Παροχή ΔΩΡΕΑΝ Νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν.4274/2014)

k

Αριθμ. 66797/10.9.2014
Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147) περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 66797(ΦΕΚ Β’ 2430/12-09-2014)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:i) του Ν. 3226/2004 (Α 24) «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», ως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ii) του Ν. 4274/2014 (Α 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»,

iii) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α),

iv) του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», (ΦΕΚ 209/Α), όπως ισχύει,

v) του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29/Α), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004 (Α 24), όπως αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147), ως εξής:

1. Οι συνήγοροι που διορίζονται στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας οφείλουν να προσκομίζουν στο Δικαστήριο ειδικό γραμμάτιο που εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με το οποίο βεβαιώνεται ο διορισμός τους ως συνηγόρων.

2. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας εκδίδεται με επιμέλεια του διοριζομένου συνηγόρου και περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του συνηγόρου,

β) τα στοιχεία του δικαιούχου της νομικής βοήθειας,

γ) το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση του δικαιούχου της νομικής βοήθειας και τη σχετική διαδικασία,

δ) υπεύθυνη δήλωση του διοριζομένου συνηγόρου ότι περιλαμβάνεται στον οικείο κατάλογο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004 και ότι δεν έχει υπερβεί το ποσοτικό όριο αμοιβής της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και ε) αναγραφή της ονομαστικής αξίας της αμοιβής και των παγίων εισφορών που αναλογούν στο είδος της παράστασης ή του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου για την οποία παρέχεται η νομική βοήθεια. Τα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας ακολουθούν διαφορετική σειρά αρίθμησης σε σχέση με τα λοιπά γραμμάτια προκαταβολής εισφορών των δικηγόρων εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου.

3. Το ως άνω ειδικό γραμμάτιο δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου για προκαταβολή εισφορών προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και κάθε τρίτο δικαιούχο, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α 208).

4. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας προσκομίζεται με επιμέλεια του διοριζομένου συνηγόρου ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, το δε Δικαστήριο ελέγχει την προσκομιδή και τα στοιχεία του γραμματίου στο πλαίσιο του ελέγχου του παραδεκτού της παράστασης του συνηγόρου ή του ασκούμενου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

5. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος διαβιβάζει ανά μήνα αναλυτική κατάσταση των εκδοθέντων ειδικών γραμματίων, προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), υπό την ιδιότητά του ως υποχρέου καταβολής των αμοιβών των συνηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο τους συστήματος παροχής νομικής βοήθειας.

6. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 3 του Ν. 3226/2004, με επιμέλεια της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία θα έχει ασφαλή πρόσβαση το σύνολο των δικηγόρων της Χώρας και δια της οποίας θα είναι τεχνικώς εφικτή η έκδοση του ειδικού γραμματίου νομικής βοήθειας και η συνεχής παρακολούθηση από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το ΤΑΧΔΙΚ τόσο της ροής έκδοσης των ειδικών γραμματίων όσο και του υπολοίπου αμοιβής των δικηγόρων από το ανώτατο όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 3226/2014.

Μετά την ολοκλήρωση ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, το ειδικό γραμμάτιο δεν θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο στοιχείο (δ) της παραγράφου 2 της παρούσας.

7. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της ως άνω εφαρμογής και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του αντίστοιχου συστήματος, η έκδοση των ειδικών γραμματίων νομικής βοήθειας, με το κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικό περιεχόμενο, θα γίνεται από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους με τη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση των γραμματίων προκαταβολής εισφορών κατά τον Κώδικα Δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image