Με αιτήσεις μέχρι 31/12/11 το Δημόσιο παρέχει εγγύηση για νέα δάνεια επιχειρήσεων που θα ληφθούν μέχρι 30/6/12. Οι Τράπεζες θα μπορέσουν ή θα θελήσουν να δώσουν νέα δάνεια ;

 Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 30.06.2012 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 παρ. 2α και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της και αφορούν τη χορήγηση: α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς, β) σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.».

Αριθμ. οικ. 2/91675/0025

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/91675/0025/17-8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 «Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση δανείων− πιστώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 143/12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 2 και 3.

2. Την αριθμ. 2/91675/0025/17-8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18.8.2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Υ25/06−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792/08−12−2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011).

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155/2008).

6. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/2004).

7. Την απόφαση της 26−07−2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης SA.33204 για την παράταση του ελληνικού προσωρινού πλαισίου εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (Ν. 308/2009),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ.2/91675/0025/17-8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Στο Άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την παράγραφο: « Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 30.06.2012 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 παρ. 2α και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της και αφορούν τη χορήγηση: α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς, β) σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.».

Στο Άρθρο 4 η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από την παράγραφο: «Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 30.06.2012».

Στο Άρθρο 6 στην παράγραφο 3 το εδάφιο: «Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα» αντικαθίσταται και συμπληρώνεται από το εδάφιο: «Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image