Οι τελευταίες αλλαγές στην φορολογία με τον Ν.4316/2014 και τι αλλάζει από 01/01/2015

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση της Grant Thornton | Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 | No22

Γνωρίζετε ότι…

Με την εκπνοή του 2014 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο ν. 4316/2014 σύμφωνα με τον οποίο:

•  Παρατείνεται, ακολουθώντας την παράδοση του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μέχρι τις 31.12.2015, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών που λήγουν στις 31.12.2014: α) για υποθέσεις για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε στο πλαίσιο της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών ή διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής καθώς και β) για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες ή εντολές ελέγχου από ελεγκτική δικαστική ή φορολογική αρχή.

•  Καταργούνται τα αθροιστικά κριτήρια που καθορίζουν πότε ένα φυσικό πρόσωπο ασχολείται  «κατ’ επάγγελμα»  με συναλλαγές ομολόγων που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες και κρατικά ομόλογα καθώς και τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, τα κέρδη των φυσικών προσώπων από αυτές τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ορίων και συνολικής αξίας φορολογούνται με συντελεστή 15%.

•  Διευκρινίζεται ότι όλοι οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά φορολογούνται για το κέρδος που προκύπτει από την υπεραξία με συντελεστή 15% εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά την 01.01.2009. Σημειώνεται πως μέχρι πρότινος ο χρονικός περιορισμός αφορούσε μόνο μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0.5%.

•  Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας 15% που μπορεί να προκύψει από μεταβίβαση με επαχθή αιτία  ακίνητης περιουσίας από φυσικό πρόσωπο -εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα- που θα λάβει χώρα από την 01.01.2015, μέχρι και τις 31.12.2016.

•  Τροποποιείται η διάταξη που αφορά στον τρόπο προσδιορισμού της τιμής κτήσης μετοχών για τον υπολογισμό της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων. Αναλυτικότερα, για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις (π.χ. μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση αριθμού μετοχών κ.λπ.) που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο μεταβίβασης και όχι η αξία των ιδίων κεφαλαίων ή το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο κατά το χρόνο αγοράς των μετοχών. Επιπλέον διευκρινίζεται πως αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται μηδενική ανεξαρτήτως του χρόνου αγοράς τους.

•  Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό η ζημιά μεταφέρεται τα επόμενα 5 έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας τα οποία προκύπτουν από μετοχές εισηγμένες και μη, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα ή παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

•  90 (αντί για 60) ημέρες έχει πλέον στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση για να εξετάσει και να απαντήσει ή να απορρίψει σιωπηρά τις ενδικοφανείς προσφυγές των φορολογούμενων ενώ για την εξέταση των αιτήσεων αναστολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού ο χρόνος εξέτασης επεκτείνεται από τις 20 στις 30 ημέρες.

•  Καταργείται η διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ που όριζε πως πραγματοποιείται πρώτη εγκατάσταση σε οικοδομή εφόσον συμπληρωθεί 4ετία από την αποπεράτωση της.

Πέραν αυτών…

•  Διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1261/22.12.2014 πως τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν 89/1967, φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για τα κέρδη που προκύπτουν από την εγχώρια δραστηριότητα τους. Θολό παραμένει το τοπίο ως προς τη φορολόγηση των συνδεδεμένων με την αλλοδαπή εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα του α.ν 89/1967 εταιρειών, δεδομένου ότι αν, για παράδειγμα, η λογιστική παρακολούθηση της συνδεδεμένης εταιρείας γίνεται από το εν λόγω  υποκατάστημα δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί θέμα  στην Ελλάδα και ως εκ τούτου φορολόγησης της συνδεδεμένης εταιρείας για το παγκόσμιο εισόδημα της εδώ.

•  Εκδόθηκε η ΠΟΛ.1264/30.12.2014, με βάση την οποία δεν απαιτείται υποβολή μηδενικής δήλωσης αυτοτελούς φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών, εφόσον τα ποσά των αποθεματικών πρόκειται να συμψηφισθούν με ζημιές, με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014.

•  Διευκρινίσθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ότι η παροχή δωρεάν φοίτησης ή φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα για παιδιά εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών ή μελών της διοίκησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης (ιδιωτικού σχολείου) και συνεπώς δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4172/2013, δεν θεωρείται παροχή σε είδος και κατά συνέπεια ούτε και εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους (έγγραφο υπ’ αρ. Δ12 1168638 ΕΞ 2014/18.12.2014).

•  Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για την Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας (άρθρο 9 Κ.Φ.Δ.), όμως στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους αναφορικά με την φορολογική του υποχρέωση δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης. Παραμένει δηλαδή αδιευκρίνιστο κατά πόσον η Διοίκηση, αν και δεσμευόμενη από εγκύκλιο που έχει εκδώσει, μπορεί να αναζητήσει φόρο (και ενδεχομένως και τους τόκους) επικαλούμενη διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που έχει δώσει με την εγκύκλιο. Με βάση την αρχή της καλής πίστης και του γεγονότος ότι η εγκύκλιος είναι δεσμευτική για την Διοίκηση, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να ανατρέψει την ερμηνεία που έχει αποδώσει προκειμένου να επιβάλει φόρο, μέχρι την στιγμή της ρητής ανάκλησης της εγκυκλίου.

•  Εκδόθηκε η ΠΟΛ.1003/31.12.2014, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014). Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι το μοναδικό κριτήριο για την τήρηση απλογραφικού συστήματος από προσωπικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις είναι ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει το 1.500.000 Ευρώ για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους. Επιπλέον παρέχονται οδηγίες σχετικά με την έκδοση στοιχείων διακίνησης και παραστατικών πωλήσεων, καθώς και για τον προσδιορισμό της ποσότητας αποθεμάτων. Αναφέρονται επιπλέον παραδείγματα φυσικών προσώπων με ευκαιριακή δραστηριότητα, τα οποία δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων εφόσον το έσοδο που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ ετησίως.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image