (100) για τους εκάστοτε απολυόμενους εποχικούς υπαλλήλους των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δραστηριότητες των “Σημερινών Εργοδοτών” της παρ. 1 του άρθρου 1 του  ν. 3717/2008, όπως ισχύει.”

2. Αρκούν 100 ημερομίσθια προκειμένου για:

α) οικοδόμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

“β.  απασχολούμενους σε τουριστικά και  άλλα  εποχιακά  επαγγέλματα, για  τους  οποίους μετά  τη  δεύτερη  περίοδο  απασχόλησης ως χρονικό διάστημα υπολογισμού των ημερομισθίων λαμβάνεται  το  δωδεκάμηνο  πριν από  τη  λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να αφαιρούνται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Για την απασχόληση στο δίμηνο  αυτό  οι  εργοδότες  υποχρεούνται  να  χορηγούν  βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία  που παρέχεται σε επιχειρήσεις,  οι  οποίες  από  τη  φύση  τους,  τις  καιρικές  ή  ιδιαίτερες  συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων  υλών  λειτουργούν  κατά  ημερολογιακό  έτος   για χρονικό   διάστημα  μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες”.

***Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 του Ν.

1836/1989 (ΦΕΚ Α 89).

γ)   εργάτες   που   απασχολούνται  στα  μηχανοκίνητα  μέσα  αλιείας (μηχανότρατες, εζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδωρυχεία.

Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο και στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία.

3.  Με  αποφάσεις  του  Υπουργού Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ.  του ΟΑΕΔ μπορούν:

α) τα ημερομίσθια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μειωθούν μέχρι 100 για όλους ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων,

β)  η  προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων για την επιδότηση των άνεργων οικοδόμων της προηγούμενης παραγράφου να  επεκτείνεται  σε  όλες  ή  σε ορισμένες περιοχές της Χώρας.

Με  τον  ίδιο τρόπο είναι δυνατή η τροποποίηση ή κατάργηση αυτών των αποφάσεων, αν ο κλάδος ανεργίας δεν μπορεί να  ανταποκριθεί  οικονομικά στην  πρόσθετη  επιβάρυνση  που προκαλείται από την παραπάνω μείωση των προϋποθέσεων.

4. ***Η παρ. 4 του άρθρου 4 καταργήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89).

“5. Κατ` εξαίρεση για τους εποχιακά απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Λευκάδος κατά το έτος 2003, αρκούν εβδομήντα πέντε ημερομίσθια για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας.”

***Η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.7 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

Άρθρο 5.

Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης.

1.  Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά, εκτός από τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και ανά 80 ημερομίσθια κατ έτος, στο αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη. Η προϋπόθεση αυτή δεν  ισχύει  για τους εφέδρους, που απολύονται από τις τάξεις του στρατεύματος.

2.  Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά δικαιούται επίδομα και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει μέσα στα  τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής του σχέσης 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας  από  τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ` έτος. Τα ημερομίσθια των 2 τελευταίων μηνών δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 6.

Διάρκεια επιδότησης.

“1.  Η  διάρκεια  καταβολής του επιδόματος ανεργίας, ανάλογα με τον  αριθμό των ημερομισθίων  που  έχει  πραγματοποιήσει  ο  ασφαλισμένος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, ορίζεται ως  εξής:

α) Για 125 τουλάχιστον ημέρες εργασίας ή 100 στις περιπτώσεις  των  παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.

β) Για 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών.

γ) Για 180 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών”.

“δ) για  220 ημέρες εργασίας επίδομα δέκα (10) μηνών

ε) για 250 ημέρες εργασίας επίδομα δώδεκα (12) μηνών”.

***Οι περ. δ` και ε` της παρ. 1 του άρθρου 6 προστέθηκαν με το άρθρο  37 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (Α` 101), σύμφωνα δε με την παρ. 4 του  ιδίου άρθρου η ισχύς των άνω διατάξεων αρχίζει από 1.9.1990.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 1892/1990(ΦΕΚ Α` 101) ορίζεται ότι:  “Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται κατά έναν ακόμη μήνα σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990”. [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

2.   Για  όσους  δικαιούνται επίδομα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 η διάρκεια είναι:

α) Για 200  τουλάχιστον  ημέρες  εργασίας,  επίδομα  τεσσάρων  (4)  μηνών.

β) Για 250 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών.

γ) Για 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών”.

***Οι παρ. 1 και 2, όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 26 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89), αντικαταστάθηκαν εκ νέου με την παρ. 1 του  άρθρου 2 του Ν. 1874/1990 (ΦΕΚ Α 18). Η ισχύς της διάταξης αρχίζει  από 1.6.1990.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101):

“Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης  σε 12 μήνες:

α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.  1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και  β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας   και εμπίπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6  του ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο. ” [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

3. Προκειμένου για οικοδόμους του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 4, οι αναφερόμενες στα εδάφια β` και γ` της παρ. 1 και στα εδάφια  α`,  β` και  γ`  της  παρ.  2  του  άρθρου αυτού  προϋποθέσεις ημερών εργασίας μειώνονται αντίστοιχα κατά 20 ημέρες.

“4.  Οι  παραπάνω  ασφαλισμένοι  δικαιούνται  επίδομα για δέκα (10)  μήνες, εφ` όσον κατά το χρονικό διάστημα των παραγράφων 1  και  2  του  άρθρου  4  ή  των  δύο  (2)  ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 έχουν  πραγματοποιήσει 210 ή 350 ημερομίσθια αντίστοιχα και έχουν συμπληρώσει  το 49ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της επιδότησης”.

***Η παρ. 4, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 26 του Ν. 1836/1989,  αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1874/1990 (ΦΕΚ Α 18). Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.6.1990.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101):

“Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης  σε 12 μήνες:

α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και

β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας  και εμπίπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6  του ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο. “

[Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

5.  Αν  ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να είναι άνεργος και μετά τη λήξη των παραπάνω χρονικών διαστημάτων μπορεί ύστερα από  απόφαση  του  Δ.Σ. του  Ο.Α.Ε.Δ.  να  λάβει ειδικό  επίδομα  μέχρι  15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας το μήνα και για 3 το πολύ μήνες.

6.  Για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

7.   Μετά  τη  συμπλήρωση  των  ορίων  επιδότησης  των  προηγούμενων παραγράφων για   νέα   επιδότηση,   ο   ασφαλισμένος   απαιτείται  να πραγματοποιήσει και πάλι τις ημέρες εργασίας  των  παραγράφων  1-3  του άρθρου 4.

***Παρατήρηση:Γιά την επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης ανέργων βλέπετε άρθρο 37 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).

«8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).»

*** Η παράγραφος 8 προστέθηκε  με το άρθρο 39 παρ.1 Ν.3986/2011,    ΦΕΚ Α 152/1.7.2011.

Άρθρο 7.

Προϋποθέσεις   επιδότησης,   ύψος   επιδόματος  ανεργίας,  παραγραφή αξιώσεων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. και άρθρο 1 παρ.1-5 Ν.3227/2004 (ΦΕΚ Α 31) “Μέτρα για επιδοτούμενους ανέργους”

1.  Ο άνεργος που δεν αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία  που  του προσφέρεται  στον ευρύτερο  επαγγελματικό  του  κλάδο ή δεν δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης  του  Ο.Α.Ε.Δ.   ή άλλων  φορέων  που  συνεργάζονται  με  τον Ο.Α.Ε.Δ.  για την ταχύρρυθμη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού χάνει την αξίωση για επιδότηση. Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο  θεωρείται  εκείνη  που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην  τελευταία  απασχόληση  ή  στην επαγγελματική  κατάρτιση, γνώση ή εμπειρία του ασφαλισμένου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη  του  ΔΣ. του  Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται σε ευρείες ομάδες τα συναφή επαγγέλματα, οι ειδικότητες  ή  οι   εργασίες που   συναπαρτίζουν   τους   ευρύτερους επαγγελματικούς κλάδους.

2.  Ο άνεργος, του οποίου η εργασιακή σχέση τερματίζεται με  εκούσια αποχώρηση, δεν αποκτά δικαίωμα επιδότησης.

3.   Ο  άνεργος του οποίου η εργασιακή σχέση καταγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2112/1920  ή  της  παραγράφου  2  του άρθρου   6  του  β.δ. 16.11.1.20  στερείται  το  δικαίωμα  επιδότησης ανεργίας, εκτός αν απαλλαγεί από την κατηγορία με βούλευμα ή  δικαστική απόφαση.   Η  επιδότηση καταβάλλεται ύστερα από δήλωση του ανέργου, που υποβάλλεται μέσα σε 30 μέρες από τη δημοσίευση του βουλεύματος  ή  της απόφασης.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρ.3 παρ.7 Ν.3552/2007,ΦΕΚ Α 77/4.4.2007,ορίζεται ότι: “7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των προσώπων που αναφέρονται στο νόμο αυτόν”.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 αντικαθίσταται ως εξής: “1.  Για  να επιδοτηθεί ο άνεργος, πρέπει να εμφανιστεί ο ίδιος στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ  της  κατοικίας  του  ή  του  τόπου  της  τελευταίας απασχόλησής  του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας”

5.  Οι  παράγραφοι  9  και  10  του  άρθρου  27  του ν.δ.  2981/1954 αντικαθίστανται ως εξής: “9,  Μετά  πάροδο  60  ημερών  από  τη  λύση  της εργασιακής σχέσης, επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος για επιδότηση”.         ”  10.  Η αξίωση για το επίδομα ανεργίας παραγράφεται μετά 60 ημέρες από τότε που είναι απαιτητό”.

Άρθρο 8.

Επιδότηση για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

1.  Ο  ΟΑΕΔ  μπορεί να επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70).

2.   Ο  ΟΑΕΔ  μπορεί  να  επιδοτεί  ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζομένων  και κατά  την  περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν  σχετική  αίτηση  στον  ΟΑΕΔ,  ο οποίος  ανάλογα  με  την  περιοχή  όπου λειτουργούν,  τον  αριθμό  του προσωπικού που απασχολούν την κατηγορία στην οποία υπάγονται  και  άλλα συναφή  κριτήρια καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που, σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν. Με αποφάσεις   του  Υπουργού  Εργασίας,  που  εκδίδονται  μετά  γνώμη  του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται  οι  επιχειρήσεις  που  θα επιδοτηθούν,  οι  όροι, οι  προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των επιδοτήσεων, το ύψος της επιδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το ύψος της επιδότησης δεν μπορεί  να  είναι μεγαλύτερο  από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕΔ στους εργαζομένους στην επιχείρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά  τη διάρκεια  του  περιορισμού  ή  της  αναστολής  της  δραστηριότητας  της επιχείρησης.

3.  Οι  επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από κάθε  φόρο,  τέλη  χαρτοσήμου  και  γενικά  από κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους.

Άρθρο 9.

Οικονομική ενίσχυση ειδικών κατηγοριών προσώπων.

Ο ΟΑΕΔ μπορεί να παρέχει  έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  σε  έλληνες πρόσφυγες  που έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Οι όροι της χορήγησης της οικονομικής αυτής ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, το ποσό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές λεπτομέρειες, καθορίζονται  με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του  ΟΑΕΔ.  Στους όρους μπορεί να περιλαμβάνεται και ο καταλογισμός της οικονομικής ενίσχυσης  με  μελλοντικές  παροχές  του  ΟΑΕΔ  προς  τους δικαιούχους.   Το   1/2  των ποσών  που  καταβάλλονται  από  τον  ΟΑΕΔ αποδίδονται στον Οργανισμό από το δημόσιο μέσα στο επόμενο έτος από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης από ειδική πίστωση που  εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά έχει εκδοθεί η 33155/1986 (ΦΕΚ Β 15) απόφαση  του Υπουργού Εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`.

Άρθρο 1Ο.

Επιδόματα σε μαθητές εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ.

1.  Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταβάλει στους μαθητές των  εκπαιδευτικών  του μονάδων  μαθητείας επίδομα μέχρι 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά. Το επίδομα αυτό χορηγείται για  κάθε  μέρα εκπαίδευσης   στη   μονάδα   της  πρακτικής  εξάσκησης  του μαθητή  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,  όπως  αυτός  ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 46).

2.   Με  αποφάσεις  του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά γνώμη του  διοικητικού συμβουλίου  του  ΟΑΕΔ,  καθορίζονται  το   ύψος   του επιδόματος  γενικά ή κατά κατηγορία εκπαιδευτικών μονάδων ή ειδικότητα, οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  καταβολής  του,   τα τυχόν   απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται σε συνάρτηση με το ημερομίσθιο  που καταβάλλεται στους μαθητές. Την ημερήσια διάρκεια των προγραμμάτων μαθητείας ή πρακτικής εξάσκησης και άλλα συναφή κριτήρια.

3. Τα επιδόματα που  καταβάλλονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των προηγούμενων  παραγράφων απαλλάσσονται  από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά κρατήσεις για το δημόσιο και για τρίτους.


Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image