Νέα εταιρική μορφή μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης

Για την ίδρυση εταιρειών με μεγαλύτερη ευελιξία.

Την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Στο υπουργείο, με βάση απόφαση που ελήφθη στις αρχές Ιουνίου 2011, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την μελέτη και σύνταξη σχεδίου νόμου «για μια νέα εταιρική μορφή που θα απευθύνεται στην μικρομεσαία επιχείρηση».Το έργο της ομάδας θα πρέπει να περατωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 σε μία προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων.Το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο, και εστιάζεται στη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας με μεγαλύτερη ευελιξία (π.χ. ευκολία εισόδου – εξόδου από την εταιρεία) και ταχύτητα και – κυρίως – με χαμηλότερο αρχικό κεφάλαιο.Θα εξεταστούν επίσης ζητήματα σε ό,τι αφορά την ατομική ευθύνη των εταίρων – μετόχων για τα εταιρικά χρέη, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη διοίκηση της εταιρείας ενώ θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι της ομάδας εργασίας θα είναι και αυτά της φορολογίας της εταιρείας καθώς και των εταίρων.Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή για διερεύνηση του θέματος με βάση αιτήματα και του επιχειρηματικού κόσμου και κυρίως των νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν ή να ξαναδοκιμάσουν την τύχη τους στον επιχειρηματικό στίβο.

Κρίνεται ότι είναι προτιμότερο να θεσπιστεί μία νέα εταιρική μορφή, παρά να χαθεί πολύτιμος χρόνος, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάγεται σε νούμερο ένα προτεραιότητα, για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο καθεστώς που διέπει τις ΕΠΕ και ΑΕ.
Πηγή Newsbeast.gr

Για τον λόγο αυτό η ομάδα εργασίας ζήτησε από 10 Επαγγελματικούς φορείς την κατάθεση προτάσεων για τα χαρτακτηριστικά της “νέας έταιρικής μορφής” αλλά ταυτόχρονα και για αναφορά των “υπέρ” ή “κατά”  των υφιστάμενων μορφών.

Μεταξύ των φορέων ήταν και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)  της οποίας η απάντηση στο ερωτηματολόγιο ήταν η ακόλουθη:

 

Απαντήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1)      Είστε ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες εταιρικές μορφές; Παρακαλώ βαθμολογήστε με κλίμακα από το 1 εώς 5, όπου 1 η λιγότερο ικανοποιητική και 5 η περισσότερο ικανοποιητική μορφή.

ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) 4
Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) 4
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 3
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 4
Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 3
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία 3

2)     Παρακαλώ σημειώστε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάθε εταιρικής μορφής.

ΜΟΡΦΗ    ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) 1.-Ευκολία στη σύσταση.2.- Χαμηλό κόστος  ίδρυσης3.- Χαμηλό κόστος λειτουργίας4.- Ένταξη σε κατηγορία Βιβλία ΚΒΣ ανάλογα με τον τζίρο (Β ή Γ)5.- Σύσταση με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και το ίδιο εύκολα κάθε τροποποίηση6.- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από επιχειρήσεις «οικογενειακής» μορφής 1.- Η ευθύνη του κάθε εταίρου «εις ολόκληρον» δηλαδή με το σύνολο της ατομικής του περιουσίας. 2.- Η υποχρεωτική εμφάνιση στην επωνυμία του ονόματος ενός εκ των εταίρων τουλάχιστον . Ο διακριτικός τίτλος δεν μπορεί να αποτελέσει επωνυμία .
Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) 1.-Ευκολία στη σύσταση.2.- Χαμηλό κόστος  ίδρυσης3.- Χαμηλό κόστος λειτουργίας4.- Ένταξη σε κατηγορία Βιβλία ΚΒΣ ανάλογα με τον τζίρο (Β ή Γ)5.- Σύσταση με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό  και το ίδιο εύκολα κάθε τροποποίηση 1.- Η ανάγκη ύπαρξης τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου και η ευθύνη του ομόρρυθμου  εταίρου «εις ολόκληρον» δηλαδή με το σύνολο της ατομικής του περιουσίας. 2.- Η υποχρεωτική εμφάνιση στην επωνυμία του ονόματος ενός εκ των ομορρύθμων εταίρων τουλάχιστον . Ο διακριτικός τίτλος δεν μπορεί να αποτελέσει επωνυμία .
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 1.- Ευθύνη όλων των εταίρων μέχρι του ποσού της εισφοράς στο εταιρικό κεφάλαιο . Σωστή κάλυψη του επιχειρηματικού κινδύνου2.- Μικρό υποχρεωτικό ελάχιστο κεφάλαιο 1.- Υποχρεωτική η σύσταση με συμβολαιογραφική πράξη.2.- Μεγάλο κόστος σύστασης με υποχρεωτικές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ αμοιβές (βάσει κεφαλαίου) σε Δικηγόρο & Συμβολαιογράφο. Θα έπρεπε να αρκεί ο αναγκαίος νομικός έλεγχος ενός εκ των δύο.3.- Υποχρεωτικά βιβλία Γ’  κατηγορίας βιβλία ανεξάρτητα από των κύκλο εργασιών (αύξηση κόστους λειτουργίας).4.- Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Γ.Ε.Μ.Η. υπάρχει αδικαιολόγητο υψηλό κόστος δημοσιεύσεων  ισολογισμών σε εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. .5.- Υποχρεωτική τροποποίηση του καταστατικού με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρίας.6.- Μεταβίβαση μεριδίων μόνον με συμβολαιογραφική πράξη, αυξημένο επί τοις εκατό κόστος βάσει και της τυχόν διαμορφωθείσης υπεραξίας

7.- Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν δικαίωμα λήψης αποφάσεων με διπλή πλειοψηφία δηλαδή βάσει του αριθμού των εταίρων και ταυτόχρονα της πλειοψηφίας του ποσοστού συμμετοχής. Αυτό δυσχεραίνει την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σε πολυεταιρική μορφή.

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 1.- Ευθύνη του μοναδικού εταίρου  μέχρι του ποσού της εισφοράς στο εταιρικό κεφάλαιο .2.- Μικρό υποχρεωτικό ελάχιστο κεφάλαιο 1.- Υποχρεωτική η σύσταση με συμβολαιογραφική πράξη.2.- Μεγάλο κόστος σύστασης με υποχρεωτικές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ αμοιβές (βάσει κεφαλαίου) σε Δικηγόρο & Συμβολαιογράφο. Θα έπρεπε να αρκεί ο αναγκαίος νομικός έλεγχος ενός εκ των δύο.3.- Υποχρεωτικά βιβλία Γ’  κατηγορίας βιβλία ανεξάρτητα από των κύκλο εργασιών (αύξηση κόστους λειτουργίας).4.- Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Γ.Ε.Μ.Η. υπάρχει αδικαιολόγητο κόστος δημοσιεύσεων  ισολογισμών σε εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. .5.- Υποχρεωτική τροποποίηση του καταστατικού με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρίας.6.- Μεταβίβαση μεριδίων μόνον με συμβολαιογραφική πράξη, αυξημένο επί τοις εκατό κόστος βάσει και της τυχόν διαμορφωθείσης υπεραξίας

7.- Υποχρέωση αναγραφής στην επωνυμία «μονοπρόσωπη ΕΠΕ» κάτι που δημιουργεί την εντύπωση πολύ μικρής προσωπικής εταιρίας.

8.- Αντί του κόστους παρουσίας Συμβολαιογράφου στις αποφάσεις της «συνέλευσης των εταίρων» θα μπορούσε να αρκεί βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από κάποια Δημόσια Αρχή.

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 1.- Ευθύνη των μετόχων μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.2.- Τροποποιήσεις του καταστατικού με απλή απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων3.- Ευκολία στη μεταβίβαση μετοχών ακόμη και με ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατίθεται στην Δ.Ο.Υ. 1.- Μεγάλο ύψος υποχρεωτικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα όταν προέρχεται από συγχώνευση αυτό σημαίνει2.- Μεγάλο κόστος σύστασης με υποχρεωτικές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ αμοιβές (βάσει κεφαλαίου) σε Δικηγόρο & Συμβολαιογράφο. Θα έπρεπε να αρκεί ο αναγκαίος νομικός έλεγχος ενός εκ των δύο.3.- Υποχρεωτικά βιβλία Γ’  κατηγορίας βιβλία ανεξάρτητα από των κύκλο εργασιών (αύξηση κόστους λειτουργίας).4.- Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Γ.Ε.Μ.Η. υπάρχει αδικαιολόγητο κόστος δημοσιεύσεων  ισολογισμών σε εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. .5.- Διαδικασία κατάθεσης σε ειδικό λογαριασμό όψεως του μετοχικού κεφαλαίου που μετά μένει ανενεργός. Θα έπρεπε να κατατίθενται σε κανονικό λογαριασμό όψεως της εταιρίας
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία 1.- Ευθύνη των μετόχων μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.2.- Ευκολία στη μεταβίβαση μετοχών ακόμη και με ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατίθεται στην Δ.Ο.Υ. 1.- Μεγάλο ύψος υποχρεωτικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα όταν προέρχεται από συγχώνευση αυτό σημαίνει2.- Μεγάλο κόστος σύστασης με υποχρεωτικές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ αμοιβές (βάσει κεφαλαίου) σε Δικηγόρο & Συμβολαιογράφο. Θα έπρεπε να αρκεί ο αναγκαίος νομικός έλεγχος ενός εκ των δύο.3.- Υποχρεωτικά βιβλία Γ’  κατηγορίας βιβλία ανεξάρτητα από των κύκλο εργασιών (αύξηση κόστους λειτουργίας).4.- Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Γ.Ε.Μ.Η. υπάρχει αδικαιολόγητο κόστος δημοσιεύσεων  ισολογισμών σε εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. .5.- Διαδικασία κατάθεσης σε ειδικό λογαριασμό όψεως του μετοχικού κεφαλαίου που μετά μένει ανενεργός. Θα έπρεπε να κατατίθενται σε κανονικό λογαριασμό όψεως της εταιρίας6.- Αντί του κόστους παρουσίας Συμβολαιογράφου στις αποφάσεις της «συνέλευσης των εταίρων» θα μπορούσε να αρκεί βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από κάποια Δημόσια Αρχή.

3)      Παρακαλώ αξιολογείστε με κλίμακα από το 1 εώς το 5, όπου 1 το ελάχιστο και 5 το μέγιστο, την ευκολία χρηματοδότησης και συναλλαγής με τρίτους κάθε εταιρικής μορφής.

ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) 5
Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) 5
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 5
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 4
Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 5
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία 5

4)      Πόσο απαραίτητη θεωρείτε τη δημιουργία μιας νέας μορφής εταιρίας;

Είναι απολύτως αναγκαία γιατί η αγορά (και η επιχειρηματικότητα) χρειάζεται ένα νέο «ευέλικτο» εταιρικό τύπο που

I.      Θα μπορεί να συσταθεί και να τροποποιηθεί με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό ανεξάρτητα από το ύψος κεφαλαίου.

II.      Τα μερίδια των εταίρων θα μεταβιβάζονται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό – που θα αποτελεί τροποποίηση του υπάρχοντος – και που θα κατατίθεται στην αρμόδια αρχή

III.      Θα έχουν όλοι οι εταίροι ευθύνη μόνο μέχρι το ποσό που κατέθεσαν για συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και αυτό θα εμφανίζεται στην επωνυμία προς γνώση των συμβαλλομένων

IV.      Θα εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το πραγματικό της μέγεθος.

V.      Δεν θα έχει κόστος δημοσιεύσεων ανεξάρτητα από κατηγορία βιβλίων αλλά αν συντάσσει ισολογισμό θα έχει υποχρέωση να καταθέτει αντίγραφο στο Γ.Ε.Μ.Η. που θα αποτελεί «δημόσιο έγγραφο»

VI.       Δεν θα είναι υποχρεωτική η εμφάνιση τουλάχιστον ενός ονόματος εταίρου στην Επωνυμία

VII.      Δεν θα έχει ελάχιστο ύψος κεφαλαίου ούτε διαδικασίες ειδικών λογαριασμών για την πιστοποίηση καταβολής του.

VIII.      Οι αποφάσεις της εταιρίας θα παίρνονται με την αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Μπορούν να υπάρχουν και διατάξεις που να απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία για προστασία των μικρών εταίρων/μετόχων

IX.      Θα είναι δυνατή η μετατροπή σε αυτή ΟΛΩΝ των υπαρχουσών ήδη νομικών μορφών

X.      Το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ή τις ζημίες να μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο βάσει συμφωνίας των εταίρων/μετόχων (αναγραφή στο ιδιωτικό συμφωνητικό) . Αυτό καθιστά πιο εύκολη και δυνατή την σύνδεση εμπειρίας ή επιχειρηματικής ιδέας (καινοτομίας) με το αναγκαίο κεφάλαιο και δεν υποχρεώνει σε «πλασματικές» καταβολές κεφαλαίου.

Πρόσθετη πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:

Επίσης είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί και μια ,ακόμη, ειδική μορφή εταιρίας που θα περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις  που θα συστήνεται μεταξύ – αποκλειστικά – Ελευθέρων Επαγγελματιών (ασκούντες Ελευθέριο Επάγγελμα) όπως είναι για παράδειγμα Δικηγόροι, Μηχανικοί, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Λογιστές – Φοροτεχνικοί κ.α  κατ’ αντιστοιχία με την ισχύουσα (κατ’ εξαίρεση) «Δικηγορική Εταιρία» που προβλέπει το Π.Δ.81/2005).

5)      Παρακαλώ αξιολογείστε με κλίμακα από το 1 εώς το 5, όπου 1 το ελάχιστο και 5 το μέγιστο, τη σημασία κάθε ενός από τους παρακάτω παράγοντες για την ευελιξία μιας εταιρίας και διατυπώστε προτάσεις για τη ρύθμισή τους στο πλαίσιο μιας νέας μορφής.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κόστος δημιουργίας 5 Να αρκεί η παρουσία Δικηγόρου ή Συμβολαιογράφου, όταν κρίνεται η ανάγκη νομικής κάλυψης σε εταιρίες κάποιων νομικών μορφών. Αμοιβή βάσει πραγματικής εργασίας και όχι βάσει ποσοστού επί του κεφαλαίου.
Κόστος λειτουργίας 5 Τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει πραγματικού μεγέθους. Όχι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις αποφάσεων και αποτελεσμάτων.
Διατυπώσεις δημοσιότητας 5 Κατάργηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. Κανείς δεν διαβάζει εκεί τα οικονομικά στοιχεία. Να αρκεί η κατάθεση στο ΓΕΜΗ και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να γίνεται ανάρτηση με πρόσβαση από τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Ελάχιστο ύψος κεφαλαίου 4 Ελεύθερο βάσει των επιχειρηματικών αναγκών
Ατομική ευθύνη των εταίρων/μετόχων για τα εταιρικά χρέη 5 Οι σημερινές συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας κάνουν αναγκαία την περιορισμένη ευθύνη βάσει του επενδυμένου κεφαλαίου ανά εταίρο/μέτοχο
Αστική ευθύνη του οργάνου διαχείρισης απέναντι στην εταιρία 3 Πρέπει να υπάρχει αστική ευθύνη του διαχειριστή
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση της εταιρίας 5 Λήψη αποφάσεων από τους έχοντες την πλειοψηφία. Μπορούν να υπάρχουν και διατάξεις που να απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία για προστασία των μικρών εταίρων/μετόχων
Ευκολία εισόδου/εξόδου από την εταιρία 5 Με απλή τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού
Τήρηση φορολογικών βιβλίων 5 Θα εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το πραγματικό της μέγεθος.
Φορολογία εταιρίας 5 Το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Να ΜΗΝ υπάρχει (δηλ. 0%) φορολογική επιβάρυνση στο όνομα της εταιρίας.
Φορολογία εταίρων 5 Τα κέρδη της εταιρίας θα διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στους στα κέρδη και θα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις για τα Φ.Π.

6)     Ποια άλλα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, θα θέλατε να έχει η νέα εταιρική μορφή;

          Να ορίζεται με σαφήνεια ότι μόνη εγγύηση των υποχρεώσεων των εταιριών αποτελεί η εταιρική περιουσία και συνεπώς να θεσμοθετηθεί απαγόρευση της δυνατότητας που σήμερα έχει οποιοσδήποτε τρίτος πχ Τράπεζες για διεκδίκηση πρόσθετων προσωπικών εγγυήσεων από εταίρους/μετόχους .

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image