Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες

Αριθ. πρωτ.: 56885/10.11.2014
Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες

Αθήνα, 10/11/2014
Αριθ. πρωτ.: 56885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81 Αθήνα
Πληροφορίας:
Τηλέφωνο: 210-3893118/210-3843326
e-mail: timwnparohypyr@gge.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του πρώτου άρθρου παράγραφος ΣΤ., υποπαράγραφος ΣΤ.5.2 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 85).

2. Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 173) και ειδικότερα του άρθρου 15 και των άρθρων 21-23 αυτού.

3. Του Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών εξετάσεων» άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» (ΦΕΚ Α 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α 254).

4. Του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α 191).

5. Του Π.Δ. 116/2014 (Α 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

6. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152).

7. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α 141).

8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).

9. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α 140).

10. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α 134).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

12. Της Α2-718/28.7.2014 απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090).

13. Της με αρ. Α4−766/13.12.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές» (ΦΕΚ Β 3234).

14. Της με αρ. 54169/3.11.2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Β 2944).

15. Της με αρ. Α4-598/25.07.2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες, κατόπιν διαβούλευσης με τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του καταναλωτή μέσω της θέσπισης κανόνων σχετικά με επικοινωνίες πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι τιμές διακυμαίνονται ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με την επιφύλαξη των διατάξεων:

(α) του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173).

(β) της υπ’ αρ. Α2-718/28.7.2014 απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090), εφεξής «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ».

(γ) του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(δ) της υπ’ αρ. Α4−766/13.12.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές» (ΦΕΚ Β 3234).

Άρθρο 3
Χρόνος και εύρος διενέργειας των πρακτικών εμπορικής επικοινωνίας με τον καταναλωτή

1. Εκπτώσεις διενεργούνται τέσσερις (4) φορές το χρόνο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013. Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

2. Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

3. Για τις προωθητικές ενέργειες εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 98 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Άρθρο 4
Επικοινωνία μείωσης τιμής

1. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών πρέπει να εμφανίζεται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή του προϊόντος ή το πρόσθετο όφελος στην περίπτωση των προωθητικών ενεργειών, προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και σαφής.

2. Συμπληρωματικά μπορεί να αναφέρεται και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά ή ανά προϊόν κατά τους όρους της παρούσας.

3. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.

4. Οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης που υπάγονται στην παρούσα θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που τάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στη
πραγματικότητα.

5. Όπου στην παρούσα αναφέρεται το είδος του προϊόντος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.

6. Οι πρακτικές επικοινωνίας του παρόντος διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 5
Καταστήματα STOCK και OUTLET

1. Χαρακτηρίζονται ως καταστήματα STOCK ή OUTLET τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων εκείνων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

(α) αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)

(β) αποθέματα παλαιάς μόδας

(γ) αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών

(δ) αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών

(ε) παλαιά εν γένει αποθέματα

(στ) είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών

(ζ) είδη πλεονάζουσας παραγωγής

(η) είδη που επιστράφηκαν και/ή αποθέματα λόγω ακύρωσης παραγγελιών

(θ) είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή είναι δείγματα.

2. Επιπλέον των ανωτέρω ειδών τα καταστήματα STOCK επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα.

3. Τα χαρακτηριζόμενα ως καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να λειτουργήσουν, θα πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών ως καταστήματα STOCK ή ως καταστήματα OUTLET στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

4. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

5. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναφέρουν στις πινακίδες τους και σε κάθε επικοινωνία με τον καταναλωτή, μαζί με την τιμή του προϊόντος και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, κατά τις διακρίσεις των παραγράφων 1 και 2, σε περίπτωση δε ελαττωματικού προϊόντος, το ελάττωμα θα σημειώνεται κατά τρόπο σαφή επί του προϊόντος.

Άρθρο 6
Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγγελιών

1. Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τηρείται βάση καταγγελιών, για την καταχώριση σε αυτό, των πάσης φύσεως καταγγελιών καταναλωτών.

2. Η καταχώριση της καταγγελίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή www.1520.gov.gr, με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία ο καταναλωτής συμπληρώνει τα στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, την πρακτική της οποίας επιθυμεί να καταγγείλει.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων των άρθρων 21-23 του ν. 4177/2013, καθώς και οι κυρώσεις των σχετικών διατάξεων της Α2-718/28.7.2014 υπουργικής απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090).

Άρθρο 8
Ελεγκτικές αρχές

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 17 του ν. 4177/2013.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4177/2013 (Α’173), της ΥΑ Α2-718/28.7.2014 ΔΙΕΠΠΥ (Β’2090) και του ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.

2. Πλέον των ορισμών αυτών για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι:

Α. Κατηγορίες εμπορικής επικοινωνίας που διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα:

I. Εκπτώσεις: Μειώσεις τιμών καθορισμένης χρονικής περιόδου που διενεργούνται γενικευμένα ως προς το εύρος των προϊόντων και των σημείων πώλησης.

II. Προσφορές – Προωθητικές ενέργειες: Πρακτικές μείωσης τιμών ή παροχής πρόσθετου οφέλους προϊόντων ή υπηρεσιών ή προσδοκίας οφέλους που πραγματοποιούνται για ορισμένη ποσότητα.

Β. Λοιποί ορισμοί:

I. Πρόσκληση για αγορά: η εμπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά,

II. Εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές: κάθε πράξη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε καταναλωτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδεικτικές κατευθύνσεις για τον κώδικα δεοντολογίας

• Εάν δεν επιχειρείται σύγκριση τιμών, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση λέξεων, φράσεων, εικόνων ή συμβόλων που υπό κανονικές συνθήκες είναι πιθανόν να δώσει στους καταναλωτές την εντύπωση ότι γίνεται σύγκριση τιμών.

• Οι μειώσεις τιμής γίνονται επί της ήδη αναγραμμένης τιμής για προϊόν που διατίθεται στο ίδιο κατάστημα ή υποκατάστημα.

• Εάν η μείωση τιμής ισχύει μόνον για καταναλωτές που διαθέτουν κάρτα πιστότητας του καταστήματος, τότε θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά στην επικοινωνία μείωσης τιμής ότι αυτή ισχύει μόνον σε συνδυασμό με την χρήση της κάρτας. Επίσης, εάν η μείωση τιμής ενός προϊόντος αφορά σε ειδική ομάδα καταναλωτών, τούτο θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά δίπλα στην τιμή του προϊόντος.

• Εάν η μειωμένη τιμή ισχύει για συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ως προς το μέγεθος ή το χρώμα κ.λ.π., θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά ότι «είναι διαθέσιμο σε άλλα χρώματα χωρίς έκπτωση», «είναι διαθέσιμο σε αυξημένη τιμή» κ.ο.κ.

• Εάν διαφημίζεται ότι όλα τα αγαθά είναι σε έκπτωση (π.χ., στην μισή τιμή), όμως μεμονωμένα αντικείμενα που παρατίθενται σε πώληση για ειδικό σκοπό φέρουν τιμές άλλου πωλητού, τότε τα αντικείμενα αυτά πρέπει να εξαιρούνται σαφώς στην διαφήμιση
(ανακοίνωση).

• Εάν η συσκευασία φέρει μείωση τιμής, τότε αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται σε αντίστοιχη ένδειξη επί της πινακίδας.

• Για τα εποχικά προϊόντα δεν νοείται σύγκριση με τις τιμές που αυτά έχουν όταν είναι εκτός εποχής.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image