Οι πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις με τον Ν.4281/08-08-14 που αξίζει να προσέξουμε

Πρέπει να γνωρίζετε ότι…

Νέες τροποποιήσεις ήρθαν να προστεθούν με τον υπ’ αριθμόν 4281 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείο Οικονομικών και άλλες διατάξεις», Νόμο (ΦΕΚ Α 160/08.08.2014) τροποποιώντας μερικώς διατάξεις που αφορούν στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, στον Κώδικα Φορολογικών διαδικασιών καθώς και στις δηλώσεις και έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών δημοσίων λειτουργών κ.ο.κ οι οποίες έχουν συνοπτικά ως εξής:

· Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., ενώ διατηρούνται μόνο οι περιοδικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται, όπως και σήμερα, στο τέλος κάθε φορολογικής περιόδου: ανά τρίμηνο για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία, μηνιαίως για τους τηρούντες διπλογραφικά.

· Παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. κάθε φορολογικής περιόδου, ως εναλλακτική ισχύουσα παράλληλα με την δυνατότητα μεταφοράς αυτού στην επόμενη.

· Στο ποσό των €10.000 (καθαρή αξία συναλλαγών), ορίσθηκε το ανώτατο ύψος του τζίρου για την προαιρετική υπαγωγή των μικρών επιχειρήσεων στο νέο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να υπαχθούν σε αυτό θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, δίχως να δικαιούνται να εκπέσουν τον φόρο των εισροών τους, ενώ θα πρέπει να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας- απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων». Για την ένταξή του στο απαλλασσόμενο καθεστώς θα πρέπει ο φορολογούμενος να υποβάλει δήλωση μεταβολών κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

· Διευκρινίσθηκε, όπως είχε εξαγγελθεί, ότι για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2014 λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έστω και εάν οι φορολογικές δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβληθούν εκπροθέσμως.

· Απεφασίσθη η αναστολή για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου της τριακονθήμερης προθεσμίας για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης του άρθρου 63 ν. 4174/2013, καθώς και της εξηκονθήμερης προθεσμίας που διαθέτει η τελευταία για την εξέταση της προσφυγής.

· Διευρύνεται σημαντικά και με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 ο κατάλογος των προσώπων που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» του νόμου 3213/2003, με την προσθήκη τριάντα δύο περιπτώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και λοιπών φορέων της Φορολογικής Διοίκησης, τους προϊσταμένους και υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., τα μέλη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ι.Τ. και τους διευθυντές των ιδιωτικών εταιρειών που μετέχουν σε τέτοιες συμπράξεις, τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη της Ε.Χ.Α.Ε., των ελεγχομένων από αυτήν ανωνύμων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς.

· Οι παραπάνω υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης θα καλούνται πλέον να συνυποβάλλουν και «Δήλωση οικονομικών συμφερόντων», περιλαμβάνουσα, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, εταιρειών, ενώσεων προσώπων, για οποιαδήποτε αμειβομένη τακτική δραστηριότητα ή περιστασιακή εάν το σύνολο της αμοιβής υπερβαίνει τις €5.000 ανά ημερολογιακό έτος, καθώς και τη συμμετοχή σε εταιρεία όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην δημόσια πολιτική.

· Δυνατότητα αναστολής ή ακόμα και απενεργοποίησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου δίδεται πλέον στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του, έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή διαπράττει φοροδιαφυγή. Σημειωτέον πως στον νόμο δεν προσδιορίζονται οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες ισχύουν οι εν λόγω κυρώσεις, ενώ βάσει του άρθρου 55 ν. 4174/2013 ως φοροδιαφυγή νοείται – μεταξύ άλλων – ακόμα και η μη απόδοση φόρου άνω των €5.000 (πλην του φόρου εισοδήματος, οπότε το αντίστοιχο όριο τίθεται στις €10.000) ανά φορολογικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση.

Πέραν τούτων

· Το «πράσινο φώς» έδωσε με την υπ’αριθμόν 256/2014 γνωμοδότηση του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο με πλειοψηφία 14 προς 10, απεφάνθη πως αρκεί η εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα χωρίς να απαιτείται η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για τη διενέργεια φορολογικών και διοικητικών ελέγχων σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους . Η πλειοψηφία του ΝΣΚ μέσα από έναν συνδυασμό διατάξεων (άρθρο 9 του Συντάγματος και άρθρο 253 του ΚΠοινΔ) κατέληξε στο συμπέρασμα πως η παρουσία δικαστικού εκπροσώπου αφορά μόνο στις περιπτώσεις συλλογής αποδεικτικών στοιχείων για τη διαπίστωση εγκλημάτων, στην ανακάλυψη ή σύλληψη του δράστη και εν γένει στην πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που συνιστούν ποινικά αδικήματα. Αντίθετα σε περιπτώσεις ελέγχου τήρησης των νόμων όπως φορολογικών, δεδομένου πως η δυνατότητα αυτή αποσκοπεί στην αναζήτηση χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων με σκοπό την είσπραξη φόρων όπως αυτή ανατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων εσόδων, το πλαίσιο είναι λιγότερο αυστηρό και ως εκ τούτου αρκεί για την έφοδο η «εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα». Σε ανακούφιση όλων το Υπουργείο Οικονομικών έχει παραπέμψει το θέμα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

· Ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να διατάσσει την απαγόρευση της κίνησης των λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (ΠΟΛ 1194/ 14.08.2014).

· Απαγόρευση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου στο πλαίσιο λήψης των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σημαίνει απαγόρευση οποιαδήποτε πράξη εκποίησης της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της επίσπευσης προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού, ακόμα και αν αυτή γίνεται από το Δημόσιο λόγω ανεξόφλητων οφειλών. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας (ΠΟΛ 1194/ 14.08.2014).

· 30.09.2014 καθίσταται ληξιπρόθεσμη η πρώτη δόση πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σύμφωνα με την ψηφισθείσα πλέον τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών». Ως εκ τούτου οι εν λόγω οφειλές δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου μέχρι και το τέλος του μήνα (ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/13.8.2014).

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image