Με το νομοσχέδιο με τίτλο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” που δόθηκε σε διαβούλευση (12-16/3) υποχρεώνονται σε προκαταβολή φόρου 26% όσοι έχουν τιμολόγια αγοράς ή εξόδων από Κύπρο, Βουλγαρία κ.α. (προνομιακό φορολογικό καθεστώς)

Άρθρο 21 – Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με το ν. 4172/2013, Α’ 167)

1. Η περίπτωση ιγ’ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) αναμορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε.
(β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε. (Παρατήρηση: π.χ. ΚΥΠΡΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ κ.α.)
(γ) Είναι συνδεόμενη, εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).
(δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια – κατ΄ επάγγελμα- ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.
Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει στην μη έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.
Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ’ και δ’, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύον στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί το συνόλου της εν λόγω δαπάνης. (Παρατήρηση: σήμερα 26%) Εφόσον εντός δωδεκαμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος, αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στο φορολογούμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ ανωτέρω».

Ήδη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έστειλε υπόμνημα διαμαρτυρίας:

Προτάσεις ΣΒΒΕ, σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, που αφορούν στην φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών από συναλλαγές με Βουλγαρία, πΓΔΜ και Κύπρο

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με την επιστολή της, σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα και κοινοποίηση προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κα. Ν. Βαλαβάνη, κατέθεσε τις απόψεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σχετικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», που αφορά στην αντιμετώπιση των δαπανών που καταβάλλονται στις συναλλαγές με κράτη «μη συνεργάσιμα» ή σε «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Στα κράτη αυτά περιλαμβάνονται χώρες όπως Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και η Κύπρος, με τις οποίες συναλλάσσονται καθημερινά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.

Ο ΣΒΒΕ καταρχήν, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 21, θεωρεί ότι αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση διασφαλίζοντας τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις, από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του περιορισμού της φοροαποφυγής. Σε κάθε περίπτωση όμως, για τον Σύνδεσμο, η καταβολή του φόρου 26%, για τις συνεπείς και λειτουργούσες σύννομα επιχειρήσεις, θα τις αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα και θα τις φέρει με βεβαιότητα στα πρόθυρα της καταστροφής και της αναστολής της λειτουργίας τους.

Για αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων φαινομένων, ο ΣΒΒΕ προτείνει να υπάρξει μηχανισμός διαχωρισμού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν «συνήθεις συναλλαγές», και οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι μεταποιητικές. Αυτές οι επιχειρήσεις εισάγουν μέταλλα, αγροτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, πλαστικό, μέρη και εξαρτήματα μηχανημάτων που συναρμολογούνται στην Ελλάδα, κλπ., και οι οποίες ξαφνικά θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, για συνηθισμένες αγορές α΄υλών, που πραγματοποιούν ίσως εδώ και πολλές δεκαετίες.

Επειδή η ψήφιση της σχετικής διάταξης ως έχει σήμερα με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε εξόντωση πλήθους μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, ο ΣΒΒΕ προτείνει όπως αυτή συμπληρωθεί με τις ακόλουθες προτάσεις:

    εντός ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της «συνήθους συναλλαγής» να επιστρέφεται στην επιχείρηση το 80% του ποσού, κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και,
    το υπόλοιπο 20% του ποσού να επιστρέφεται μετά από φορολογικό έλεγχο που θα περαιούται εντός τριών (3) μηνών. Μετά την παρέλευση των τριών (3) μηνών, και εφόσον δεν έχει διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος, τότε το 20% του ποσού θα επιστρέφεται στην επιχείρηση αυτοδίκαια.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image