Οι αμοιβόμενοι με “μπλοκάκι” μπορούν μέχρι 20/2/15 να δηλώσουν ότι χρησιμοποιούσαν το σπίτι τους ως έδρα όλο το 2014 για να φορολογηθούν σαν μισθωτοί.

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015
Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ’ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Ε.Φ.Π.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ναη : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX: 210 3375001
ΘΕΜΑ: Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ’ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του ν.4254/2014 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.
Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά.
2. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και για το οποίο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ως άνω διάταξη, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συνεπώς θα φορολογηθεί με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης η οποία πρέπει να είναι ίδια με την κατοικία τους.
Η προϋπόθεση αυτή προστέθηκε στο πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 την 07-04-2014 με τις διατάξεις της υποπερ. α’ της περ.2 της υποπαρ. Δ.1, της παρ Α του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και ισχύει από 01-01-2014.
3. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων του ν.4174/2013.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοίκησης
Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image