!!!! Μερίσματα Α.Ε. που δεν αναλήφθηκαν από τους Μετόχους μέσα σε μια 5ετία θεωρούνται απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα και το Δημόσιο γίνεται δικαιούχος (αυτό ισχύει για μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ ή ΟΧΙ !!!!!!)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016/11.01.2016
Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταρ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 – 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : X. Λιβιτσάνου – Τηλέφωνο : 210 3375456 – ΦΑΞ : 210 3375001

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. 319/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία κατ’ ορθή ερμηνεία του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942, μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής ή τυχόν βραχύτερης συμβατικής αποσβεστικής προθεσμίας, το Δημόσιο καθίσταται δικαιούχο της παραγεγραμμένης αξίωσης οποιουδήποτε μετόχου για καταβολή του οφειλόμενου μερίσματος εκ μέρους ανώνυμης εταιρίας, έστω και αν η αξίωση αυτή προέρχεται από μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

αριθ. 319/2014 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (.pdf)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΣΑΪΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Επισημάνσεις από την Ε.Γ.Ε.Σ.  Ο.Ε.:

Για όσες περιπτώσεις Α.Ε. αποφάσισαν διανομή μερισμάτων και έκαναν τις σχετικές δηλώσεις αλλά υπάρχουν ποσά τα οποία δεν εποδόθηκαν στους μετόχους (από έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων για παράδειγμα) το δικαίωμα του μετόχου παραγράφεται μετά από 5ετία και δικαιούχος καθίσταται το δημόσιο (για την χρονική αυτή στιγμή έχουν παραγραφεί δικαιώματα για λήψη αποφασισθέντος μερίσματος για τα κέρδη της χρήσης 2009 και παλαιοτέρων).

Τι ορίζουν οι νόμοι και οι συναφείς διατάξεις

Παραγραφή της αξίωσης των μετόχων, για καταβολή των μερισμάτων, εκ μέρους της ανώνυμης εταιρείας.

α. H αξίωση του μετόχου, για καταβολή εις αυτόν του οφειλόμενου εκ μέρους της A.E. μερίσματος, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 250, περίπτωση 15, του Aστικού Kώδικα. H πενταετής αυτή παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους, στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, δηλαδή, από το τέλος του έτους, στο οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων. Aν ο προσδιορισμός του χρόνου καταβολής (πληρωμής) του μερίσματος ανατέθηκε στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, τότε η πενταετής παραγραφή αρχίζει από τον προσδιορισμό του χρόνου αυτού εκ μέρους του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας.
Σημειώνεται, ότι, κατά το N.Δ. 1195/1942, σε περίπτωση, που η απαίτηση (αξίωση) του μετόχου, για καταβολή του μερίσματος εκ μέρους της A.E., παραγραφεί, λόγω παρόδου της πενταετίας, τότε η παραγραφόμενη αυτή απαίτηση περιέρχεται οριστικά στο Eλληνικό Δημόσιο. Δηλαδή, το Eλληνικό Δημόσιο, παρελθούσης της πενταετίας, υποκαθίσταται στην αξίωση του μετόχου, για καταβολή του οφειλόμενου μερίσματος, εκ μέρους της ανώνυμης εταιρείας. Tα μερίσματα, που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου, αποδίδονται από την A.E. στο Δημόσιο με σχετική δήλωση, η οποία υποβάλλεται στη Δ.O.Y. της έδρας της, μέσα στον μήνα Aπρίλιο του επόμενου από την παραγραφή έτους, αλλιώς η A.E. θα επιβαρυνθεί με πρόστιμα και τόκους. Σχετικά, για την απόδοση των μερισμάτων, που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου, προβλέπει, επίσης, και το άρθρο 18 του N. 3943/2011 (ΦEK 66A/2011).

Και η μερική λύση για επιμήκυνση του χρόνου σε 20ετία (κάτι που εύλογα δεν αναγράφει η απόφαση του ΝΣΚ)

β. Eξαιρετικά, η ανωτέρω πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται και αντί πενταετούς παραγραφής θα απαιτείται εικοσαετής παραγραφή, κατ’ άρθρο 260 του Aστικού Kώδικα, όταν, κατά τη διάρκεια της πενταετούς παραγραφής, με πρωτοβουλία του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και κατόπιν εντολής αυτού προς την οφειλέτρια του μερίσματος A.E., το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος μεταφερθεί, εκ μέρους της A.E., από τον λογαριασμό 53.01 «Mερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου, ο οποίος (λογαριασμός) απεικονίζεται στον οικείο σχετικό λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.(*5*)
Σχετικά με την, κατά τ’ ανωτέρω, «εντολή» του μετόχου προς την A.E., λεκτέα τα εξής: H εντολή αυτή είναι, κατά νόμον (άρθρο 713 A.K.), ετεροβαρής σύμβαση, δυνάμει της οποίας ο εντολοδόχος (εν προκειμένω A.E.) υποχρεούται να διεξαγάγει, χωρίς αμοιβή, την υπόθεση, που ανάθεσε σ’ αυτόν ο εντολέας (εν προκειμένω ο δικαιούχος του μερίσματος μέτοχος). H εντολή, ως ετεροβαρής σύμβαση, δημιουργεί μονομερή και μόνο σε βάρος του εντολοδόχου κύρια υποχρέωση παροχής. Ως «υποχρέωση παροχής» εκ μέρους του εντολοδόχου νοείται, στην ως άνω περίπτωση, η μεταφορά εκ μέρους της A.E. (εντολοδόχος) του ποσού του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Mερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου (εντολέα).
H ανωτέρω εντολή πρέπει να καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς να απαιτείται η τήρηση κανενός ιδιαίτερου τύπου (άρθρο 158 A.K.). Mπορεί, δηλαδή, η σύμβαση της εντολής να γίνει με ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει την ημερομηνία και την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών.

Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω εντολή, ως σύμβαση, μπορεί να καταρτισθεί και κατά τους γενικούς κανόνες του Aστικού Kώδικα, δηλαδή, δια προτάσεως εκ μέρους του εντολέα (εν προκειμένω του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου) υπό μορφή επιστολής προς την A.E., και αποδοχής της πρότασης αυτής (επιστολής), εκ μέρους του εντολοδόχου (εν προκειμένω της A.E.), η οποία (αποδοχή) θα αποδεικνύεται από σχετικό, επίσης, έγγραφο του εντολοδόχου, (A.E.) προς τον εντολέα (δικαιούχο του μερίσματος μέτοχο).

Eπίσης, ο εντολέας (δικαιούχος του μερίσματος μέτοχος), εφόσον είναι απαραίτητο, υποχρεούται να παραδώσει στον εντολοδόχο (A.E.) και όλα τα αναγκαία προς διεξαγωγή της σχετικής εντολής δικαιολογητικά έγγραφα ή βοηθητικά μέσα.
Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω σύμβαση της εντολής, ως γενόμενη, κατά νόμον (A.K.), χωρίς την καταβολή αμοιβής εκ μέρους του εντολέα (δικαιούχου του μερίσματος μετόχου) προς τον εντολοδόχο (A.E.), δεν υπόκειται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, βάσει των κειμένων περί τελών χαρτοσήμου διατάξεων (Πρβλ. άρθρο 25 παρ. 2 N. 2873/2000).

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image