Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*

Ψηφίστηκε στις 6 Ιουνίου 2017 η παράταση για την ένταξη στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Η νέα προθεσμία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2017 και συνεπάγεται αύξηση των ποσοστών πρόσθετων φόρων που επιβάλλονται κατά περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι φορολογούμενοι (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα κ.λπ.) οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις, ή οι δηλώσεις που υπέβαλαν ήταν ελλιπείς ή ανακριβείς, μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος –π.χ. μπορεί να υποβληθεί δήλωση για εισοδήματα που απαλλάσσονταν της φορολογίας ή είχαν φορολογηθεί στην πηγή και ορθώς δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση– αλλά είναι απαραίτητες για κάλυψη τεκμηρίων. Στη ρύθμιση υπάγονται όλοι οι φόροι που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή, φόρος εισοδήματος, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, ΦΠΑ, χαρτόσημο κ.λπ., εφόσον οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων έληγαν έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016. Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017, εκτός από τον κύριο φόρο, επιβαρύνονται και με πρόσθετο φόρο 12% (αντί 10%, που ίσχυε μέχρι 31 Μαΐου 2017). Ο φόρος αυτός αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το έτος εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης με συντελεστές αναπροσαρμογής που κυμαίνονται από 25% για έτη έως το 2001, από 5% έως 25% για τα έτη από το 2001 έως το 2009, ενώ είναι μηδενικοί για το 2010 και μετά.

Παράδειγμα: Αν υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση εισοδήματος για το έτος 2005 για το οποίο ο φόρος ήταν 40% για πάνω από 23.000 ευρώ εισόδημα, η αναλογική επιβάρυνση, αν υποθέσουμε ότι ο φορολογούμενος ξεπερνάει με τη δήλωση αυτή τις 23.000 ευρώ εισόδημα, θα είναι: Φόρος εισοδήματος 40%, πλέον προσαύξηση 12%, πλέον αναπροσαρμογή 10% = συνολικός φόρος 45,28%.

Οι φορολογούμενοι για να αποφασίσουν αν θα υπαχθούν στην παραταθείσα ρύθμιση πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

• Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και σε ό,τι αφορά φυσικά πρόσωπα διεξάγονται κυρίως με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, που συνοδεύεται με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αιτιολογήσει δεκάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις εκατοντάδες κινήσεις καταθέσεων και αναλήψεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

• Οι έλεγχοι μπορεί να καλύπτουν την τελευταία 15ετία και πολλές φορές «ανοίγονται» και οι λογαριασμοί προσώπων που εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς των ελεγχομένων.

• Οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες μέσω της «Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών» για τραπεζικές καταθέσεις, offshore εταιρείες, trust κ.λπ. του ελεγχομένου στο εξωτερικό.

• Για ποσά τα οποία θα θεωρηθούν από τον έλεγχο ως «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας», οι φόροι με τις προσαυξήσεις μπορεί να ανέλθουν στο 90 – 100% των ποσών αυτών και σε πολλές περιπτώσεις ασκείται αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη.

• Εάν πιθανολογείται φοροδιαφυγή, δεν αποκλείεται με εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φορολογουμένου.

• Η αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το ποια έτη έχουν παραγραφεί (συζητήθηκε αρχές Μαΐου) πιθανόν να επηρεάσει εν μέρει την απόφαση των φορολογουμένων για υπαγωγή στη ρύθμιση, αν η απόφαση αυτή εκδοθεί πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Η εμπειρία μας από τους φορολογικούς ελέγχους μέχρι τώρα είναι ότι το «άνοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να οδηγήσει και στον έλεγχο των αντισυμβαλλόμενων προσώπων με τον ελεγχόμενο, προς τους οποίους έχουν γίνει πληρωμές με έκδοση επιταγών ή εμβάσματα π.χ. για αγορές, ανέγερση οικοδομών, άτυπες δωρεές κ.λπ.

 

* Οι. κ.κ. Βασίλειος Χρηστίδης και Γεώργιος Πατέλης είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ΕΓΕΣ Ο.Ε. (www.eges.gr).

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image